Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo BŪTINŲJŲ REIKALAVIMŲ ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinųjų sąlygų patvirtinimo

 

2022 m.                d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu,

tvirtinu Pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinuosius reikalavimus ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinąsias sąlygas (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. ...................d.

įsakymu Nr.

 

pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinIEJI reikalavimAI ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinOSIOS sąlygOS

 

                                                                 I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinieji reikalavimai ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinosios sąlygos (toliau – Reikalavimai) nustato:

1.1.    komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos (toliau – surinkimo paslauga) teikimo reikalavimus;

1.2.    pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros (toliau – infrastruktūra), jos įrengimo, atnaujinimo ir plėtros reikalavimus;

1.3.    infrastruktūrai įrengti naudojamų konteinerių, skirtų komunalinių atliekų sraute susidarančioms pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms rūšiuoti ir surinkti (toliau – rūšiavimo konteineriai) žymėjimo ir identifikavimo sistemos diegimo reikalavimus;

1.4.    rūšiavimo konteinerių ištuštinimo dažnio reikalavimus;

1.5.    infrastruktūros priežiūros reikalavimus;

1.6.    su infrastruktūros įrengimu, atnaujinimu, plėtra ir priežiūra, pakuočių atliekų rūšiuojamuoju surinkimu ir vežimu susijusių prekių įsigijimo, darbų atlikimo ir paslaugų teikimo veiklų finansavimo tvarkos, šių veiklų administravimo ir šio administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos reikalavimus;

1.7.    pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties, nurodytos Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje ir 10 straipsnio 4 dalies 2 punkte, būtinąsias sąlygas (toliau – pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties sąlygos).

2.  Reikalavimai taikomi:

2.1.    gamintojų ir importuotojų įsteigtoms licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, kolektyviai organizuojančioms pakuočių atliekų tvarkymą (toliau – organizacijos);

2.2.    savivaldybėms;

2.3.    komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriams (toliau – administratoriai);

2.4.    atliekų tvarkytojams, kuriuos savivaldybės (ar jų pavedimu – administratoriai) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka parenka savivaldybės teritorijoje teikti surinkimo paslaugą (toliau – surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai);

2.5.    subjektams, kuriuos savivaldybės (ar jų pavedimu – administratoriai) Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo, plėtros ir priežiūros veikloms savivaldybės teritorijoje vykdyti, tai yra, infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo, plėtros ir priežiūros veiklas ir surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai arba kiti subjektai, kuriuos savivaldybės (ar jų pavedimu – administratoriai) parinko infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo, plėtros ir priežiūros veikloms vykdyti.

3.  Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“.

 

II skyrius

infrastruktūrOS, jos įrengimO, atnaujinimo ir plėtROS reikalavimai

 

4.  Infrastruktūrai įrengti naudojami rūšiavimo konteineriai skirstomi į tipus:

4.1.    pagal naudojimo mastą ir prieinamumą naudotis:

4.1.1. kolektyvinio (bendro) naudojimo, kai rūšiavimo konteineriu bendrai naudojasi komunalinių atliekų turėtojų grupė – trijų ir daugiau būstų gyventojai arba du ir daugiau juridiniai asmenys;

4.1.2. individualaus naudojimo (individualus), kuriuo naudojasi vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo gyventojai;

4.1.3. individualaus naudojimo (individualus), kuriuo naudojasi vienas juridinis asmuo;

4.2.    pagal naudojimo paskirtį:

4.2.1. skirti stiklinių pakuočių atliekoms ir stiklo antrinėms žaliavoms surinkti;

4.2.2. skirti popierinių, kartoninių pakuočių atliekoms ir popieriaus, kartono antrinėms žaliavoms surinkti;

4.2.3. skirti plastikinių, metalinių, kombinuotųjų pakuočių atliekoms ir plastiko, metalo antrinėms žaliavoms surinkti;

4.2.4. skirti plastikinių, metalinių, popierinių, kartoninių, kombinuotųjų ir kitų rūšių pakuočių atliekoms ir plastiko, metalo, popieriaus, kartono antrinėms žaliavoms surinkti (naudojamas vietoj Reikalavimų 4.2.2 ir 4.2.3 papunkčiuose nurodytų atskirų konteinerių);

4.3.    pagal įrengimo būdą:

4.3.1. antžeminiai;

4.3.2. pusiau požeminiai;

4.3.3. požeminiai;

4.4.    pagal medžiagas, iš kurių pagaminti:

4.4.1. plastikiniai;

4.4.2. metaliniai;

4.4.3. kombinuoti (pagaminti iš plastiko, metalo ir betono);

4.5.    pagal konteinerio ar jo dangčio spalvą:

4.5.1. žali;

4.5.2. mėlyni;

4.5.3. geltoni;

4.5.4. kitos spalvos (juodi arba pilki).

5.  Kolektyvinio (bendro) naudojimo ar individualaus naudojimo rūšiavimo konteinerių komplektą gali sudaryti (pasirinktinai):

5.1.    vienas Reikalavimų 4.2.1 papunktyje nurodytas rūšiavimo konteineris, vienas Reikalavimų 4.2.2 papunktyje nurodytas rūšiavimo konteineris ir vienas Reikalavimų 4.2.3 papunktyje nurodytas rūšiavimo konteineris;

5.2.    vienas Reikalavimų 4.2.1 papunktyje nurodytas rūšiavimo konteineris ir vienas Reikalavimų 4.2.4 papunktyje nurodytas rūšiavimo konteineris.

6.  Infrastruktūrai įrengti naudojamų rūšiavimo konteinerių dydis:

6.1.    individualaus naudojimo (individualūs) rūšiavimo konteineriai:

6.1.1. stiklinių pakuočių atliekoms ir stiklo antrinėms žaliavoms surinkti skirtas rūšiavimo konteineris – nuo 0,12 m³ iki 1,1 m³;

6.1.2. plastikinių, metalinių, popierinių, kartoninių, kombinuotųjų pakuočių atliekoms ir plastiko, metalo, popieriaus, kartono antrinėms žaliavoms surinkti skirtas rūšiavimo konteineris – nuo 0,24 iki 1,1 m³;

6.2.    kolektyvinio (bendro) naudojimo rūšiavimo konteineriai:

6.2.1. antžeminiai:

6.2.1.1stiklinių pakuočių atliekoms ir stiklo antrinėms žaliavoms surinkti skirtas rūšiavimo konteineris – nuo 0,24 m³ iki 1,8 m³;

6.2.1.2plastikinių, metalinių, kombinuotųjų pakuočių atliekoms ir plastiko, metalo antrinėms žaliavoms surinkti skirtas rūšiavimo konteineris – nuo 0,66 m³ iki 4,0 m³;

6.2.1.3plastikinių, metalinių, popierinių, kartoninių, kombinuotųjų pakuočių atliekų ir plastiko, metalo, popieriaus, kartono antrinėms žaliavoms surinkti skirtas rūšiavimo konteineris – nuo 0,66 m³ iki 4,0 m³;

6.2.1.4popierinių, kartoninių pakuočių atliekoms ir popieriaus, kartono antrinėms žaliavoms surinkti skirtas rūšiavimo konteineris – nuo 0,66 m³ iki 4,0 m³;

6.2.2. požeminiai ir pusiau požeminiai:

6.2.2.1stiklinių pakuočių atliekų ir stiklo antrinėms žaliavoms surinkti skirtas rūšiavimo konteineris – nuo 1,3 m³ iki 3,0 m³;

6.2.2.2plastikinių, metalinių, kombinuotųjų pakuočių atliekoms ir plastiko, metalo antrinėms žaliavoms surinkti skirtas rūšiavimo konteineriai – nuo 1,3 m³ iki 6,0 m³;

6.2.2.3popierinių, kartoninių pakuočių atliekoms ir popieriaus, kartono antrinėms žaliavoms surinkti skirtas rūšiavimo konteineris – nuo 1,3 m³ iki 6,0 m³;

6.2.2.4plastikinių, metalinių, popierinių, kartoninių, kombinuotųjų pakuočių atliekoms ir plastiko, metalo, popieriaus, kartono antrinėms žaliavoms surinkti skirtas rūšiavimo konteineriai – nuo 1,3 m³ iki 6,0 m³.

7.  Infrastruktūra įrengiama ir plečiama užtikrinant, kad rūšiavimo konteineriai būtų įrengti, pastatyti taip:

7.1.    daugiabučių gyvenamųjų namų rajonuose:

7.1.1. įrengiamas ar pastatomas vienas kolektyvinio (bendro) naudojimo rūšiavimo konteinerių komplektas, skirtas naudotis nuo 100 iki 500 gyventojų arba nuo 50 iki 250 būstų;

7.1.2. rūšiavimo konteinerių aikštelė turi būti nutolusi ne daugiau kaip 150 m nuo tolimiausio daugiabučio pastato, kuriame gyvenantiems atliekų turėtojams naudotis skirta ši aikštelė; atstumas iki rūšiavimo konteinerių aikštelės matuojamas Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

7.2.    kituose atskirų gyvenamųjų pastatų ar jų grupių vietovėse, prie sodininkų ir garažų bendrijų teritorijų įrengiamas ar pastatomas vienas kolektyvinio (bendro) naudojimo rūšiavimo konteinerių komplektas arba vienas individualaus naudojimo (individualių) rūšiavimo konteinerių komplektas;

7.3.    individualių gyvenamųjų namų rajonuose ir pavienių gyvenamųjų namų, iki kurių gali privažiuoti atliekas surenkanti transporto priemonė, teritorijose kiekvieno vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo gyventojams pastatomas vienas Reikalavimų 5 punkte nurodytas rūšiavimo konteinerių komplektas;

7.4.    pavienių gyvenamųjų namų teritorijoje esančio vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo, iki kurio (arčiau kaip 300 m) negali privažiuoti atliekas surenkanti transporto priemonė, gyventojams turi būti sudaryta galimybė naudotis šalia artimiausio kelio ne didesniu kaip 1 km atstumu nuo tokio gyvenamojo namo pastatytais kolektyvinio (bendro) naudojimo rūšiavimo konteineriais.

8.  Naujam komunalinių atliekų turėtojui – vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo, iki kurio gali privažiuoti atliekas surenkanti transporto priemonė, gyventojui pateikus prašymą pastatyti individualaus naudojimo (individualius) rūšiavimo konteinerių, jie pastatomi per 10 darbo dienų. Jei nėra galimybės pastatyti tokių konteinerių, vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo, skiriamos kitos pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo priemonės (pavyzdžiui, specialūs maišai).

9Savivaldybė (ar jos pavedimu – administratorius) parenka rūšiavimo konteinerių dydį atsižvelgdama į turimus duomenis, kaip aktyviai komunalinių atliekų turėtojai naudojasi rūšiavimo konteineriais, kiek pas juos gali susidaryti pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, ir įvertinusi:

9.1.    vienam savivaldybės gyventojui tenkantį pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekį (kg/metus), kuris, įvertinus Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje skelbiamus praėjusių kalendorinių metų pakuočių tiekimo Lietuvos rinkai duomenis ir savivaldybės (ar administratoriaus) turimus rūšiavimo konteineriais surinktų atliekų sudėties tyrimų duomenis, galėtų būti surenkamas atitinkamo tipo ir dydžio, kurie nurodyti Reikalavimų 4 ir 6 punktuose, rūšiavimo konteineriu;

9.2.    atitinkamo tipo ir dydžio, kurie nurodyti Reikalavimų 4 ir 6 punktuose, rūšiavimo konteineriu surenkamų atliekų lyginamąjį svorį (kg/m3), apskaičiuotą pagal savivaldybės (ar administratoriaus) turimus rūšiavimo konteineriais surinktų atliekų sudėties tyrimų duomenis;

9.3.    atitinkamo tipo ir dydžio, kurie nurodyti Reikalavimų 4 ir 6 punktuose, rūšiavimo konteineriu surenkamų atliekų lyginamąjį tūrį (m3/metus), apskaičiuotą pagal savivaldybės (ar administratoriaus) turimus rūšiavimo konteineriais surinktų atliekų sudėties tyrimų duomenis.

10.     Reikalavimų 9.1–9.3 papunkčiuose nurodytus rodiklius rekomenduojama numatyti savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.

 

III SKYRIUS

RŪŠIAVIMO KONTEINERIŲ ŽYMĖJIMO IR IDENTIFIKAVIMO SISTEMOS DIEGIMO REIKALAVIMAI

 

11.     Ant rūšiavimo konteinerių ar šalia jų įrengtame informaciniame stende turi būti pateikiama informacija, kokioms pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti ir rūšiuoti skirti konteineriai (pagal savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytą pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo ir surinkimo tvarką).

12.     Ant rūšiavimo konteinerio turi būti nurodytas konteinerio unikalus identifikacinis numeris ir (ar) kodas.

13.     Savivaldybė (arba jos pavedimu – administratorius) gali įdiegti rūšiavimo konteinerių identifikavimo sistemą (toliau – konteinerių identifikavimo sistema), duomenis apie ištuštinamus rūšiavimo konteinerius (kada ištuštintas kiekvienas rūšiavimo konteineris, kuris identifikuotas Reikalavimų 12 punkte nustatyta tvarka) kaupti. Konteinerių identifikavimo sistemoje gali būti kaupiami ir kiti su rūšiavimo konteinerių ištuštinimu susiję duomenys, pavyzdžiui, kiek atliekų, surinktų ištuštinus rūšiavimo konteinerius, nuvežta organizacijų aplinkos ministro nustatyta tvarka parinktiems pakuočių atliekų tvarkytojams, kurie vykdo rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose pakuočių atliekų paruošimą naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimą (toliau – organizacijų parinkti pakuočių atliekų tvarkytojai).

 

IV SKYRIUS

RŪŠIAVIMO KONTEINERIŲ IŠTUŠTINIMO DAŽNIO REIKALAVIMAI

 

14.     Rūšiavimo konteineriai turi būti ištuštinami:

14.1.  daugiabučių gyvenamųjų namų rajonuose bendro naudojimo rūšiavimo konteineriai, išskyrus skirtus stiklinių pakuočių atliekoms ir stiklo antrinėms žaliavoms surinkti – ne rečiau kaip kartą per savaitę, bet ne vėliau kaip per 48 valandas nuo savivaldybės (ar administratoriaus) pranešimo, kad konteineris pripildytas ar perpildytas, gavimo;

14.2.  daugiabučių gyvenamųjų namų rajonuose stiklinių pakuočių atliekoms ir stiklo antrinėms žaliavoms surinkti skirti rūšiavimo konteineriai ištuštinami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip per 48 valandas nuo savivaldybės (ar administratoriaus) pranešimo, kad konteinerio pripildytas ar perpildytas, gavimo;

14.3.  didžiųjų miestų (kuriuose yra daugiau kaip 50 000 gyventojų) individualių gyvenamųjų namų rajonuose:

14.3.1.   rūšiavimo konteineriai, išskyrus stiklinių pakuočių atliekoms ir stiklo antrinių žaliavoms surinkti skirtus rūšiavimo konteinerius, – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites;

14.3.2.   stiklinių pakuočių atliekoms ir stiklo antrinėms žaliavoms surinkti skirti rūšiavimo konteineriai – ne rečiau kaip kartą per mėnesį;

14.4.  kitose gyvenvietėse (ne didžiųjų miestų), individualių gyvenamųjų namų rajonuose ir pavienių gyvenamųjų namų, iki kurių gali privažiuoti atliekas surenkanti transporto priemonė, teritorijose:

14.4.1.   rūšiavimo konteineriai, išskyrus skirtus stiklinių pakuočių atliekoms ir stiklo antrinėms žaliavoms surinkti – ne rečiau kaip kartą per mėnesį;

14.4.2.   stiklinių pakuočių atliekoms ir stiklo antrinėms žaliavoms surinkti skirti rūšiavimo konteineriai – ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius;

14.5.  atskirų gyvenamųjų pastatų ar jų grupių vietovėse, prie sodininkų, garažų bendrijų teritorijų ar kituose bendrojo naudojimo objektuose:

14.5.1.   rūšiavimo konteineriai, išskyrus skirtus stiklinių pakuočių atliekoms ir stiklo antrinėms žaliavoms, – ne rečiau kaip kartą per mėnesį;

14.5.2.   stiklinių pakuočių atliekoms ir stiklo antrinėms žaliavoms surinkti skirti rūšiavimo konteineriai – ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

15.     Reikalavimų 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nurodytas rūšiavimo konteinerių ištuštinimo terminas – 48 valandos – netaikomas, jei surinkimo paslaugą teikiantis atliekų tvarkytojas negali ištuštinti rūšiavimo konteinerio dėl užstatyto privažiavimo prie rūšiavimo konteinerio ar dėl kitų objektyvių priežasčių ir savivaldybės (ar administratoriaus) nustatyta tvarka apie šias priežastis informavo savivaldybę (ar administratorių).

16.     Savivaldybė (arba jos pavedimu – administratorius) tvirtina rūšiavimo konteinerių ištuštinimo grafiką, kuriame nustatomos mėnesio ir (arba) savaitės dienos, kada savivaldybės teritorijoje reguliariai ištuštinami rūšiavimo konteineriai.

17.     Savivaldybė (ar jos pavedimu – administratorius) rengia konteinerių ištuštinimo grafiką atsižvelgdama į turimus duomenis, kaip aktyviai komunalinių atliekų turėtojai naudojasi rūšiavimo konteineriais ir kiek pas juos gali susidaryti pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, ir įvertinus Reikalavimų 9.1–9.3 papunkčiuose nurodytus rodiklius.

18.     Konteinerių ištuštinimo grafike gali būti numatyta papildomai ištuštinti rūšiavimo konteinerius ilguoju švenčių laikotarpiu, kai poilsio dienų skaičius pailgėja dėl prieš savaitgalį ar po jo numatytų švenčių dienų, nurodytų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnyje.

19.     Jeigu savivaldybė (ar administratorius) patvirtino surinkimo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo pranešimus, kad rūšiavimo konteineris pagal konteinerių ištuštinimo grafiką buvo tris kartus ar daugiau kartų iš eilės perpildytas, priimamas sprendimas pastatyti kitos talpos ar papildomą rūšiavimo konteinerį arba ištuštinti jį dažniau.

20.     Jeigu savivaldybė (ar administratorius) patvirtino surinkimo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo pranešimus, kad rūšiavimo konteineris pagal konteinerių ištuštinimo grafiką buvo tris kartus ar daugiau kartų iš eilės pripildytas mažiau kaip 50 procentų (užpildyta mažiau kaip pusė konteinerio), priimamas sprendimas jį ištuštinti rečiau.

21.     Savivaldybė (ar administratorius) priima sprendimą pastatyti kitos talpos ar papildomą rūšiavimo konteinerį arba keisti jo ištuštinimo dažnį per 5 darbo dienas gavusi iš surinkimo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo informaciją apie tris kartus ar daugiau kartų iš eilės pagal konteinerių ištuštinimo grafiką perpildytus arba mažiau kaip 50 procentų pripildytus rūšiavimo konteinerius. Jei rūšiavimo konteineriuose įdiegta tūrio daviklių sistema, priimdama sprendimą pastatyti kitos talpos, papildomą rūšiavimo konteinerį, keisti konteinerio ištuštinimo dažnumą savivaldybė (ar administratorius) vadovaujasi šių daviklių automatiškai į konteinerių identifikavimo sistemą perduotais konteinerių užpildymo duomenimis.

22.     Rūšiavimo konteinerio ištuštinimo dažnis ir konteinerio dydis keičiamas ne dažniau kaip kartą per pusmetį, įvertinus faktiškai buityje susidarantį ir surinktą konkrečiu rūšiavimo konteinerių komplektu antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų kiekį ir kiek komunalinių atliekų turėtojų priskirta naudotis rūšiavimo konteinerių komplektu. Informacija apie pakeistą rūšiavimo konteinerių ištuštinimo dažnį ir konteinerio dydį paskelbiama savivaldybės ir administratoriaus interneto svetainėse, pateikiama mokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą pranešimuose.

 

V SKYRIUS

infrastruktūros PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

23.     Infrastruktūros priežiūros paslaugas sudaro:

23.1.  rūšiavimo konteinerių paruošimas naudoti;

23.2.  rūšiavimo konteinerių plovimas;

23.3.  rūšiavimo konteinerių dezinfekavimas;

23.4.  rūšiavimo konteinerių remontas.

24.     Surinkimo paslaugą ir infrastruktūros priežiūros teikiantys atliekantys atliekų tvarkytojai ir, jei savivaldybės teritorijoje surinkimo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui surinkimo paslaugos pirkimo sutartimi nepavesta teikti infrastruktūros priežiūros paslaugą, subjektai, kuriuos savivaldybė (ar administratorius) Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka savivaldybės teritorijoje teikti infrastruktūros priežiūros paslaugą (toliau – infrastruktūros priežiūros paslaugą teikiantys subjektai), privalo laikytis šių reikalavimų:

24.1.  turi būti vykdoma visų savivaldybės teritorijoje įrengtų ar pastatytų ir komunalinių atliekų turėtojų naudojamų kolektyvinio (bendro) naudojimo rūšiavimo konteinerių priežiūra;

24.2.  turi būti atliekami rūšiavimo konteinerių paruošimo naudoti darbai – antžeminiai rūšiavimo konteineriai paimami iš savivaldybės (ar administratoriaus) nurodytos sandėliavimo vietos, išdalinami komunalinių atliekų turėtojams savivaldybės (ar administratoriaus) nurodytais adresais ir (ar) pastatomi savivaldybės (ar administratoriaus) nurodytose vietose;

24.3.  rūšiavimo konteineriai turi būti identifikuoti Reikalavimų 12 punkte nustatyta tvarka ir pateikiama Reikalavimų 11 punkte nurodyta informacija;

24.4.  pagal infrastruktūros priežiūros paslaugos pirkimo sutartyje numatytas sąlygas ir tvarką kolektyvinio (bendro) naudojimo rūšiavimo konteineriai turi būti plaunami ir dezinfekuojami ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų nustatyta tvarka;

24.5.  rūšiavimo konteineriai turi būti tvarkingi, techniškai netvarkingus, sugadintus ir netinkamus naudoti savivaldybės (ar administratoriaus) nustatyta tvarka būtina suremontuoti ir (ar) pakeisti naujais.

25.     Nustačius, kad antžeminis rūšiavimo konteineris sugadintas, techniškai netvarkingas ir netinkamas naudoti, infrastruktūros priežiūros paslaugą teikiantis subjektas turi pastatyti techniškai tvarkingą rūšiavimo konteinerį per 5 darbo dienas nuo savivaldybės (ar administratoriaus) kreipimosi jį pastatyti.

26.     Nustačius, kad požeminis, pusiau požeminis rūšiavimo konteineris sugadintas, techniškai netvarkingas ir netinkamas naudoti, infrastruktūros priežiūros paslaugą teikiantis subjektas turi nedelsiant jį suremontuoti; jeigu to padaryti nėra galimybės, – pastatyti antžeminį rūšiavimo konteinerį, kol bus suremontuotas požeminis, pusiau požeminis.

27.     Infrastruktūros priežiūros paslaugų pirkimo sąlygose gali būti nurodomas reikalavimas infrastruktūrą prižiūrintiems subjektams turėti atitinkamų paskirčių, tipų ir talpų kolektyvinio (bendro) naudojimo rūšiavimo konteinerių ir jų sudėtinių dalių metinį rezervą, reikalingą norint laikinai pakeisti remontuojamus rūšiavimo konteinerius, tokio rezervo dydį grindžiant praėjusiais kalendoriniais metais fiksuotu rūšiavimo konteinerių ir jų sudėtinių dalių sugadinimo atvejų skaičiumi.

 

VI skyrius

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO IR VEŽIMO PASLAUGOS TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

28.     Savivaldybėms (ar jų pavedimu – administratoriams) parenkant surinkimo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus rekomenduojama nustatyti tokius minimalius surinkimo paslaugų teikimo terminus:

28.1.  ne trumpesnis kaip (nuo paslaugų sutarties sudarymo datos) 5-erių metų terminas, kai atliekų tvarkytojas teikia surinkimo ir infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo, plėtros ir priežiūros paslaugas;

28.2.  ne trumpesnis kaip (nuo paslaugų sutarties sudarymo datos) 2-ejų metų terminas, kai atliekų tvarkytojas teikia tik surinkimo paslaugą.

29.     Jei surinkimo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui reikia laiko pasiruošti surinkimo paslaugai teikti, suteikiamas ne trumpesnis kaip 3 mėnesių ir ne ilgesnis kaip 6 mėnesių (nuo surinkimo paslaugos teikimo sutarties įsigaliojimo dienos) pasiruošimo teikti paslaugą terminas.

30.     Surinkimo paslauga turi būti teikiama vadovaujantis savivaldybės nustatytų atliekų tvarkymą, triukšmo prevenciją viešosiose vietose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

31.     Surinkimo paslaugą teikiantis atliekų tvarkytojas privalo pagal savivaldybės (ar administratoriaus) patvirtintą konteinerių ištuštinimo grafiką surinkti visas pakuočių atliekas ir antrines žaliavas iš visų rūšiavimo konteinerių ir 5 m spinduliu aplink rūšiavimo konteinerius ir (ar) konteinerių aikšteles, taip pat pakuočių atliekas iš savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse įrengtų pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti skirtų konteinerių.

32.     Surinkimo paslaugą teikiantis atliekų tvarkytojas privalo nagrinėti komunalinių atliekų turėtojų prašymus, skundus, paklausimus ir teikti komunalinių atliekų turėtojams su šia paslauga susijusią informaciją surinkimo paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

33.     Pagal konteinerių ištuštinimo grafiką jų ištuštinti atvykęs surinkimo paslaugą teikiantis atliekų tvarkytojas rastus išstumdytus ir apverstus (dėl blogų oro sąlygų ar kitų priežasčių) kolektyvinio (bendro) naudojimo antžeminius rūšiavimo konteinerius turi pastatyti į nuolatinę jų stovėjimo vietą, nurodytą savivaldybės (ar administratoriaus) patvirtintoje rūšiavimo konteinerių aikštelių išdėstymo schemoje.

34.     Ištuštinus rūšiavimo konteinerius surinkimo paslaugą teikiantis atliekų tvarkytojas grąžina į vietą.

35.     Surinkimo paslaugą teikiantis atliekų tvarkytojas turi teisę neištuštinti antžeminių stumdomų rūšiavimo konteinerių, jeigu jie yra uždarose teritorijose ir atliekų turėtojai jų neišstumia į nustatytą tokių konteinerių ištuštinimo vietą iki konteinerių ištuštinimo grafike nustatyto laiko.

36.     Streiko ar stichinės nelaimės atveju savivaldybė (arba jos pavedimu – administratorius) gali pareikalauti surinkimo paslaugą teikiantį atliekų tvarkytoją teikti šią paslaugą nedelsiant, tai yra neatsižvelgiant į konteinerių ištuštinimo grafiką.

37.     Visos savivaldybės teritorijoje iš rūšiavimo konteinerių surinktos atliekos turi būti perduodamos organizacijų parinktiems pakuočių atliekų tvarkytojams, kaip numatyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punkte.

38.     Surinkimo paslaugą teikiantis atliekų tvarkytojas savivaldybės teritorijoje surinktų komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų (tai yra, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, kurios surinktos teikiant surinkimo paslaugą Reikalavimų 31 punkte nustatyta tvarka) negali maišyti su kitose savivaldybėse surinktomis pakuočių atliekomis ir antrinėmis žaliavomis, nekomunalinių atliekų sraute susidariusiomis pakuočių atliekomis ir antrinės žaliavomis (tai yra su pakuočių atliekomis ir antrinėmis žaliavomis, kurios pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 39 dalį nepriskiriamos prie komunalinių atliekų).

39.     Visose atliekas surenkančiose transporto priemonėse turi būti įmontuota įranga, fiksuojanti identifikuoto konteinerio ištuštinimo faktą, ir priemonės Reikalavimų 19 ir 20 punktuose nurodytoms rūšiavimo konteinerių perpildymo ar nepripildymo situacijoms fiksuoti. Šiame punkte nurodyta įranga ir priemonėmis užfiksuoti duomenys surinkimo paslaugos pirkimo sutartyje nustatyta tvarka perduodami į savivaldybės (ar administratoriaus) konteinerių identifikavimo sistemą.

40.     Ant atliekas surenkančių transporto priemonių turi būti surinkimo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo pavadinimas (ar įmonės logotipas) ir kontaktiniai duomenys.

41.     Surinkimo paslauga privalo būti teikiama švariomis ir techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis.

 

VII SKYRIUS

SU INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMU, PRIEŽIŪRA, ATNAUJINIMU IR PLĖTRA, PAKUOČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMUOJU SURINKIMU IR VEŽIMU SUSIJUSIŲ PREKIŲ ĮSIGIJIMO, DARBŲ ATLIKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLŲ FINANSAVIMO TVARKOS, ŠIŲ VEIKLŲ ADMINISTRAVIMO IR ŠIO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS REIKALAVIMAI

 

42.     Su infrastruktūros įrengimu, priežiūra, atnaujinimu ir plėtra, pakuočių atliekų rūšiuojamuoju surinkimu ir vežimu susijusių prekių įsigijimo, darbų atlikimo ir paslaugų teikimo veiklų administravimas (toliau – administravimas) apima surinkimo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo veiklos, susijusios su surinkimo paslaugos teikimu pagal pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyje nustatytus reikalavimus, priežiūrą ir kontrolę, su surinkimo paslaugą teikiančiu atliekų tvarkytoju sudarytos sutarties dėl surinkimo paslaugų teikimo ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties administravimą, šiose sutartyse numatytų sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą, įskaitant šias administravimo veiklas:

42.1.  rūšiavimo konteinerių paskirties, skaičiaus, jų tūrio, kiekio, pastatymo vietos ir ištuštinimo dažnio parinkimą;

42.2.  konteinerių ištuštinimo grafikų parengimą, tikslinimą, papildymą ir viešinimą;

42.3.  rūšiavimo konteinerių komplektų ar konteinerių aikštelių priskyrimą komunalinių atliekų turėtojams, informacijos apie priskirtus rūšiavimo konteinerių komplektus paskelbimą savivaldybės, administratoriaus interneto svetainėje;

42.4.  surinkimo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo suteiktų surinkimo paslaugų perdavimo–priėmimo aktų suderinimą;

42.5.  sprendimų dėl tvarkos rūšiavimo konteinerių aikštelėse ir klausimų, kylančių dėl pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo, priėmimą;

42.6.  prašymų ir skundų dėl surinkimo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo netinkamo paslaugos teikimo arba neteikimo registravimą ir nagrinėjimą;

42.7.  prekių, darbų ir paslaugų pirkimo, šių veiklų finansavimo sutarčių, susijusių su infrastruktūros įrengimu, atnaujinimu, plėtra ir priežiūra, vykdymo kontrolę ir administravimą.

43.     Administravimo sąnaudoms padengti skiriama 5 proc. surinkimo paslaugos teikimo vertės, šią sumą organizacija apmoka proporcingai jos dalyvių ir organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri apskaičiuojama Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589 „Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Administravimo sąnaudas organizacija pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyje nurodyta tvarka per nurodytus terminus apmoka savivaldybei (arba jos pavedimu – administratoriui) pagal savivaldybės (arba administratoriaus) pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

44.     90 proc. surinkimo paslaugos teikimo išlaidų ir su infrastruktūros įrengimu, priežiūra, atnaujinimu ir plėtra susijusių prekių įsigijimo, darbų atlikimo ir paslaugų teikimo išlaidų apmokama organizacijų lėšomis, 10 proc. – pagal principą „teršėjas moka“ komunalinių atliekų turėtojų už komunalinių atliekų tvarkymą sumokėtų įmokų lėšomis, nebent, įvertinus turimus rūšiavimo konteineriais surinktų atliekų sudėties tyrimų rezultatus, pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyse nurodyta kitaip.

45.     Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyse sutartu periodiškumu (ne rečiau kaip kas kalendorinį metų ketvirtį, ir tvarka už surinkimo paslaugas, suteiktas per ataskaitinį laikotarpį, organizacija apmoka savivaldybei (arba jos pavedimu – administratoriui) pagal pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyse nurodytus surinkimo paslaugos įkainius, nebent pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyse nurodyta, kad už suteiktas surinkimo paslaugas organizacija moka surinkimo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui pagal jo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, išrašytą remiantis Reikalavimų 31 ir 37 punktuose nurodytais surinkimo paslaugos teikimo rezultatais ir pagal pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyse nurodytus surinkimo paslaugos įkainius.

46.     Su infrastruktūros įrengimu, priežiūra, atnaujinimu ir plėtra susijusių prekių įsigijimo, darbų atlikimo ir paslaugų teikimo išlaidas organizacijos apmoka savivaldybei (arba jos pavedimu – administratoriui) per pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyse nustatytus terminus ir pagal šiose sutartyse nurodytus tokių prekių įsigijimo, darbų atlikimo ir paslaugų teikimo įkainius.

 

VIII SKYRIUS

pakuočių atliekų tvarkymo ORGANIZAVIMO IR finansavimo sutarties būtinosios sąlygos

 

47.     Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyje, be kitų sutarties sąlygų, kurios nurodomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, turi būti įtvirtintos šios sąlygos:

47.1sutarties objektas – savivaldybės (savivaldybių) teritorijoje komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamasis surinkimas ir vežimas organizacijų parinktiems pakuočių atliekų tvarkytojams, šių veiklų finansavimas;

47.2surinkimo paslaugos teikimo įkainiai. Jei surinkimo paslaugą teikiantis atliekų tvarkytojas teikia ir Reikalavimų II skyriuje nurodytos infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo, plėtros ir priežiūros paslaugas, atskirai nurodomi šių paslaugų teikimo ir su infrastruktūros įrengimu, priežiūra, atnaujinimu ir plėtra susijusių prekių įsigijimo, darbų atlikimo įkainiai;

47.3sutarties šalių įsipareigojimai vykdant sutartį:

47.3.1.   surinkimo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo įsipareigojimas vežti rūšiavimo konteineriuose surinktas atliekas organizacijų parinktiems pakuočių atliekų tvarkytojams ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyje nustatyta tvarka per nustatytus terminus, išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus netaikant papildomo mokesčio;

47.3.2.   organizacijų įsipareigojimas pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros, nurodytos Reikalavimų II skyriuje, jos įrengimo, priežiūros, atnaujinimo ir plėtros išlaidas finansuoti Reikalavimų 46 punkte nustatyta tvarka;

47.3.3.   organizacijų įsipareigojimas finansuoti surinkimo paslaugos teikimo išlaidas Reikalavimų 44 punkte nustatyta tvarka;

47.3.4.   savivaldybės įsipareigojimas finansuoti surinkimo paslaugos teikimo išlaidas Reikalavimų 44 punkte nustatyta tvarka;

47.4surinkimo paslaugos teikimo tvarka ir sąlygos, numatant, kad surinkimo paslauga teikiama pagal Reikalavimų V ir VI skyriuose nustatytus reikalavimus vadovaujantis savivaldybės (ar jos pavedimu – administratoriaus) patvirtintu konteinerių ištuštinimo grafiku;

47.5sutarties šalių tarpusavio atsiskaitymo tvarka: kokiu periodiškumu (ne rečiau kaip kas kalendorinį ketvirtį) apmokamos surinkimo paslaugos teikimo išlaidos ir kokie surinkimo paslaugos teikimą pagrindžiantys dokumentai pateikiami organizacijoms; kokiu periodiškumu (ne rečiau kaip kas kalendorinį pusmetį) ir iki kokios datos išrašomi ir pateikiami organizacijoms pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, pagrindžiantys teikiant surinkimo paslaugą surinktą pakuočių atliekų kiekį; kokiu periodiškumu (ne rečiau kaip kas kalendorinį ketvirtį) ir kokia tvarka organizacijos apmoka Reikalavimų 42 punkte nurodytų administravimo veiklų sąnaudas;

47.6sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka: kokiu periodiškumu tikrinama, kaip surinkimo paslaugą teikiantis atliekų tvarkytojas teikia paslaugą pagal sutartyje nurodytus įsipareigojimus, kokie dokumentai, pagrindžiantys tinkamą įsipareigojimų vykdymą, pateikiami sutarties šalims; pažeidimų nustatymo, fiksavimo ir šalinimo tvarka;

47.7šalių atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, įskaitant atsakomybę už apmokėjimo sąlygų nesilaikymą, pakuočių atliekų sutvarkymo dokumentų nepateikimą sutartu laiku ir klaidingų ar nepagrįstų pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymą, kai dėl tvarkytojo kaltės panaikinami pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, atliekų tvarkytojui kylanti pareiga kompensuoti organizacijoms ir joms pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą pavedusiems gamintojams ir importuotojams dėl to patirtus nuostolius, sumokėjus mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis; atleidimo nuo atsakomybės sąlygos ir tvarka; nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;

47.8pranešimų ir (ar) pretenzijų su reikalavimu ištaisyti pažeidimus kitoms sutarties šalims ir atsakymo į juos teikimo tvarka, šalių derybų, ginčų sprendimo tvarka.

 

_________________