Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMO NR. I‑1163

9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                              d. Nr. 

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Ginčų nagrinėjimas

Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų individualūs administraciniai aktai (sprendimai), pagal kuriuos apskaičiuoti ir nurodyti sumokėti mokestis už valstybinius gamtos išteklius ir (ar) su šiuo mokesčiu susijusios baudos, ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos individualūs administraciniai aktai (sprendimai), pagal kuriuos apskaičiuoti su mokesčiu susiję delspinigiai ar palūkanos, atsisakyta grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką ar sumokėtą per didelę baudą, delspinigius ar palūkanas, atliktas mokesčio permokos, baudos, delspinigių ar palūkanų įskaitymas (grąžinimas), neatleista nuo baudų, delspinigių ar palūkanų mokėjimo, skundžiami Mokestinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio ginčų dėl mokesčių nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija iki 2021 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Skundai, įteikti paštui tiesiogiai arba išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis iki šio įstatymo įsigaliojimo, nagrinėjami iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas