Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043

2, 10 ir 25 straipsnių pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Didelis transporto priemonės trūkumas (toliau – didelis trūkumas) transporto priemonės trūkumas, dėl kurio gali pablogėti jos sauga, kuris gali daryti kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai arba dėl kurio gali kilti pavojus kitiems eismo dalyviams, taip pat kiti Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos tvirtinamų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų trūkumų sąraše nustatyti neatitikimai. Keli nedideli transporto priemonės trūkumai Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais laikomi dideliu trūkumu.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 44 dalį ir ją išdėstyti taip:

44. Nedidelis transporto priemonės trūkumas transporto priemonės trūkumas, nedarantis neigiamo poveikio jos saugai arba kenksmingo (neigiamo) poveikio aplinkai, taip pat kiti Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos tvirtinamų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų trūkumų sąraše nustatyti neatitikimai.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 47 dalį ir ją išdėstyti taip:

47. Pavojingas transporto priemonės trūkumas (toliau – pavojingas trūkumas) – transporto priemonės trūkumas, keliantis tiesioginį ir neišvengiamą pavojų eismo saugumui arba darantis kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai. Keli dideli transporto priemonės trūkumai Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais laikomi pavojingu trūkumu.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 99 dalį ir ją išdėstyti taip:

99. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) tvirtina techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų trūkumų sąrašą ir jų klasifikaciją, tvirtina motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo reikalavimus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, nustatančius kelių projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, remonto, priežiūros reikalavimus ir tvarką, taip pat dokumentus, nustatančius eismo organizavimo, juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo, kelių saugumo audito atlikimo, poveikio kelių saugumui vertinimo, kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo reikalavimus ir tvarką, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką;“.

2. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24) nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų ir gali kelti arba kelia grėsmę eismo saugumui, gali daryti ar daro kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarką, tvirtina motorinių transporto priemonių ir (ar) jų priekabų trūkumų, kuriuos nustačius panaikinamas grėsmę eismo saugumui galinčių kelti arba keliančių ar kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai galinčių daryti, ar darančių motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas, sąrašą;“.

3. Pripažinti netekusiu galios 10 straipsnio 1 dalies 28 punktą.

4. Papildyti 10 straipsnį 11 dalimi:

11. Užtikrindamos eismo saugumą ir siekdamos mažinti kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, Susisiekimo ministerija kartu su Aplinkos ministerija nustato transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo tvarką ir aplinkos apsaugos reikalavimus.“

5. Papildyti 10 straipsnio 10 dalį 5 punktu:

5) turi teisę stabdyti M1 ir N1 klasių transporto priemones ir tikrinti jų į aplinką išmetamų teršalų atitiktį techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams.

6. Papildyti 10 straipsnį 121 dalimi:

121. Užtikrindami eismo saugumą ir siekdami mažinti kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi teisę stabdyti M1, M2, M3, N1, N2, N3 klasių transporto priemones ir tikrinti jų į aplinką išmetamų teršalų atitiktį techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams.“

 

3 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Panaikinti motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi teisę:

1) policijos pareigūnai – visų motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų;

2) Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnai – motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, arba motorinių transporto priemonių, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; M1 ir N1 klasių transporto priemonių, kurių į aplinką išmetami teršalai neatitinka techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų;

3) muitinės įstaigų pareigūnai – motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų, kurios pritaikytos neteisėtam prekių (daiktų) gabenimui;

4) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnaiM1, M2, M3, N1, N2, N3 klasių transporto priemonių, kurių į aplinką išmetami teršalai neatitinka techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 straipsnio 3 ir 4 dalis ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2024  m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

3. Susisiekimo ministras kartu su aplinkos ministru, aplinkos ministras, susisiekimo ministras ar jo įgaliota institucija iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

part_29827658bb2845f0ae2e738e5186340c_end