Projektas

                                                                                                                                          

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL AB NEAUSTINIŲ MEDŽIAGŲ FABRIKO PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio   d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 23 punktu ir 15 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į akcinės bendrovės Neaustinių medžiagų fabriko 2023-04-27 raštą Nr. 27/04/23 „Dėl sklypo adresu Tilžės g. 229 Šiaulių m., pripažinimo regioninės svarbos projektu, sprendimo papildymo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T- 216 „Dėl AB Neaustinių medžiagų fabriko projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Pritarti, kad uždarosios akcinės bendrovės „NMF Porolon“ projektas „AB Neaustinių medžiagų fabriko įmonių grupės plėtra didinant eksporto apimtis“ būtų pripažintas regioninės svarbos projektu ir įmonių grupės plėtra būtų vykdoma šio sprendimo priede nurodytame sklype adresu: Tilžės g. 229, Šiauliai“.

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją inicijuoti Šiaulių regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 51/5S-27 „Dėl AB Neaustinių medžiagų fabriko projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ pakeitimą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras