Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-286 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2019 m.                                 d. Nr. 3D-

Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.      Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1839 (OL 2015 L 270, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 142/2016 (OL 2016 L 28, p. 8), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 1 tomas, p. 340), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu (toliau – SVVPĮ),  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės), 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendaciją Nr. 2003/61/EB dėl  mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 1422), 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo teismo sprendimą byloje Nr. C-110/13, kitus Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, nustatančius paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką“.

1.2.      Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. ankstesniais paraiškų priėmimo metais pateikę paramos paraiškas ir įgyvendinantys tęstinius įsipareigojimus, nedidindami paramos paraiškose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ deklaruoto ploto;“.

1.3.      Pripažįstu netekusiu galios 15 punktą.

1.4.      Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pareiškėjas, kaip  valdos valdytojas, savo vardu  yra įregistravęs  valdą Lietuvos Respublikos  žemės  ūkio  ir  kaimo  verslo  registre  ir  kiekvienais  kalendoriniais  metais  atnaujinęs pasikeitusius  valdos  duomenis  arba, jeigu valdos duomenys nepasikeitė, patvirtinęs šį faktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002  m.  rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka“.

1.5.      Pakeičiu 22.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.5. veiklą vykdyti tik paramos paraiškoje nurodytuose deklaruotuose plotuose (t. y. tuose pačiuose deklaruotuose laukuose) ir kiekvienais metais juos deklaruoti. Deklaruotų laukų ribų konfigūracija gali būti keičiama nemažinant deklaruoto ploto pagal veiklą, jei kontroliniai žemės sklypai nebuvo atnaujinti pagal ortofotografinį žemėlapį ar kitą kartografinę medžiagą;“.

1.6.      Pakeičiu 22.7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.7.1. kai, atlikus kadastrinius (geodeziniais matavimo prietaisais) ar geodezinius žemės matavimus, nustatomi neatitikimai su kontroliniais žemės sklypais;“.

1.7.      Pakeičiu 22.7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

22.7.2. kai paramos paraiškoje deklaruoti laukai patenka į kontrolinius žemės sklypus, kurių atpažinties kodas bl3 (sklypas, kurio didžiąją dalį užima miškai, medžių grupės, krūmynai ir pan.), bl9 (sklypas, kurio didžiąją dalį užima žemės ūkiui nenaudojama žemė (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.), bl6 (užstatytos teritorijos žemės sklypas ne mieste);“.

1.8.      Pakeičiu 22.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.16. visoje valdoje laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje, išskyrus 6.6 papunktyje nurodytus reikalavimus, taikomus žaliajam ir juodajam pūdymui.“

1.9.      Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Paramos gavėjams, įgyvendinantiems Priemonę, parama už daugiametes žoles (tinkami augalai šiai pasėlių grupei nurodyti šių taisyklių 2 priede) mokama tik auginantiems jas pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sertifikuotame plote ir laikantiems gyvulius, nurodytus šių taisyklių 1 priede. Vienam sertifikuotam pagal  reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sutartiniam gyvuliui (toliau – SG) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju (angl. phasing out scheme) 2018–2019 m. laikotarpiu), turi tekti ne daugiau kaip 2 ha, kitose teritorijose ne daugiau kaip 1,5 ha. Tais atvejais, kai pareiškėjai, teikdami paramos paraišką, prašo paramos už daugiametes žoles, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, išmoka mokama tik už tą daugiamečių žolių plotą, kuriam tenka šiame punkte nustatytas SG skaičius:

23.1. jei pareiškėjas prašo paramos už sertifikuotą daugiamečių žolių plotą pagal abi Priemonės veiklas, o daugiamečių žolių hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Jei dalis pareiškėjo laukų, kuriuose deklaruojamos daugiametės žolės, patenka į vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba į vietoves, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju (angl. phasing out scheme) 2018–2019 m. laikotarpiu), o atitinkančių pagal paramos taisykles hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles, patenkančias į vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba į vietoves, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju (angl. phasing out scheme) 2018–2019 m. laikotarpiu);

 

23.2. skaičiuojant SG, imami sertifikavimo įstaigos išduotame nutarimo dėl ekologinės gamybos išraše nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie valdytojo ir (ar) partnerio vardu sertifikuotus gyvūnus. Įsipareigojimų laikotarpiu, nustatant ploto priskyrimą prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, imami 2018 m. duomenys.“

1.10. Pakeičiu 26.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.3. deklaravę šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytas daugiametes žoles ir (arba) daugiamečių žolių mišinius, kuriuose šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytos žolės yra vyraujančios. Reikalavimas laikomas įgyvendintu tik tuose laukuose, kurie yra vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju (angl. phasing out scheme) 2018–2019 m. laikotarpiu), ir ne daugiau kaip 2 ha tenka vienam, šių Taisyklių 1 priede įvardytam, pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sertifikuotam SG, kitose teritorijose – ne daugiau kaip 1,5 ha. Tokiu atveju skiriama kompensacinė išmoka už deklaruotų daugiamečių žolių plotą, atitinkantį 23 punkto reikalavimus. Tais atvejais, kai pareiškėjai laiko SG ir prašo paramos už sertifikuotą šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytą daugiamečių žolių ir (arba) daugiamečių žolių mišinių plotą, išmoka pirmiausia mokama už tą daugiamečių žolių ir (arba) daugiamečių žolių mišinių plotą, kuriam pakanka šiame punkte nustatyto SG;“.

1.11.    Papildau 26.4 papunkčiu:

26.4. kai paramos teikimo laikotarpiu pagal abi Priemonės veiklas dirvos gerinimui ekologiniuose laukuose augino įsėlines kultūras, nurodytas šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje,  arba daugiamečių žolių mišinius, kuriuose šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytos žolės yra vyraujančios, tačiau deklaravimo metu šiems laukams nenurodė sutartinio kodo „ĮS“, laikoma, kad šis plotas atitinka įsėlio reikalavimą.“

1.12.    Papildau 26.5 papunkčiu:

26.5. žaliajame pūdyme augina augalų mišinius, kuriuose vyrauja šie augalai: facelijos, barkūnai, dobilai, esparcetai, liucernos, lubinai, paprastieji gargždeniai, lęšiai, ožiarūčiai, pupos, seradelės, vikiai, žirniai. Nurodyti augalai turi būti auginami mišinyje su migliniais ir (arba) bastutiniais augalais. Tokiame pūdyme neturi būti vykdoma žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti (draudžiama nuimti šių augalų derlių). Šis pūdymas turi būti deklaruojamas „PDŽ“ kodu bei nurodant  sutartinį kodą „ĮS“.“

1.13.    Pakeičiu 53.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

53.1. per įsipareigojimų laikotarpį nuo pirmoje paraiškoje nurodyto ploto paraiškoje nurodytas plotas pagal Priemonę sumažinamas:

 

53.1.1. iki 10 proc. ir sumažinto ploto pagal Priemonę suma neviršija šių Taisyklių 22.6 ir (arba) 22.7 papunkčiuose nurodytos leistinos ribos, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą;

 

53.1.2. daugiau kaip 10 proc. ir sumažinto ploto pagal Priemonę suma neviršija šių Taisyklių 22.6 ir (arba) 22.7 papunkčiuose nurodytos leistinos ribos, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą ir paramos gavėjas grąžina visą per įsipareigojimų laikotarpį už sumažintą plotą gautą paramą;

 

53.1.3. daugiau kaip 10 proc. ir sumažinto ploto pagal Priemonę suma viršija šių Taisyklių 22.6 ir (arba) 22.7 papunkčiuose nurodytą leistiną ribą, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą ir paramos gavėjas grąžina visą per įsipareigojimų laikotarpį už sumažintą plotą gautą paramą, ir trejiems ateinantiems metams, įvertinus sumažintą plotą, apskaičiuota paramos pagal remiamą veiklą suma sumažinama 3 proc.;“.

1.14.    Pakeičiu 53.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

53.11. jei pareiškėjai nesilaiko žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų (bent vieno iš jų), nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje, išskyrus 6.6 papunktyje taikomus reikalavimus žaliajam ir juodajam pūdymui, taikomi reglamente (ES) Nr. 640/2014 nustatyti sankcijų dydžiai;“.

1.15.    Papildau 53.12 papunkčiu:

 

53.12. kai sertifikavimo įstaiga pirmą kartą  pritaiko jos nustatytą poveikio priemonę, kuri sertifikavimo įstaigos sertifikuojant įvardijama kaip  „neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų dėl taršos“, apskaičiuota paramos pagal Priemonę suma sumažinama 25 proc., antrą kartą – 50 proc.“

1.16.    Papildau 53.13 papunkčiu:

 

53.13. kai sertifikavimo įstaiga  pritaiko jos nustatytą poveikio priemonę laukui, kuri sertifikavimo įstaigos sertifikuojant įvardijama kaip „neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų dėl šoninės taršos“, parama pažeidimo nustatymo metais už tokį lauką mokama;“.

1.17.    Papildau 53.14 papunkčiu:

 

53.14. kai pirmą kartą per paramos laikotarpį sertifikavimo įstaiga sertifikuojamoje produkcijoje nustato neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų, kurios naudojamos sandėliuose, taikomas įspėjimas, nustačius antrą ir daugiau kartų – apskaičiuota paramos pagal Priemonę suma  sumažinama 3 proc.“

1.18.    Pakeičiu  54.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.3. kai dėl genetiškai modifikuotų organizmų panaudojimo sertifikavimo įstaigos buvo pritaikyta jos nustatyta poveikio priemonė, sertifikavimo įstaigos sertifikuojant įvardijama kaip „laukai, neatitinkantys ekologinės gamybos reikalavimų“, parama pirmą kartą pažeidus reikalavimą pagal Priemonę pažeidimo nustatymo metais neskiriama;“.

1.19.    Pakeičiu 54.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

54.8. jei paramos gavėjas, pretenduojantis gauti išmoką už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus, neatitinka 24 punkto reikalavimų, parama einamaisiais metais pagal remiamą augalų grupę nemokama. Pavėluotai teikiamos pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus priimamos 25 kalendorines dienas, po vasario 28 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną pagal Priemonę apskaičiuotą paramos sumą mažinant 1 proc. Pasibaigus nustatytam pažymų apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus pateikimo pavėluotai laikui, parama einamaisiais metais pagal remiamą augalų grupę nemokama“.

1.20.    Pripažįstu netekusiu galios 54.13 papunktį.

1.21.    Papildau 54.16 papunkčiu:

54.16. kai sertifikavimo įstaiga pritaiko jos nustatytą poveikio priemonę, kuri sertifikavimo įstaigos sertifikuojant įvardijama kaip „neatitinka ekologinės gamybos reikalavimų dėl patvarių organinių teršalų“, parama už šį lauką neskiriama ir prisiimti įsipareigojimai pagal Priemonės veiklą pareiškėjo pageidavimu šiam laukui gali nutrūkti, tačiau tokiu atveju jam netaikomos taisyklių 53.1 papunktyje numatytos ilgalaikės sankcijos dėl ploto sumažėjimo. Jei pareiškėjas nusprendžia deklaruodamas tokį lauką toliau dalyvauti Priemonėje, parama už šį lauką nemokama iki tol, kol sertifikavimo įstaiga šį lauką sertifikuoja be įvardijimo „neatitinka ekologinės gamybos reikalavimų dėl patvarių organinių teršalų.“

1.22.    Papildau 55.3 papunkčiu:

„55.3. per įsipareigojimų laikotarpį padarius tą patį pažeidimą, numatytą šių taisyklių 53.12 papunktyje, trečią ir daugiau kartų ;“.

1.23.    Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. Agentūros sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.24.    Pakeičiu 2 priedo VII skyrių ir jį išdėstau taip:

VII. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ ĮSĖLĮ

1.   Baltieji dobilai

2.   Barkūnai

3.   Esparcetai

4.   Facelijos

5.   Paprastieji gargždeniai

6. Liucernos

7. Raudonieji dobilai

8.   Rausvieji dobilai

9. Žaliasis pūdymas“.

 

 

1.25.    Pakeičiu 3 priedo 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7.

Turi būti laikomasi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje, išskyrus 6.6 papunktyje taikomus reikalavimus žaliajam ir juodajam pūdymui.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio už kiekvieno žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijaus nesilaikymą“.

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.15, 1.21 ir 1.22 papunkčių nuostatos taikomos nuo 2015 m. balandžio 13 d. pateiktoms paraiškoms.

 

 

 

Žemės ūkio ministras