Projektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

Sprendimas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio     d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą:

1.1. 29358,6 tūkst. Eur pajamų (1 priedas);

1.2. 29558,6 tūkst. Eur asignavimų programoms finansuoti (28015,1 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų 19193,4 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondui ir 1543,5 tūkst. Eur turtui įsigyti), paskirstytų pagal lėšų šaltinius ir asignavimų valdytojus (2–5 priedai).

2. Panaudoti 200,0 tūkst. Eur metų pradžios lėšų likutį įsiskolinimui dengti.

3. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams, sudarant 2021 metų programų išlaidų sąmatas, numatytus asignavimus pirmiausia naudoti 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimui dengti.

 

 

Savivaldybės meras