Projektas XIVP-3385(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 51 IR 59 STRAPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

 

1 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 51 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

51 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija

Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) jis yra teistas už sunkų ir (ar) labai sunkų nusikaltimą, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas, ar teistas už kitą tyčinį nusikaltimą, – jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;

2) asmuo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) jis buvo atleistas iš pareigų už tarnybinį nusižengimą ar iš darbo už darbo pareigų ar darbo drausmės pažeidimą ir nuo atleidimo iš pareigų ar darbo nepraėjo treji metai;

4) asmuo pripažintas kaltu dėl administracinio nusižengimo susijusio su vaikais ir šeima, su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis, su viešąja ir valdymo tvarka padarymo ir nuo nuobaudos paskyrimo nėra praėję vieni metai;

5) piktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;

6) jis savo elgesiu ir (ar) veikla pažeidė švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto Pedagogų etikos kodekso reikalavimus ir po pažeidimo nustatymo nėra praėję vieni metai.

7) yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai;

8) asmuo yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo padarymo nepraėjo 3 metai.

 

2 straipsnis. 59 straipsnio papildymas

Papildyti 59 straipsnį nauja 16  dalimi:

16. Valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovas nepasibaigus jo kadencijai gali būti atšaukiamas iš pareigų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) nuostatuose nustatyta tvarka dėl šių priežasčių:

1) asmuo praranda nepriekaištingą reputaciją;

2) paaiškėja, kad dalyvaudamas viešame konkurse eiti vadovo pareigas pateikė suklastotus dokumentus arba nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į vadovo pareigas.

Švietimo įstaigos vadovas atšaukiamas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos  sprendimu. Vadovas gali būti atšauktas iš pareigų tik esant atšaukimo priežastims ir sprendime nurodžius tokio atšaukimo motyvus.

Švietimo įstaigos vadovas apie galimą jo atšaukimą rašytiniu pranešimu informuojamas ne vėliau kaip likus 7 darbo dienų iki planuojamo posėdžio dėl vadovo galimo atšaukimo. Pranešime nurodoma tokio posėdžio vieta, laikas, nurodyta atšaukimo priežastis (priežastys) bei nurodoma švietimo įstaigos vadovo teisė ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio pateikti savo argumentuotus paaiškinimus.

Švietimo įstaigos vadovas turi teisę dalyvauti kolegialaus valdymo institucijos posėdyje, kuriame svarstomas jo atšaukimo klausimas,  ir teikti paaiškinimus.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                                               Artūras Žukauskas