Projektas Nr. XIVP-2642(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM

IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMo nr. XII-2604 5, 7, 8, 14,

19, 20 straipsnių pakeitimo ir 6, 15, 21 straipsnių

pripažinimo netekusiAIS galios

įstatymas

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Garantinio fondo pajamas sudaro Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 6 straipsnyje nurodytos pajamos, o šio fondo sąnaudas – Valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 7 straipsnyje nurodytos sąnaudos.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnį.

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

1. Išmokos, skirtos šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų darbdavių darbuotojams nesumokėtoms su darbo santykiais susijusių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytų pajamų, iš kurių atskaičiuoti mokėtini mokesčiai (darbuotojo valstybinio socialinio draudimo įmokos, privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir gyventojų pajamų mokestis) bei pensijų kaupimo įmokos pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą, sumoms mokėti, apskaičiuojamos:“.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Administratorius Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais apskaičiuoja šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas išmokas, nuo jų apskaičiuotas mokesčių, nurodytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje (išskyrus gyventojų pajamų mokestį), sumas ir priima sprendimus dėl Garantinio fondo lėšų skyrimo ir išmokėjimo. Jeigu išmokos iš Garantinio fondo pervedamos į darbuotojų asmenines sąskaitas ne Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įregistruotose kredito įstaigose (jų filialuose), su šių išmokų pervedimu susijusios išlaidos atlyginamos iš jų gavėjams skirtų išmokų iš Garantinio fondo. Jeigu kredito pervedimui apmokėti naudojamos Garantinio fondo lėšos, kai išmokos iš Garantinio fondo pervedamos į darbuotojų asmenines sąskaitas ne Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įregistruotose kredito įstaigose (jų filialuose), viršija darbuotojams skirtų išmokų iš Garantinio fondo sumą, išmokos iš Garantinio fondo šiems darbuotojams nepervedamos.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Išmokos iš Garantinio fondo neskiriamos darbuotojui, kuriam išmokos, analogiškos šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms išmokoms iš Garantinio fondo, buvo skirtos kitų valstybių narių institucijų, atliekančių garantijų institucijų funkcijas. Jeigu šioje dalyje nurodytam darbuotojui buvo skirtos išmokos iš Garantinio fondo, administratorius Garantinio fondo nuostatuose nustatytais terminais priima sprendimą dėl darbuotojui skirtų išmokų iš Garantinio fondo grąžinimo. Šios išmokos iš Garantinio fondo grąžinamos Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka.“

3. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Darbuotojai nepraranda teisės gauti išmokas iš Garantinio fondo darbdaviui į Garantinį fondą nesumokėjus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmokų.“

 

5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ilgalaikio darbo išmokų fondo pajamas sudaro Valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 8 straipsnyje nurodytos pajamos, o šio fondo sąnaudas – Valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 9 straipsnyje nurodytos sąnaudos.“

 

6 straipsnis. 15 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 15 straipsnį.

 

7 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) rengia ir teikia Tarybai Garantinio fondo biudžeto ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto projektus;“.

2. Pakeisti 19 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) Tarybos prašymu teikia informaciją apie išmokų iš Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo skyrimą, Garantinio fondo biudžeto ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto vykdymą ir kitais Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo klausimais;“.

 

8 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) pritaria Garantinio fondo biudžeto ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto projektams;“.

 

9 straipsnis. 21 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 21 straipsnį.

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 2 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šis įstatymas taikomas rengiant ir tvirtinant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. 2023 metų Garantinio fondo lėšų sąmata ir 2023 metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata vykdomos pagal Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                                               Justas Džiugelis