Projektas Nr. TSP-127

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2019 m. gegužės      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus  fiziniams ir juridiniams asmenims Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės (išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą šio sprendimo 1.2. papunktyje);

1.2. 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jei turtas apleistas ar neprižiūrėtas.

2. Taikyti nustatytus mokesčio tarifus, apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį mokesčio mokėtojams nuo 2020 m. sausio 1 d.

3. Paskelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje, Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

Reda Totorienė

 

Dokumentas suderintas DVS