Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO RINKIMŲ

ĮSTATYMO  NR. I-2721 96 STRAIPSNIO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 96 straipsnio papildymas

Papildyti 96 straipsnį nauja 2 dalimi ir ją išdėstyti taip:

96 straipsnis. Seimo nario įgaliojimų pripažinimas nutrūkusiais

1. Seimo nario įgaliojimus nutrūkusiais pripažįsta Vyriausioji rinkimų komisija, išskyrus šio įstatymo 95 straipsnio 6 dalyje numatytus atvejus, kai tam atsiranda vada:

1) Seimo nariui mirus − pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;

2) Seimo nariui atsistatydinus - pagal Seimo nario paties parašytą pareiškimą atsistatydinti. Šį pareiškimą Seimo narys pats turi pakartoti Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje. Jeigu Seimo narys dėl sveikatos būklės negali pats atvykti į posėdį, komisijos posėdis rengiamas Seimo nario buvimo vietoje;

3) teismui pripažinus Seimo narį neveiksniu - pagal įsigaliojusį teismo sprendimą;

4) Seimui panaikinus Seimo nario mandatą apkaltos proceso tvarka - pagal įsigaliojusį Seimo nutarimą;

5) Seimo nariui perėjus dirbti arba neatsisakius darbo, nesuderinamo su Seimo nario pareigomis, - pagal įsigaliojusį Seimo nutarimą;

6) Seimo nariui netekus Lietuvos Respublikos pilietybės - pagal įsigaliojusį teisės aktą dėl pilietybės netekimo;

7) įstatymo nustatyta tvarka Seimo narys neprisiekė arba prisiekė lygtinai - pagal įsigaliojusį Seimo nutarimą.

2. Vyriausioji rinkimų komisija Seimo nario įgaliojimus nutrūkusiais pripažįsta per 15 dienų, kai atsiranda šio straipsnio 1 dalyje nurodyta vada, išskyrus tą atvejį, kai prasidėjus apkaltos procesui, yra pateiktas Seimo nario atsistatydinimo pareiškimas. Šiuo atveju Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas priimamas per 15 dienų po apkaltos proceso pabaigos. Jeigu Seimas priima nutarimą panaikinti Seimo nario mandatą apkaltos proceso tvarka ir taip pat yra pateiktas Seimo nario pareiškimas atsistatydinti iš Seimo nario pareigų, Vyriausioji rinkimų komisija pripažįsta Seimo nario įgaliojimus nutrūkusiais dėlto, kad Seimas panaikino Seimo nario įgaliojimus apkaltos proceso tvarka ir jo atsistatydinimo pareiškimas nėra nagrinėjamas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Projektą TEIKIA: Seimo narys                                                          Jurgis Razma