Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 1157 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Pakeisti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Papildyti nauju VII skyriumi:

 

VII SKYRIUS

VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ KAINOS DALIES SUSIGRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

35.     Elektros energijos vartotojas, vykdantis pagrindinę veiklą 2014 m. birželio 28 d. Europos Komisijos komunikato „2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės“ (2014/C 200/01) (toliau – Gairės) 3 ir 5 prieduose įvardijamuose sektoriuose ir už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas atsiskaitantis teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – Pramonės vartotojas), iki kiekvienų metų liepos 1 dienos už vartotojo suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh per praėjusius kalendorinius metus, turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka už praėjusius kalendorinius metus susigrąžinti 85 procentus sumokėtos Komisijos nustatytos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

36.     Pramonės vartotojas, siekdamas pasinaudoti Komisijos nustatytos per 2019 metus sumokėtos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo teise ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 1 d., o siekdamas pasinaudoti Komisijos nustatytos per 2020 metus ir vėlesniais kalendoriniais metais sumokėtos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo teise ne vėliau kaip iki atitinkamų kalendorinių metų vasario 1 d., administratoriui pateikia prašymą susigrąžinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalį. Pramonės vartotojas kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus, kurie, sudarius sutartį su administratoriumi, tampa neatskiriama sutarties dalimi:

36.1. energijos vartojimo audito ataskaitą, parengtą Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta tvarka, nuo kurios patvirtinimo iki Pramonės vartotojo kreipimosi į administratorių yra praėjęs ne ilgesnis kaip 2 metų laikotarpis;

36.2. geriausių energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta tvarka parengtoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, sąrašą ir šių priemonių įdiegimo tvarką arba nepriklausomo auditoriaus ataskaitą, kuria patvirtinama, kad vartotojas jau yra įsidiegęs energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas geriausias esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones. Geriausiomis esamomis energijos vartojimo efektyvumą didinančiomis priemonėmis laikomos visos priemonės, nurodytos energijos vartojimo audito ataskaitoje.

37.     36 punkte nurodytus dokumentus Pramonės vartotojas pateikia ir viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo administratoriui pateikimo dienos.

38.     Administratorius pateikia Pramonės vartotojui sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo projektą per 10 darbo dienų nuo prašymo administratoriui pateikimo dienos.

39.     Pramonės vartotojas per 10 darbo dienų po sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo projekto pateikimo dienos turi pagrįsti atitiktį Elektros energetikos įstatymo 741 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, pateikdamas administratoriui šią informaciją:

39.1. informaciją, kad Pramonės vartotojas gauna pajamas iš veiklos, nurodytos Gairių 3 ir (ar) 5 priede, t. y.:

39.1.1. ne mažiau kaip 30 procentų pajamų Pramonės vartotojas gauna iš veiklos, vykdomos elektros energiją intensyviai naudojančiuose sektoriuose, nurodytuose Gairių 3 priede;

39.1.2. ne mažiau kaip 30 procentų pajamų Pramonės vartotojas gauna iš veiklos sektoriuose, nurodytuose Gairių 5 priede, jeigu jų elektros energijos naudojimo intensyvumas pagal Pramonės vartotojo administratoriui pateiktą ir pastarojo patvirtintą informaciją yra ne mažesnis kaip 20 procentų bendrosios pridėtinės vertės.

39.2. Pramonės vartotojas administratoriui patvirtina, kad nėra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip tai apibrėžta 2004 m. spalio 1 d. Europos Komisijos komunikate „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02).

39.3. Pramonės vartotojas patvirtina, kad jo atžvilgiu nėra išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal Europos Komisijos sprendimą, kuriame valstybės pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

40.     Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 39 punkte pateiktų dokumentų dienos Pramonės gavėjas pasirašo sutartį dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo su administratoriumi.

41.     Pramonės vartotojas įsipareigoja pagal Aprašo 36.2 papunkčio reikalavimus geriausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones įsidiegti per 4 metų laikotarpį, laikydamasis geriausių energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių diegimo tvarkos.

42.     Maksimali galima susigrąžinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalis (suma) apskaičiuojama pagal Pramonės vartotojo per praėjusius 3 kalendorinius metus vidutinį Pramonės vartotojo suvartotą elektros energijos kiekį (jį padauginant iš 4) ir sutarties sudarymo metu galiojantį Komisijos patvirtintą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos tarifą, pritaikius 85 procentų koeficientą.

43.     Pramonės vartotojas sutartimi dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo įsipareigoja Aprašo 36.2 papunktyje nurodytoms priemonėms diegti skirti ne mažiau kaip 75 procentus Aprašo 42 punkte nurodytos maksimalios galimos susigrąžinti sumos. Jeigu sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo vykdymo metu visos pagal Aprašo 36.2 papunktį pateiktoje geriausių energijos efektyvumo didinimo priemonių diegimo tvarkoje numatytos priemonės įdiegtos už mažesnę sumą ar per trumpesnį laikotarpį nei sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo galiojimo trukmė, tai nelaikoma sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo pažeidimu.

44.     Pramonės vartotojas sutartimi, jeigu ji galioja ne trumpiau nei 4 metus, dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo įsipareigoja ne mažiau kaip 50 procentų Aprašo 42 punkte nustatytos per šios sutarties laikotarpį maksimalios galimos susigrąžinti sumos investuoti per pirmuosius 2 sutarties galiojimo metus. Pramonės vartotojas sutartimi dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo taip pat įsipareigoja po 2 metų nuo šios sutarties pasirašymo dienos pateikti administratoriui nepriklausomo auditoriaus patvirtintą ataskaitą apie investicijas į sutartyje dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo nustatytų priemonių įdiegimą ir atliktų investicijų sumą per pirmuosius 2 sutarties galiojimo metus.

45.     Prieš išmokant Pramonės vartotojui lėšas už atitinkamus kalendorinius metus, už kuriuos grąžinama 85 procentų Komisijos nustatytos už elektros energijos gamybą sumokėtos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius:

45.1. Pramonės vartotojas administratoriui pateikia dokumentą apie per praėjusius kalendorinius metus suvartotos elektros energijos kiekį atitinkamai veiklai vykdyti. Šis dokumentas laikomas pagrindžiančiu faktą, kad Pramonės vartotojas per kalendorinius metus atitinkamai veiklai, nurodytai Gairių 3  ir (ar) 5 priede, vykdyti suvartoja ne mažiau kaip 1 GWh elektros energijos. Toks dokumentas Administratoriaus prašymu turi būti patvirtintas nepriklausomo auditoriaus.

45.2. Administratorius patikrina, ar Pramonės vartotojas neturi pradelstų mokėjimų už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas. Jeigu Pramonės vartotojas turi pradelstų mokėjimų, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo lėšos nėra išmokamos.

46.     Ne anksčiau kaip prieš 4 metus patvirtinta ir vartotojo pateikta energijos vartojimo audito ataskaita yra esminė sąlyga sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos susigrąžinimo galiojimui. Sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 4 metai po energijos vartojimo audito ataskaitos atlikimo.

47.     Pramonės vartotojas privalo atitikti visus Aprašo 39 punkte nurodytus reikalavimus per visą sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo galiojimo laikotarpį.

48.     Pramonės vartotojas iki sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo vykdymo pabaigos įsipareigoja pateikti administratoriui patvirtinimą apie pagal Aprašo 36.2 papunkčio reikalavimus įdiegtas geriausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones. Šiame patvirtinime turi būti nurodytas kiekvienos įdiegtos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės pavadinimas, įdiegimo terminai ir energijos sutaupymai per metus. Toks dokumentas turi būti patvirtintas nepriklausomo

auditoriaus ir tik tokiu atveju laikoma, kad Pramonės vartotojas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo.

 

49.     Pramonės vartotojas, pažeidęs sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo nuostatas, privalo per 60 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos grąžinti visą per sutarties galiojimo laikotarpį vartotojui išmokėtą sumą.

50.     Sutarties dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo formą rengia ir tvirtina administratorius.“

2. Buvusį VII skyrių laikyti VIII skyriumi.

3. Buvusius 35–37 punktus laikyti atitinkamai 51–53 punktais. 

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

Energetikos ministras