Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-73 „DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m.                             Nr.

Vilnius

 

 

 

1P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4, 7, 17, 341, 342, 344, 345, 347, 3412, 3415, 3416, 3418, 3419, 3422, 3423 straipsnių pakeitimo, 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo devintuoju1 skirsniu įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 6, 7, 71, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas reglamentuoti sklandų gamintojų ir importuotojų registravimą, gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymą ir ataskaitų teikimą, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymą, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties pateikimą, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos licencijavimą, licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių einamųjų metų veiklos dokumentų ir ataskaitų teikimą, užsienio valstybės įmonių ir kitų ūkio subjektų duomenų teikimą, mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitų teikimą, energijos gamybos iš atliekų biologiškai skaidžios dalies ataskaitų teikimą, atliekų tarpvalstybinių vežimų dokumentų derinimą ir teikimą, kai nėra techninių galimybių naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema:

1. T v i r t i n u tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašą (toliau – tvarkos aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u:

2.1. iki 2018 m. spalio 1 d. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau – GPAIS) pereinamąjį laikotarpį;

2.2. pereinamojo laikotarpio metu atliekų darytojai ir tvarkytojai apskaitą gali vykdyti GPAIS, naudojant verslo valdymo informacines sistemas, arba pildant laisvos formos popierinį arba elektroninį apskaitos žurnalą. Nepriklausomai nuo pasirinkto apskaitos vykdymo būdo, atliekų darytojai ir tvarkytojai apskaitos duomenis į GPAIS turi pateikti ne vėliau kaip iki  kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos. Apskaitos duomenys už kalendorinį ketvirtį į GPAIS suvedami ne vėliau iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Duomenys į GPAIS gali būti vedami juos susumuojant (pvz., GPAIS atliekų tvarkytojo apskaitos žurnale skiltyje „Atliekos gautos iš gyventojų“ – visus asmenis mėnesio bėgyje perdavusius atliekas galima nurodyti kaip vieną asmenį, pvz., vardenis pavardenis ir susumuoti vienu įrašu per mėnesį gautą atliekų kiekį). Suvestų duomenų pagrindu, pasibaigus kalendoriniam metų ketvirčiui, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos turi būti suformuota kalendorinio ketvirčio apskaitos suvestinė. Ši nuostata netaikoma atliekų tvarkytojams, vykdantiems supaprastintą atliekų tvarkymo apskaitą;

2.3. jei pasirenkamas apskaitos vykdymo per GPAIS būdas, šio apskaitos vykdymo būdo negalima keisti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Jei pasirenkamas kitas 2.2. papunktyje nurodytas apskaitos vykdymo būdas, apskaita šiuo būdu vykdoma iki pereinamojo laikotarpio pabaigos arba iki to momento,  kol bus pasirinktas apskaitos vykdymo per GPAIS būdas. Kai  apskaita vykdoma naudojant verslo valdymo informacines sistemas, arba pildant laisvos formos popierinį arba elektroninį apskaitos žurnalą ir duomenys ne vėliau kaip iki  kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos 2.2 papunktyje nurodyta tvarka pateikiami į GPAIS, nelaikoma, kad tai pasirinktas apskaitos vykdymo būdas per GPAIS;  

2.4. gamintojai ir importuotojai, kurie turi verslo valdymo informacines sistemas ir jas integruos su GPAIS, gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitą gali vykdyti verslo valdymo informacinėje sistemoje, iki kol verslo valdymo sistema bus integruota su GPAIS, tačiau ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Vykdant apskaitą naudojant verslo valdymo informacinę sistemą, vedami duomenys turi būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie turi būti vedami į GPAIS. Gamintojai ir importuotojai, neturintys verslo valdymo informacinės sistemos, nuo 2018 m. liepos 1 d. privalo gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitą vykdyti GPAIS; 

2.5. nepriklausomai nuo pasirinkto ar vykdomo apskaitos būdo, metinės 2018 metų ataskaitos ir 2018 metų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, patvirtinimai apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą turės būti pateikiami naudojantis GPAIS;

2.6     iki pereinamojo laikotarpio pabaigos visi subjektai privalo į GPAIS suvesti reikiamą informaciją ir duomenis, atlikti kitus būtinus veiksmus, kad nuo 2019 m. spalio 1 d. būtų galima tinkamai naudotis GPAIS ir vykdyti apskaitą, teikti ataskaitas ir duomenis, derinti dokumentus ir vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose;“

2.7 jei nėra galimybės vežant atliekas Lietuvos Respublikos teritorijoje GPAIS formuoti atliekų vežimo lydraštį arba šio įsakymo 2.2. papunkčio nustatyta tvarka pereinamojo laikotarpio metu veikla vykdoma nenaudojant GPAIS, privaloma vadovautis tvarkos aprašo 24–26 ir 28 punkto nuostatomis ir pildyti tvarkos aprašo priede pateiktą laikiną atliekų vežimo lydraščio formą. Tokiu atveju Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informavimo procedūros vykdomos elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu). Duomenys iš laikinų atliekų vežimo lydraščių į GPAIS perkeliami vadovaujantis 2.2 papunktyje  nustatytais terminais. Perkeliant duomenis iš laikino atliekų vežimo lydraščio į GPAIS, būtina vadovautis tvarkos aprašo 31 punktu ir rekomenduojama vadovautis tvarkos aprašo 32–33 punktuose nustatyta tvarka.“;

2.8. šiuo įsakymu patvirtintas tvarkos aprašas taikomas kitą dieną pasibaigus 2.1 papunktyje  nustatytam pereinamajam laikotarpiui, išskyrus atvejus, nurodytus šio įsakymo 2.2, 2.4 ir 2.7 papunkčiuose. Subjektams, kurie pereinamojo laikotarpio metu pasirinko arba privalo vykdyti apskaitą ir (ar) atlikti kitus veiklos vykdymo veiksmus naudojantis GPAIS, tvarkos aprašo reikalavimai privalomi nuo jo įsigaliojimo dienos;"

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

Aplinkos ministras

 

 

Parengė

Petras Vileikis