Projektas Nr. XIVP-2439(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKIMŲ KODEKSO 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO KONSTITUCINIS

ĮSTATYMAS

 

2023 m.               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Rinkimų komisijos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis teisę būti renkamas Seimo nariu (neatsižvelgiant į kandidatui į Seimo narius nustatytą jauniausią amžių, bet sudarant rinkimų komisiją jis turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų). Vyriausiosios rinkimų komisijos, apygardos ir savivaldybės rinkimų komisijos narys privalo turėti aukštąjį išsilavinimą. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir nariai per 15 dienų nuo priesaikos davimo dienos privalo įstatymų nustatyta tvarka kreiptis dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo.

2. Pakeisti 26 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Asmuo, neatitinkantis šio straipsnio 1–5 dalyse nustatytų reikalavimų ar juos pažeidęs, neskiriamas rinkimų komisijos nariu arba atleidžiamas iš rinkimų komisijos narių. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys ar pirmininkas, negavęs leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, negali susipažinti su tokia informacija, bet jo įgaliojimai dėl to nenutrūksta.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Įsigaliojus šiam įstatymui Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir nariai dėl šio įstatymo 1 straipsnyje nurodyto leidimo kreipiasi per 15 dienų nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas