Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2015 m. lapkričio 18 d. Nr. (1.3)-T1-227

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 221  straipsnio 2 ir 4 dalimis, Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų  patvirtinimo“, 3 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti dvejiems metams Valstybės tarnautojų – Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vidaus auditorių, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių – tarnybinės veiklos vertinimo komisiją (toliau – vertinimo komisija) :

Komisijos pirmininkas –

Komisijos nariai:

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

2. Pavesti ........................................  atlikti vertinimo komisijos pirmininko funkcijas, komisijos pirmininkui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti vertinimo komisijos darbe.

3. Pavesti Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus specialistei Vaidai Simonaitytei  atlikti vertinimo  komisijos  sekretoriaus  funkcijas, jos nesant, ją pavaduojančiam asmeniui.

4. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T3-30 „Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras