Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO NR. I-67 31, 65, 66, 68, 72 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2017 m.               d. Nr.

                                                                           Vilnius                    

 

 

1 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:

Dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi:

1) pareiškėjas – valstybės institucija, Seimo narių grupė, kurie pagal įstatymus turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai ar įstatymams arba duoti išvadą, ir jų atstovai, taip pat šio įstatymo 65 straipsnio pirmosios dalies 4 punkte nurodyti asmenys, kurie pagal šį įstatymą turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai ar įstatymams, ir jų atstovai;

2) suinteresuotas asmuo – valstybės institucija, priėmusi teisės aktą, kurio atitikimą Konstitucijai ar įstatymams reikia ištirti, ir jos atstovas; Seimo narys ar kitas valstybės pareigūnas, kurio veiksmų atitikimą Konstitucijai reikia ištirti dėl jam pradėtos Seime apkaltos bylos, ir jo atstovas; Respublikos Prezidentas, kai teikiama išvada dėl jo sveikatos būklės, ir jo atstovas.“

 

2 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 65 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

65 straipsnis. Prašymo ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai padavimas  Konstituciniam Teismui

 

Prašymą ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai Konstituciniam Teismui turi teisę paduoti:

1) dėl įstatymo ar kito Seimo priimto akto – Vyriausybė, ne mažesnė kaip 1/5 visų Seimo narių grupė ir teismai;

2) dėl Respublikos Prezidento akto – ne mažesnė kaip 1/5 visų Seimo narių grupė ir teismai;

3) dėl Vyriausybės akto – ne mažesnė kaip 1/5 visų Seimo narių grupė, teismai ir Respublikos Prezidentas;

4) dėl šio straipsnio pirmosios dalies 1–3 punktuose nurodytų aktų, kurių pagrindu priimtas sprendimas pažeidė asmens konstitucines teises ir laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones, – toks kiekvienas asmuo;

5) dėl šio straipsnio pirmosios dalies 1–3 punktuose nurodytų aktų, tirdami jų kompetencijai priskirtus skundus – Seimo kontrolieriai ir Konstitucijos 73 straipsnio trečiojoje dalyje nurodytos kitos kontrolės institucijos.

Šio straipsnio pirmosios dalies 4 punkte nurodytas asmuo į Konstitucinį Teismą turi teisę kreiptis ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo galutinio valstybės institucijos sprendimo, pažeidusio asmens konstitucines teises ir laisves, priėmimo.

Šio straipsnio pirmosios dalies 4 ir 5 punktuose nurodytų asmenų prašymo formą nustato Konstitucinis Teismas.

Šio straipsnio pirmosios dalies 4 punkte nurodyto asmens prašymą surašo advokatas. Aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintis asmuo turi teisę surašyti prašymą pats.

Šio straipsnio pirmosios dalies 4 punkte nurodyto asmens prašymas apmokestinamas vieno bazinio socialinės išmokos dydžio žyminiu mokesčiu.

Pareiškėjo, kuris yra fizinis asmuo, prašymu Konstitucinis Teismas, atsižvelgdamas į to fizinio asmens turtinę padėtį, turi teisę atleisti jį nuo viso žyminio mokesčio ar jo dalies mokėjimo. Prašymas atleisti fizinį asmenį nuo viso žyminio mokesčio ar jo dalies mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie šio prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.“

Sumokėtas žyminis mokestis pareiškėjui grąžinamas, kai Konstitucinis Teismas priima nagrinėti šio asmens prašymą. Žyminį mokestį grąžina valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi Konstitucinio Teismo sprendimu priimti nagrinėti asmens prašymą.

 

3 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 66 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) pareiškėjo pavadinimas ir adresas, kai pareiškėjas yra institucija; Seimo narių vardai ir pavardės, kai pareiškėjas yra Seimo narių grupė; pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji vieta (buveinė), – kai pareiškėjas yra fizinis asmuo ar juridinis asmuo;“.

2. Pakeisti 66 straipsnio pirmosios dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) duomenys apie pareiškėjo atstovą (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas) ir jo įgaliojimus, išskyrus atvejus, kai atstovaujama pagal pareigas;“.

3. Papildyti 66 straipsnio pirmąją dalį 9 punktu:

9) galutiniu valstybės institucijos sprendimu pažeista asmens konstitucinė teisė ir laisvė, pažeidimo pobūdis ir prašymą pagrindžiančios faktinės aplinkybės – kai pareiškėjas yra šio įstatymo 65 straipsnio pirmosios dalies 4 punkte nurodytas asmuo;“.

4. Buvusius 66 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktus laikyti atitinkamai 10 ir 11 punktais.

5. Pakeisti 66 straipsnio antrąją dalį ir ją išdėstyti taip:

Prašymą pasirašo valstybės institucijos, kuri turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą, vadovas. Seimo prašymas turi būti patvirtintas Seimo nutarimu, Respublikos Prezidento prašymas – dekretu, Vyriausybės prašymas – Vyriausybės nutarimu, kuris pridedamas prie teikiamų dokumentų. Seimo narių grupės prašymo formą nustato Konstitucinis Teismas. Prašymą pasirašo visi Seimo nariai, kurie su prašymu kreipiasi į Konstitucinį Teismą, kartu nurodydami savo grupės atstovą (atstovus); Seimo narių parašai turi būti patvirtinti Seimo Pirmininko ar Seimo Pirmininko pavaduotojo parašu. Tais atvejais, kai prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, valstybės institucijos, kuriai suteikta teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, vadovas prašymą pasirašo saugiu elektroniniu parašu, o elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma teikiamas Seimo narių grupės prašymas patvirtinamas Seimo Pirmininko ar Seimo Pirmininko pavaduotojo saugiu elektroniniu parašu. Šio įstatymo 65 straipsnio pirmosios dalies 4 punkte nurodyto asmens prašymą pasirašo pats asmuo ir asmens pareiškimą surašęs advokatas. Jeigu asmuo dėl neįgalumo negali pats pasirašyti prašymo, jį pasirašo tik šio asmens advokatas.

6. Pakeisti 66 straipsnio trečiosios dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus, išskyrus atvejus, kai atstovaujama pagal pareigas; dokumentas, patvirtinantis asmens aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, – kai šio įstatymo 65 straipsnio pirmosios dalies 4 punkte nurodytas asmuo prašymą Konstituciniam Teismui surašė pats;“.

7. Papildyti 66 straipsnio trečiąją dalį 4 punktu:

4) galutinis valstybės institucijos sprendimas, pažeidęs asmens konstitucines teises ir laisves, – kai pareiškėjas yra šio įstatymo 65 straipsnio pirmosios dalies 4 punkte nurodytas asmuo;“.

8. Papildyti 66 straipsnio trečiąją dalį 5 punktu:

5) duomenys apie tai, kad už prašymą sumokėtas žyminis mokestis, – kai pareiškėjas yra šio įstatymo 65 straipsnio pirmosios dalies 4 punkte nurodytas asmuo.

 

4 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 68 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

68 straipsnis. Prašymo ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai atšaukimas

Konstitucinio Teismo pirmininkui sutinkant, prašymą ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai gali atšaukti jį padavusi institucija, šio įstatymo 65 straipsnio pirmosios dalies 4 punkte nurodytas asmuo ir jo atstovas tol, kol ta byla nepaskirta nagrinėti teisminiame posėdyje.“

 

5 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas

Papildyti 72 straipsnį šeštąja dalimi:

„Įsigaliojęs šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas Konstitucinio Teismo nutarimas, kuris buvo priimtas išnagrinėjus bylą pagal 65 straipsnio pirmosios dalies 4 punkte nurodyto asmens prašymą, yra pagrindas įstatymo nustatyta tvarka atnaujinti procesą dėl pažeistos to asmens konstitucinės teisės ar laivės įgyvendinimo.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 7 straipsnį, įsigalioja 2020 m. spalio 2 d.

 

7 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti ir iki 2018 m. birželio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Seimui šiam įstatymui įgyvendinti būtinų įstatymų projektus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:    

1.   Julius Sabatauskas

2.   Irena Šiaulienė

3.   Rimantė Šalaševičiūtė

4.   Juozas Olekas

5.   Andrius Palionis

6.   Algirdas Butkevičius

7.   Saulius Skvernelis

8.   Artūras Skardžius

9.   Algirdas Sysas

10. Mindaugas Bastys

11. Rasa Budbergytė

12. Juozas Bernatonis

13. Viktorija Čmilytė –Nielsen

14. Simonas Gentvilas

15. Lauras Stacevičius

16. Valentinas Bukauskas

17. Raminta Popovienė

18. Antanas Vinkus

19. Kęstutis Bartkevičius

20. Ramūnas Karbauskis

21. Aurelijus Veryga

22. Virginijus Sinkevičius

23. Irena Degutienė

24. Valerijus Simulik

25. Ingrida Šimonytė

26. Agnė Širinskienė

27. Kęstutis Mažeika

28. Eugenijus Jovaiša

29. Rima Baškienė

30. Linas Balsys

31. Jurgis Razma

32. Povilas Urbšys

33. Vytautas Bakas

34. Rita Tamašunienė

35. Emanuelis Zingeris

36. Algimantas Salamakinas

37. Kęstutis Smirnovas