Projektas  Nr. TSP-275

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „KUPIŠKIO VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

2019  m. spalio     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 punktu ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu  Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2019 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. O3E-443 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų  bazinių kainų derinimo“ ir į UAB „Kupiškio vandenys“ 2019 m. spalio 8 d. prašymą Nr. S(1.11)-82, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti UAB „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio) pagal šio sprendimo priedą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio sprendimo 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos  nustatytos trejų metų laikotarpiui įsigalioja ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, kai jas viešai paskelbia UAB „Kupiškio vandenys“, ir taikomos nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmosios dienos;

2.2. pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinėms kainoms.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. TS-126 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainų nustatymo“;

3.2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimą Nr. TS- 217  „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS- 126 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainų nustatymo“ 1 punkto pakeitimo“;

3.3. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. TS-272 „Dėl buitinių nuotekų išvežimo kainos nustatymo“.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punkte nustatytų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų įsigaliojimo dienos.

5.  Paskelbti apie šį sprendimą spaudoje, visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Infrastruktūros skyriaus

 

 

vedėjas

 

 

 

 

 

Mažvydas Šalkauskas

 

 

 

Projektas suderintas DVS