Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DėL konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimo reguliuojama (nereguliuojama) tvarkos aPRAŠo

patvirtinimo

 

2023 m.             d. Nr. O3E-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnį, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir įstatymo papildymo 82, 102, 291 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1876, 25 straipsnio 6 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2023 m.       d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimo reguliuojama (nereguliuojama) tvarkos aprašo patvirtinimo“ Taryba n u t a r i a:

1.  Patvirtinti Konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimo reguliuojama (nereguliuojama) tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2.  Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktu patvirtinta tvarka įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.

3.  Nustatyti, kad nuo 2023 m. spalio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir įstatymo papildymo 82, 102, 291 straipsniais įstatymui (toliau – Įstatymas):

3.1. Jei nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos aplinkybės atitinka 25 straipsnio 6 dalies nuostatas ir iki Įstatymo įsigaliojimo Tarybos sprendimas, kuriuo nustatytos šilumos gamybos reguliuojamos kainos taikymo laikotarpis truko 5 ir ilgiau metų, tokių nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos kaina tampa nereguliuojama. Toks nepriklausomas gamintojas iki
2023 m. gruodžio 1 d. pateikia Tarybai informaciją apie konkurencinės šilumos gamybos veiklos reguliavimo laikotarpiu gautas pajamas ir sąnaudas bei grąžintą teigiamą, šilumą parduodant šilumos aukciono būdu, susidariusį faktiškai gautų pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumą;

3.2. Jei nepriklausomų šilumos gamintojų veikla atitinka Įstatyme numatytą atliekinės šilumos, išskyrus šilumą, pagamintą bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas, gamybos veiklą, tokių nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos kaina tampa nereguliuojama;

3.3. Jei iki Įstatymo įsigaliojimo buvusi nepriklausomo šilumos gamintojo ir (ar) šilumos tiekėjo reguliuojama konkurencinė šilumos gamybos veikla neatitinka šio nutarimo 3.1 ir
3.2 papunkčiuose išvardintų sąlygų, tokie nepriklausomi šilumos gamintojai ir šilumos tiekėjai gali teikti prašymą Tarybai Aprašo numatyta tvarka dėl konkurencinei šilumos gamybos veiklai netaikytinos privalomos šilumos gamybos kainodaros.

 

 

 

Tarybos pirmininkas

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos 2023 m.            d.

nutarimu Nr. O3E-

 

 

konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimo reguliuojama (nereguliuojama) tvarkos aPRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimo reguliuojama (nereguliuojama) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas nustatyti privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymą (netaikymą) nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų konkurencinės šilumos gamybos veiklai. Konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskiriami šilumos gamybos pajėgumai, su kuriais nepriklausomi šilumos gamintojai ir (ar) šilumos tiekėjai dalyvauja šilumos aukcionuose, su šiais gamybos pajėgumais susijusios pagrįstos būtinosios sąnaudos ir protingumo kriterijus atitinkanti investicijų grąža.

2. Nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų, dalyvaujančių šilumos aukcionuose (toliau – Šilumos aukcionų dalyviai), konkurencinės šilumos gamybos veiklos kainodara Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka nėra privaloma, išskyrus atvejus, kai:

2.1. Šilumos aukciono dalyvių konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskirto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija, kuri yra didesnė negu 10 procentų Šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskirto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos. Šiuo atveju Šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai privaloma šilumos gamybos kainodara Įstatymo nustatyta tvarka taikoma 5 metus nuo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) sprendimo, kuriuo nustatytos šilumos gamybos reguliuojamos kainos, priėmimo dienos;

2.2. Šilumos aukciono dalyvių konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskirto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoje kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėje termofikaciniu režimu pagaminta elektros energija yra remiama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis; 

2.3. Šilumos aukciono dalyvio ir (ar) Šilumos aukciono dalyvių, priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei, kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, grupė vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio ir per praėjusius kalendorinius metus viršijo Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nustatyta tvarka apskaičiuotą ir viešai paskelbtą palyginamąjį šilumos pajamų lygį. Tokiu atveju privaloma šilumos gamybos kainodara taikoma 5 metus nuo Tarybos sprendimo, kuriuo nustatytos šilumos gamybos reguliuojamos kainos, priėmimo dienos.

3. Esant ar pasikeitus šio Aprašo 2 punkte išvardintoms aplinkybėms Taryba savo iniciatyva ar gavusi Šilumos aukciono dalyvio prašymą, vadovaudamasi šiuo Aprašu, priima motyvuotą
sprendimą – taikyti arba netaikyti privalomą šilumos gamybos kainodarą Šilumos aukcionų dalyvių konkurencinei šilumos gamybos veiklai (pripažįsta konkurencinę šilumos gamybos veiklą reguliuojama ar nereguliuojama veikla).

4. Šio Aprašo nuostatos mutatis mutandis taip pat taikomos asmenims, ketinantiems tapti Šilumos aukciono dalyviais.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

Vertinimo inicijavimas

 

5. Vertinimas dėl Šilumos aukciono dalyvio atitikimo Įstatyme numatytiems konkurencinės šilumos gamybos veiklos privalomosios kainodaros kriterijams pradedamas esant pagrįstam Šilumos aukciono dalyvio prašymui arba Tarybos iniciatyva. Taryba, gavusi informacijos dėl pasikeitusių Šilumos aukciono dalyvio veiklos aplinkybių, jei pasikeitusios aplinkybės gali pakeisti Tarybos sprendimą dėl privalomojo šilumos gamybos kainodaros taikymo (netaikymo) Šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai, įpareigoja Šilumos aukciono dalyvį teikti 6 punkte nurodytus dokumentus ir mutatis mutandis taiko vertinimo procedūrą, numatytą šiame Apraše.

6. Šilumos aukciono dalyvis, teikdamas prašymą Tarybai, nurodo argumentus ir motyvus dėl privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymo ar netaikymo konkurencinei šilumos gamybos veiklai. Prie prašymo Šilumos aukciono dalyvis privalo pridėti šiuos dokumentus:

6.1. Šilumos aukciono dalyvio duomenis: fizinio asmens – vardas, pavardė ir kiti kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas ar korespondencijos adresas); juridinio asmens – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas, korespondencijos adresas); taip pat nurodoma veiklos teritorija;

6.2. šilumos gamybos įrenginių, priskirtų konkurencinei šilumos gamybos veiklai, nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus arba dokumentus, patvirtinančius ketinimus įsigyti ar išsinuomoti ir trumpalaikiu laikotarpiu (ne vėliau kaip iki 1 m.) pradėti eksploatuoti šilumos gamybos įrenginius;

6.3. juridinio asmens pastarųjų 1 metų veiklos audito ataskaitą ir balansą (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo nevykdė veiklos ar Tarybai teikė ataskaitas pagal kitų teisės aktų reikalavimus);

6.4. Aprašo 2.1 papunktyje nurodytu atveju:

6.4.1. duomenis apie skirtos ir pasinaudotos ar naudojamos Europos Sąjungos finansinės paramos, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo šaltinių, valstybės ar savivaldybės dotacijos ar subsidijos paskirtį bei dydį;

6.4.2. konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskirto šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginio, kuriam buvo skirta parama iš Aprašo 6.4.1 papunktyje nurodytų šaltinių, įsigijimo kaina;

6.5. Aprašo 2.2 papunktyje nurodytu atveju duomenis apie Šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskirto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoje kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėje termofikaciniu režimu pagamintos elektros energijos rėmimą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis;

6.6. Aprašo 2.3 papunktyje nurodytu atveju:

6.6.1. duomenis apie susijusius asmenis, nurodytus Aprašo 12 punkte;

6.6.2. duomenis apie asmens ar kontroliuojančio asmens nuosavybėje esančias įmones, taip pat įmones, kurių akcininkai arba pajininkai jie yra;

6.6.3. Šilumos aukciono dalyvio produkto (šilumos ir iš to skaičiaus pagamintos ir parduotos šilumos aukciono ir (ar) ne šilumos aukciono būdu ir (ar) kaip atliekinė šiluma) pirkėjų ir tiekėjų bei jų pagrindinių konkurentų atitinkamoje teritorijoje sąrašą;

6.6.4. šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo ir Šilumos aukciono dalyvio;

6.6.5. duomenis apie Šilumos aukciono dalyvio atitinkamoje teritorijoje parduodamą šilumos kiekį (iš to skaičiaus parduotos šilumos aukciono ir (ar) ne šilumos aukciono būdu ir (ar) kaip atliekinė šiluma) pagal pirkėjus;

6.6.6. duomenis apie praėjusiais kalendoriniais metais uždirbtas pajamas iš konkurencinės šilumos gamybos veiklos konkrečioje teritorijoje;

6.7. kitus, Šilumos aukciono dalyvio nuomone, svarbius duomenis.

7. Atlikdama vertinimą Taryba turi teisę gauti papildomą informaciją iš Šilumos aukciono dalyvio bei šilumos tiekėjo, kurie prašomą informaciją privalo pateikti per 10 darbo dienų. Papildomą informaciją iš kitų viešojo administravimo subjektų Taryba turi teisę gauti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

8. Taryba, atlikdama vertinimą, naudoja bet kurią kitą turimą ar prieinamą informaciją apie atitinkamą teritoriją ir (ar) joje veikiančius ūkio subjektus, taip pat ir kitų vertinimų metu surinktą informaciją, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos bei kitų institucijų ar ūkio subjektų pareikštus vertinimus.

9. Vertinimas atliekamas per 45 kalendorines dienas nuo visų dokumentų, nurodytų Aprašo
6 ir 7 punktuose, gavimo dienos.

10. Taryba turi teisę motyvuotai (dėl Šilumos aukciono dalyvio bankroto, pasikeitusių aplinkybių ir kitų objektyvių priežasčių) bet kuriuo metu nutraukti vertinimą. Sprendimas dėl vertinimo procedūros nutraukimo priimamas raštu. Taryba apie nutrauktą vertinimo procedūrą Šilumos aukciono dalyvį informuoja per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

11. Tarybos sprendimai dėl privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymo ar netaikymo konkurencinei šilumos gamybos veiklai (dėl konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimo reguliuojama (nereguliuojama) veikla) įforminami Tarybos nutarimais.

 

III SKYRIUS

SUSIJUSIŲ ASMENŲ GRUPĖS APIBRĖŽIMAS

 

12. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad susijusių asmenų grupę sudaro Šilumos aukciono dalyvis ir asmenys, apie kuriuos Šilumos aukciono dalyvis privalo nedelsdamas informuoti Tarybą, kartu pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus. Šilumos aukciono dalyvis privalo informuoti Tarybą apie asmenis:

12.1. kuriuose Šilumos aukciono dalyvis tiesiogiai arba netiesiogiai (per kitus ūkio subjektus) turi daugiau kaip pusę akcijų, kitokių vertybinių popierių ar turto arba turi teises į daugiau kaip pusę balsų, arba turi teisę skirti daugiau kaip pusę priežiūros ar valdymo organų narių, arba turi ūkio subjekto valdymo teisę, kaip ji suprantama pagal 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 139/2004
dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės;

12.2. kurie nagrinėjamame Šilumos aukciono dalyvyje turi Aprašo 12.1 papunktyje išvardytas teises;

12.3. kuriuose Aprašo 12.2 papunktyje nurodyti asmenys arba kiti nagrinėjamą Šilumos aukciono dalyvį kontroliuojantys asmenys turi Aprašo 12.1 papunktyje išvardytas teises;

12.4. kuriuose Šilumos aukciono dalyvis ir Aprašo 12.1–12.3 papunkčiuose nurodyti du arba daugiau ūkio subjektų bendrai turi Aprašo 12.1 papunktyje išvardytas teises.

12.5. praradusius susijusio asmens statusą.

 

IV SKYRIUS

vertinimo etapai ir eiga

 

13. Tarybos vertinimo procedūrą sudaro šie etapai:

13.1. Šilumos aukciono dalyvio konkurencinės šilumos gamybos veiklos atitikties Aprašo
2.1–2.3 papunkčiuose numatytiems privalomosios šilumos gamybos kainodaros kriterijams nustatymas;

13.2. Tarybos sprendimo dėl privalomojo šilumos gamybos kainodaros taikymo ar netaikymo konkurencinei šilumos gamybos veiklai priėmimas ar panaikinimas.

14. Atliekant vertinimą dėl atitikties Aprašo 2.1 papunkčio reikalavimams:

14.1. įvertinamas šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginiui, priskirtam konkurencinei šilumos gamybos veiklai, skirtos paramos iš Aprašo 6.4.1 papunktyje nurodytų šaltinių vertės ir minėto įrenginio įsigijimo kainos santykis;

14.2. konstatuojama, kad Šilumos aukciono dalyvio konkurencinės šilumos gamybos veikla neatitinka Aprašo 2.1 papunkčio kriterijaus, jei:

14.2.1. pagal Aprašo 14.1 papunktį apskaičiuotas santykis yra 10 procentų ar mažesnis;

14.2.2. pagal Aprašo 14.1 papunktį apskaičiuotas santykis yra didesnis nei 10 procentų, tačiau nuo Tarybos sprendimo, kuriuo nustatytos šilumos gamybos reguliuojamos kainos, priėmimo dienos praėjo 5 metai;

14.3. konstatuojama, kad Šilumos aukciono dalyvio konkurencinės šilumos gamybos veikla atitinka Aprašo 2.1 papunkčio kriterijų, jei pagal Aprašo 14.1 papunktį apskaičiuotas santykis yra didesnis nei 10 procentų ir nuo Tarybos sprendimo, kuriuo nustatytos šilumos gamybos reguliuojamos kainos, priėmimo dienos nepraėjo 5 metai arba toks sprendimas dar nebuvo priimtas;

15. Atliekant vertinimą dėl atitikties Aprašo 2.2 papunkčio reikalavimams:

15.1. konstatuojama, kad Šilumos aukciono dalyvio konkurencinės šilumos gamybos veikla neatitinka Aprašo 2.2 papunkčio kriterijaus, jei Šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskirto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoje kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėje termofikaciniu režimu pagaminta elektros energija nėra remiama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis;

15.2. konstatuojama, kad Šilumos aukciono dalyvio konkurencinės šilumos gamybos veikla atitinka Aprašo 2.2 papunkčio kriterijų, jei Šilumos aukciono dalyvio konkurencinei šilumos gamybos veiklai priskirto nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoje kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėje termofikaciniu režimu pagaminta elektros energija yra remiama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis;

16. Atliekant vertinimą dėl atitikties Aprašo 2.3 papunkčio reikalavimams:

16.1. įvertinama, ar Šilumos aukciono dalyvio ir (ar) Šilumos aukciono dalyvių, priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei, kaip ji apibrėžta Aprašo III skyriuje, grupė vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio (vertinamas visas pagamintas šilumos kiekis: pagamintas šilumos poreikio piko ir (ar) rezervinės galios pajėgumais; pagamintas teikiant rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą; pagamintas konkurenciniais šilumos gamybos įrenginiais; pagamintas atliekinės šilumos gamybos įrenginiais) per paskutinius 12 mėnesių;

16.2. įvertinama, ar Šilumos aukciono dalyvio konkurencinės šilumos gamybos veiklos pajamos per praėjusius kalendorinius metus viršijo jam taikomą Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka apskaičiuotą ir viešai paskelbtą palyginamąjį šilumos pajamų lygį;

16.3. konstatuojama, kad Šilumos aukciono dalyvio konkurencinės šilumos gamybos veikla neatitinka Aprašo 2.3 papunkčio kriterijaus, jei:

16.3.1. įvertinama, kad Šilumos aukciono dalyvio ir (ar) Šilumos aukciono dalyvių, priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei, kaip ji apibrėžta Aprašo III skyriuje, grupė vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje per paskutinius 12 mėnesių nepagamino daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio (vertinamas visas pagamintas šilumos kiekis: pagamintas šilumos poreikio piko ir (ar) rezervinės galios pajėgumais; pagamintas teikiant rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą; pagamintas konkurenciniais šilumos gamybos įrenginiais; pagamintas atliekinės šilumos gamybos įrenginiais);

16.3.2. įvertinama, kad Šilumos aukciono dalyvio ir (ar) Šilumos aukciono dalyvių, priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei, kaip ji apibrėžta Aprašo IV skyriuje, grupė vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje per paskutinius 12 mėnesių pagamino daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio (vertinamas visas pagamintas šilumos kiekis: pagamintas šilumos poreikio piko ir (ar) rezervinės galios pajėgumais; pagamintas teikiant rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą; pagamintas konkurenciniais šilumos gamybos įrenginiais; pagamintas atliekinės šilumos gamybos įrenginiais), tačiau per praėjusius kalendorinius metus jo konkurencinės šilumos gamybos veiklos pajamos neviršijo jam taikomo Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka apskaičiuoto ir viešai paskelbto palyginamojo šilumos pajamų lygio;

16.4. konstatuojama, kad Šilumos aukciono dalyvio konkurencinės šilumos gamybos veikla atitinka Aprašo 2.3 papunkčio kriterijų, jei įvertinama, kad Šilumos aukciono dalyvio ir (ar) Šilumos aukciono dalyvių, priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei, kaip ji apibrėžta Aprašo III skyriuje, grupė vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje per paskutinius 12 mėnesių pagamino daugiau kaip
1/3 metinio šilumos kiekio (vertinamas visas pagamintas šilumos kiekis: pagamintas šilumos poreikio piko ir (ar) rezervinės galios pajėgumais; pagamintas teikiant rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą; pagamintas konkurenciniais šilumos gamybos įrenginiais; pagamintas atliekinės šilumos gamybos įrenginiais) ir per praėjusius kalendorinius metus jo konkurencinės šilumos gamybos veiklos pajamos viršijo jam taikomą Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka apskaičiuotą ir viešai paskelbtą palyginamąjį šilumos pajamų lygį. Tokiu atveju privaloma šilumos gamybos kainodara bus taikoma 5 metus nuo Tarybos sprendimo, kuriuo nustatytos šilumos gamybos reguliuojamos kainos, priėmimo dienos. 

 

V SKYRIUS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

17. Sprendimas dėl privalomojo šilumos gamybos kainodaros taikymo konkurencinei šilumos gamybos veiklai (konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimas reguliuojama veikla) priimamas, jei įvertinus turimus duomenis konstatuojama, kad Šilumos aukciono dalyvio veikla atitinka Aprašo 14.3 ir (ar) 15.2 ir (ar) 16.4 papunkčiuose reglamentuotas aplinkybes.

18. Sprendimas dėl privalomojo šilumos gamybos kainodaros netaikymo konkurencinei šilumos gamybos veiklai (konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimas nereguliuojama veikla) priimamas, jei įvertinus turimus duomenis konstatuojama, kad Šilumos aukciono dalyvio veikla atitinka visas Aprašo 14.2.1, 14.2.2, 15.1, 16.3.1 ir 16.3.2 papunkčiuose reglamentuotas aplinkybes.

19. Pakartotinai teikti prašymą Tarybai dėl privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymo ar netaikymo konkurencinei šilumos gamybos veiklai (dėl konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimo reguliuojama ar nereguliuojama veikla) Šilumos aukciono dalyvis gali tik iš esmės pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos pagal Aprašo 17 ir 18 punktus priimtiems sprendimams.

20. Tarybos sprendimai, nurodyti Aprašo 17 ir 18 punktuose, įforminami nutarimu.

21. Priimdama sprendimą netaikyti privalomos šilumos gamybos kainodaros konkurencinei šilumos gamybos veiklai (pripažindama konkurencinę šilumos gamybos veiklą nereguliuojama veikla), Taryba įpareigoja Šilumos aukciono dalyvį per 60 kalendorinių dienų pateikti informaciją apie konkurencinės šilumos gamybos veiklos reguliavimo laikotarpiu gautas pajamas ir sąnaudas bei informaciją apie grąžintą teigiamą šilumą parduodant šilumos aukciono būdu susidariusį faktiškai gautų pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumą.

22. Priimdama sprendimą taikyti privalomą šilumos gamybos kainodarą konkurencinei šilumos gamybos veiklai (pripažindama konkurencinę šilumos gamybos veiklą reguliuojama veikla), Taryba įpareigoja Šilumos aukciono dalyvį per 90 kalendorinių dienų pateikti šilumos gamybos kainos projektą.

23. Tarybos sprendimai, išskyrus konfidencialią informaciją, skelbiami viešai.

 

 

VI SKYRIUS

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA

 

24. Jei Tarybai pateikiama konfidenciali informacija, ją pateikiantis subjektas privalo konkrečiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali.

25. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kurią teisės aktai nustato kaip nekonfidencialią ir (ar) kuri nebuvo konfidenciali ar nenurodyta kaip konfidenciali Tarybai, kai ji šią informaciją sužinojo.

26. Taryba saugo gautos konfidencialios informacijos konfidencialumą.

27. Institucijos ir asmenys, kuriems pateikiama su vertinimu susijusi konfidenciali informacija, įskaitant konfidencialią informaciją, nurodytą Tarybos sprendimuose, užtikrina tinkamą tokios konfidencialios informacijos apsaugą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Tarybos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant šį Aprašą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

29. Pasikeitus Tarybos sprendime dėl privalomojo šilumos gamybos kainodaros taikymo ar netaikymo konkurencinei šilumos gamybos veiklai (dėl konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimo reguliuojama (nereguliuojama) veikla) konstatuotoms aplinkybėms, Šilumos aukciono dalyvis per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo privalo apie tai informuoti Tarybą.

 

_________________