Projektas

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

     

SPRENDIMAS

 

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ASMENIMS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I IR II DALIS PRISKYRIMO

.... Nr. ....

 

 

Kaunas

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-71 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo bendrąsias nuostatas (pridedama).

2. Priskirti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis pagal 1, 2, 3 ir 4 priedus.

3. Rekomenduoti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, dalininkų susirinkimams priskirti šioms mokykloms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal jų vykdomas ugdymo programas pagal 1, 2, 3 ir 4 priedus.

4. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. T-98 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras