Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ ĮSTATYMO NR. I-891 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 ........................ Nr.

Vilnius

 

 


 

 

 

part_6d3cf43e38fe45ef9a7d0c70bfcd6b55_end

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu urbanizuotose teritorijose ir/ar miestuose, miesteliuose bei kaimuose, pažymėtuose nurodomaisiais ir informaciniais kelio ženklais rodančiais gyvenvietės pradžią ir pabaigą esančių kelių, įrašytų į valstybinės reikšmės kelių sąrašą ar vietinės reikšmės kelių sąrašą, ar jų ruožų kelio juostos dėl užstatymo ar kitų priežasčių neatitinka šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto minimalaus pločio ir nėra galimybės jų paplatinti, šios kelio juostos susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nustatomos siauresnės (faktiškai esamo pločio) su visais tame kelyje ar jo ruože esančiais kelio elementais.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Susisiekimo ministras ar jo įgaliota institucija iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Teikia Seimo narys                                                                                              Gintautas Kindurys

part_99ad148f04bb48ecbf2aa1e084ada897_end