Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO Nr. IX-1007 34 STRAIPSNIO

PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Mokesčio administratorius  nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu,  mokestiniam  laikotarpiui  pasibaigus, Vyriausybės arba jos  įgaliotos  institucijos  nustatyta  tvarka  privalo pervesti profesinėms sąjungoms arba politinėms  partijoms, įstatymų  nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių  asmenų  registre, atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl  politinės  partijos  narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo   arba   likvidavimo  procedūra,  1  procentą  pajamų mokesčio,  mokėtino  pagal  metinę  pajamų  mokesčio deklaraciją, sumos,  o  jeigu  nuolatinis  Lietuvos  gyventojas metinės pajamų mokesčio    deklaracijos   neteikia,   -  1   procentą   mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos. Pagal šią  dalį  profesinėms sąjungoms arba politinėms  partijoms  pervedama  pajamų mokesčio suma neįskaitoma  į  pagal  šio  straipsnio  3  dalį  pervedamą pajamų mokesčio sumą. Jei profesinei sąjungai pervedama pajamų mokesčio suma ir pagal šio straipsnio 3, ir 4 dalį, pervedamos sumos yra sudedamos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia Seimo nariai:                    

 

Tomas Tomilinas

 

Vytautas Bakas