ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS IR

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ REORGANIZAVIMO

 

2022 m. vasario      Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 ir 2.101 straipsniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 ir 57 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir 14 straipsniu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-459 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“ būtų reorganizuotas ir prijungtas prie Šiaulių „Rasos“ progimnazijos.

2. Pritarti Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ir Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo sąlygų aprašui (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras