Projektas

                                                                                                            2022 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VISUOMENINEI ORGANIZACIJAI „KAULAKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ“

 

Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 7 punktu, 3 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 ir 24 punktais, atsižvelgdama į visuomeninės organizacijos „Kaulakių kaimo bendruomenė“ 2022 m. sausio 5 d. prašymą, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Kaulakių kaimo bendruomenė“ (kodas 172773366) Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Raseinių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – patalpas, esančias adresu: Liolingos g. 1, Kaulakių k., Raseinių r. sav., pastato unikalus nr. 7298-6006-9012, inventorinis Nr. T00577M1, pastatas pažymėtas plane – 1C2p, patalpų indeksai 2-13, 2-14 ir 2-19, bendras patalpų plotas 109,95 kv. m, įsigijimo vertė – 70639,46 Eur, likutinė vertė 2022-01-31 –50840,26 Eur, dešimties metų laikotarpiui bendruomenės įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorių su visuomeninės organizacijos „Kaulakių kaimo bendruomenė“ pirmininku pasirašyti 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

3. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. (1.1) TS-153 „Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras