Projektas

 

Mažeikių rajono SAVIVALDYBĖS taryba

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI (BE ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ), SKAIČIAUS NUSTATYMO

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. T1-

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu ir 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Mažeikių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų didžiausią leistiną pareigybių, finansuojamų iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti (be švietimo pagalbos specialistų), skaičių (pridedama).

2. Leisti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams turimų asignavimų ir patvirtinto pareigybių skaičiaus ribose koreguoti pareigybes.

3. Pripažinti netekusiu galios Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio d. sprendimą Nr. T1-336 „Dėl Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti (be švietimo pagalbos specialistų), skaičiaus nustatymo“.

4. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. vasario 3 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras