Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO ĮSTATYMO NR. XII–1519 3, 6, 7 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. xiii-1865 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2019 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimas ir keitimas

1. Asmens tapatybės korteles ir pasus išduoda ir keičia Migracijos departamentas, o Lietuvos Respublikos konsuliniame statute nustatytomis sąlygomis – Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos (toliau – Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos) pagal vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatytą tvarką.

2. Migracijos departamentas asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ar pakeičia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo gavimo dienos, o Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga – ne vėliau kaip per du mėnesius nuo dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo gavimo dienos.

3. Lietuvos Respublikoje gyvenantis pilietis dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo turi asmeniškai pateikti Migracijos departamentui, o užsienio valstybėje gyvenantis pilietis – Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai arba Migracijos departamentui, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje numatytą atvejį. Kai konsulinės funkcijos yra atliekamos ne konsulinės įstaigos patalpose, dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo pateikiami konsuliniam pareigūnui arba Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui. Dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo ar keitimo pateikimo Lietuvos Respublikos konsulinėms įstaigoms tvarką nustato vidaus reikalų ministras ir užsienio reikalų ministras.

4. Dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo neveiksniam piliečiui kreipiasi jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas. Jeigu pilietis, kuris dėl neveiksnumo ar negalios arba dėl atliekamų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės, arba dėl teismo nutartimi taikomos priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, negali pats atvykti į Migracijos departamentą ar į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą ir pateikti dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, Migracijos departamentas ar Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga šio piliečio tapatybe įsitikina ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo iš jo priima vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka.

5. Vaikui iki 16 metų asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodami ar keičiami vieno iš tėvų (įtėvių) ar vaiko globėjo (rūpintojo) prašymu. Vaikui, kurio tėvai išsituokę, asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodami ar keičiami vieno iš tėvų (įtėvių), su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, prašymu arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kito iš tėvų (įtėvių) prašymu. Atsižvelgiant į vaiko interesus, asmens tapatybės kortelė ar pasas gali būti išduoti ar pakeisti be šio prašymo, tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo vaikui iki vienų metų, jo atvykimas į Migracijos departamentą ar Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą nebūtinas.

6. Asmens tapatybės kortelė keičiama, kai:

1) pilietis pakeičia šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytus duomenis arba piliečiui suteikiamas naujas asmens kodas;

2) ji tapo netinkama naudoti;

3) joje yra netikslių įrašų;

4) pasibaigė jos galiojimo laikas;

5) to pageidauja pilietis.

7. Pasas keičiamas, kai:

1) pilietis pakeičia šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose, 2 ir 6 dalyse nurodytus duomenis arba piliečiui suteikiamas naujas asmens kodas;

2) jis tapo netinkamas naudoti;

3) jame yra netikslių įrašų;

4) pasibaigė jo galiojimo laikas;

5) išnaudoti vizoms skirti lapai;

6) to pageidauja pilietis.

8. Pilietis, pateikdamas dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso keitimo, Migracijos departamentui ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai, privalo pateikti keičiamą asmens tapatybės kortelę ar pasą, kurie, sutikrinus duomenis, jam grąžinami.

9. Naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą atsiima pilietis arba jo įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas arba piliečio rašytiniame prašyme, kurį jis pateikė Migracijos departamentui ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai kartu su dokumentais dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, nurodytas asmuo. Kai asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima piliečio įgaliotas asmuo, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, kai asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima neveiksnaus piliečio globėjas ar kitas teisėtas atstovas, jis turi pateikti šias aplinkybes ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o kai asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima kitas piliečio rašytiniame prašyme nurodytas asmuo – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Užsienio valstybėje gyvenančiam piliečiui jo pageidavimu ir lėšomis Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą gali išsiųsti konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu. Šiuo atveju pilietis apie naujos asmens tapatybės kortelės ar naujo paso gavimą privalo pranešti Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai. Asmens tapatybės kortelės ar paso įteikimo piliečiui, išsiuntimo konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu ir pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą tvarką nustato vidaus reikalų ministras ir užsienio reikalų ministras.

10. Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą, turi būti pateikta keičiama asmens tapatybės kortelė ar keičiamas pasas. Atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą, kuriuose pakeisti asmens duomenys, turi būti pateikta turima asmens tapatybės kortelė ir (ar) turimas pasas, kuriuose asmens duomenys nepakeisti. Šie dokumentai pažymimi kaip negaliojantys ir grąžinami piliečiui arba jo įgaliotam asmeniui, piliečio rašytiniame prašyme nurodytam asmeniui, o kai pilietis neveiksnus – jo globėjui ar kitam teisėtam atstovui. Jeigu atsisakoma paimti grąžinamą negaliojančią asmens tapatybės kortelę arba negaliojantį pasą, šie dokumentai sunaikinami vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka. Šio straipsnio 9 dalyje numatytais atvejais, kai nauja asmens tapatybės kortelė ar naujas pasas išsiunčiami konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu, keičiama asmens tapatybės kortelė ar keičiamas pasas, piliečiui gavus naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą, Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai ar Migracijos departamentui nepateikiami. Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą, gali būti nepateikta keičiama asmens tapatybės kortelė ar keičiamas pasas, kai šie dokumentai negalioja, nes pasibaigęs jų galiojimo laikas.

11. Praradęs asmens tapatybės kortelę ar pasą, pilietis apie tai turi pranešti apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Migracijos departamentui arba Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai. Lietuvos Respublikoje gyvenančiam piliečiui, praradusiam asmens tapatybės kortelę ar pasą, gali būti išduodamas laikinasis pažymėjimas. Šio pažymėjimo formą ir išdavimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras.

12. Kai asmens tapatybės kortelė ar pasas prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas, užsienio valstybėje esančiam piliečiui Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką. Šio dokumento formą ir išdavimo tvarką nustato užsienio reikalų ministras.

13. Kai asmens tapatybės kortelė ar pasas prarandami, tampa netinkami naudoti, pasibaigia jų galiojimo laikas ar užsienio valstybėje esantis pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento, piliečio, pageidaujančio tęsti kelionę, prašymu Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga gali išduoti laikiną kelionės dokumentą – laikiną pasą, kuris galioja ne ilgiau kaip vienus metus. Pilietis, atsiimdamas naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą, arba išnykus priežastims, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas, privalo grąžinti šį dokumentą Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai ar Migracijos departamentui. Laikino paso formą nustato vidaus reikalų ministras ir užsienio reikalų ministras, o išdavimo tvarką – užsienio reikalų ministras, suderinęs su vidaus reikalų ministru.

14. Asmuo rastą kito piliečio asmens tapatybės kortelę ar pasą turi atiduoti apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Migracijos departamentui arba Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas