Projektas

 

LIETUVOS rESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 4, 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2021 m.            d. Nr.
Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Akademinė etika – visuma visuotinai pripažintų vertybių, principų ir mokslinių praktikų, užtikrinančių studijų ir su studijomis susijusios veiklos,  mokslinės veiklos ir mokslo (meno) sklaidos skaidrumą, sąžiningumą, teisingumą, atsakingumą, akademinę laisvę, pasitikėjimą ir pagarbą.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – kontrolierius) yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir su ja susijusių procedūrų pažeidimų (toliau šiame straipsnyje – tyrimas).

 

2. Pakeisti 17 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Kontrolierius skundą išnagrinėja ar tyrimą atlieka, priima sprendimą ir raštu informuoja pareiškėją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo gavimo ar tyrimo pradėjimo dienos. Dėl skundo ar tyrimo aplinkybių sudėtingumo arba dėl to, kad nagrinėjant ar tiriant skundą prireikia gauti papildomos informacijos, skundo nagrinėjimo ar tyrimo ir sprendimo priėmimo terminas gali būti pratęstas. Pratęsti skundai turi būti ištirti ir kontrolieriaus iniciatyva pradėti tyrimai turi būti atlikti per kuo trumpesnį laiką.“

 

3. Papildyti 17 straipsnį nauja dalimi:

11. Skundui dėl su studijomis susijusios veiklos pateikti nustatomas šešių mėnesių terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, pateikti praėjus šiam terminui, nenagrinėjami, jeigu kontrolierius nenusprendžia kitaip.“

 

Buvusias 17 straipsnio 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 21 dalis laikyti atitinkamai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ir 22 dalimis.

 

4. Pakeisti 17 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Išnagrinėjęs skundą arba atlikęs tyrimą, kontrolierius priima sprendimą:

1) nustatyti akademinės etikos ir / ar procedūrų pažeidimą;

2) įpareigoti aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikusią ir (arba) konkursą pareigoms eiti vykdžiusią instituciją atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo ir (arba) konkurso laimėtojo;

3) kreiptis į teismą, jeigu nevykdomas šios dalies 2 punkte nurodytas kontrolieriaus įpareigojimas;

4) pripažinti skundą ar tyrimą nepagrįstu;

5) skundo nagrinėjimą ar tyrimą nutraukti;

6) teikti rekomendaciją imtis priemonių, kad būtų pašalinti akademinės etikos ir (ar) procedūrų pažeidimai ir (ar) jų priežastys.

7) informuoti teisėsaugos institucijas, jeigu nustatoma nusikalstamos veikos požymių;“

 

5. Pakeisti 17 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

15. Kontrolierius kartą per metus, iki kovo 1 dienos, atsiskaito Seimui už praėjusių kalendorinių metų Tarnybos veiklos ataskaitą.“

 

6. Pakeisti 17 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Kontrolierius gali atsisakyti nagrinėti skundą dėl galimų akademinės etikos ir (ar) procedūrų pažeidimų ir, informavęs pareiškėją, perduoti šį skundą atitinkamai mokslo ir studijų institucijai, jeigu dėl tų pačių galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų nebuvo kreiptasi į atitinkamą mokslo ir studijų instituciją. Jei skundo nagrinėjimas gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, kontrolierius informuoja Seimo valdybą apie interesų konfliktą ir pareiškia apie nusišalinimą. Tuo atveju, kai priimamas kontrolieriaus nusišalinimas ar jis nušalinamas nuo skundo nagrinėjimo, Seimo valdybos sprendimu skundo išnagrinėjimui paskiriamas Seimo kontrolierius arba Lygių galimybių kontrolierius.“

 

7. Pakeisti 17 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Kontrolierius apie sprendime nustatytus akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimus informuoja pareiškėją, atitinkamą mokslo ir studijų instituciją, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, prireikus atitinkamos valstybinės mokslo ir studijų institucijos steigėją ir kitus asmenis.

 

8. Pakeisti 17 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

22. Mokslo ir studijų institucija per kontrolieriaus nustatytą terminą privalo pateikti kontrolieriui informaciją, kokių ėmėsi, atsižvelgiant į kontrolieriaus sprendimą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                        Artūras Žukauskas