Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15¹ STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

 

2022 m.               d.    Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) tvirtina Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, kuriose nustato: medžiojamųjų gyvūnų rūšių sąrašą ir šių gyvūnų medžioklės terminus; leidžiamus medžioklės būdus ir jų taikymo terminus, leidžiamus naudoti įrankius; medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimas yra ribojamas, sąrašą ir kasmetinio jų sumedžiojimo limitų Lietuvos Respublikoje bei atskiruose medžioklės plotų vienetuose nustatymo tvarką; saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus bei kitus medžiojimo reikalavimus;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 15¹ straipsniu

Papildyti Įstatymą 15¹ straipsniu:

15¹. Draudžiami medžioklėje naudoti įrankiai, priemonės ir būdai

Draudžiama medžioti draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais:

1) automatiniais šaunamaisiais ginklais;

2) naudojant elektros aparatus, skirtus gyvūnams apsvaiginti ar užmušti;

3) naudojant sprogmenis, nuodus, užnuodytą ar anestezuojantį jauką arba jaukui ir masalui naudojant gyvus gyvūnus;

4) dūmais, dujomis ar ugnimi varant gyvūnus iš jų slėptuvių;

5) iš transporto priemonių, taip pat vaikant ar transporto priemonėmis numušant medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus atvejus, kai keliuose transporto priemonės susiduria su medžiojamaisiais gyvūnais);

6) iš oro transporto priemonių;

7) iš judančių vandens transporto priemonių, varomų varikliu;

8) šviečiant iš transporto priemonių bet kokiais dirbtiniais šviesos šaltiniais;

9) naudojant naktinius, lazerinius, termovizorinius taikiklius ir jų priedus prie optinių taikiklių arba turėti juos medžioklės plotuose;

10) statant kilpas gyvūnams gaudyti.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                               

 

Linas Jonauskas