Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

2018 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-464 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                   Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 14 punktu, 9 straipsnio 4 dalies 2 punktu, 10 dalimi ir 44 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2021 m.              pažymą Nr. O5E-      „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo“, Taryba nutaria:

Pakeisti Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą, patvirtintą Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.   Pripažinti netekusiu galios Aprašo 17.13 papunktį.

2.   Papildyti Aprašą 29.25 papunkčiu iš jį išdėstyti taip:

29.25. Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka su Taryba suderintų projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios įmonės eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės, (toliau – OPEX projektai) faktinę sąnaudų apimtį, viršijančią Tarybos sprendime dėl atitinkamo OPEX projekto derinimo numatytą sąnaudų sumą.

3.   Papildyti Aprašą 40.81 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

40.81. jei gamtinių dujų įmonė vykdo OPEX projektą (-us), ji turi atskirai parodyti šio (šių) projekto (-ų) veiklos sąnaudas, pateikdama visų sąnaudų straipsnių sąrašą su atitinkamomis sumomis pagal Aprašo 4 priedą;“

4.   Pakeisti Aprašo 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas