Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404 11, 111, 13, 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 112 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                                   d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Reikalavimai kremavimo įmonei

1. Verstis šio įstatymo nustatyta kremavimo veikla leidžiama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms arba jų filialams, turintiems Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – licencijas išduodanti institucija) išduotą kremavimo veiklos licenciją. Licencijas išduodanti institucija kremavimo veiklos licencijas išduoda, keičia, patikslina, atsisako išduoti licenciją, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdo ar panaikina licencijos galiojimą, panaikina įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba panaikina licencijos galiojimo sustabdymą vadovaudamasi šiuo įstatymu ir Vyriausybės patvirtintomis Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklėmis.

2. Kremavimo įmonė, vykdydama veiklą, privalo laikytis aplinkos ministro nustatytų aplinkosaugos reikalavimų.

3. Kremavimo įmonė privalo turėti kremavimo veiklai vykdyti reikalingą įrangą, atitinkančią aplinkosaugos reikalavimus ir patalpas, atitinkančias Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą kremavimo veiklai nurodytoje veiklos vykdymo vietoje. Kremavimo įmonės nors vienas darbuotojas turi turėti biomedicinos technologo profesinę kvalifikaciją reikalingą žmogaus palaikų paruošimui kremuoti.

4. Kremavimo įmonė, kuri nutraukia kremavimo veiklą, šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs, tolesniam saugojimui turi perduoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 111 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 111straipsnį ir jį išdėstyti taip:

111 straipsnis. Kremavimo veiklos licencijavimas

1. Šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, norintys gauti ar keisti kremavimo veiklos licencijas, privalo atitikti šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus.

2. Asmuo, norintis gauti ar keisti kremavimo veiklos licenciją (toliau šiame straipsnyje – pareiškėjas), turi licencijas išduodančiai institucijai pateikti prašymą Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1) dokumentas, įrodantis, kad pareiškėjo nors vienas darbuotojas turi biomedicinos technologo profesinę kvalifikaciją;

2) technologinė schema ir (ar) kitas dokumentas, kuriuose būtų pažymėti ir aprašyti išmetamųjų dujų valymo įrenginiai ir jų efektyvumas, į kaminą patenkančių išmetamųjų dujų greitis, kremavimo įrenginio antrinės kameros temperatūra, patenkančių į kaminą dujų temperatūra, degimo proceso stebėjimo ir valdymo prietaisai, įskaitant oro teršalų nuolatinio matavimo išmetamosiose dujose prietaisus, įrodantys atitiktį nustatytiems aplinkosaugos reikalavimams.

3. Licencijas išduodanti institucija, gavusi šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, patikrina Licencijų informacinėje sistemoje ar pareiškėjui Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotas (išduoti) leidimas-higienos pasas (leidimai-higienos pasai) kremavimo veiklai vykdyti nurodytoje (nurodytose) veiklos vykdymo vietoje (vietose).

4. Licencijas išduodanti institucija per 30 dienų nuo visų 111 straipsnio 2 dalyje nurodytų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą Licencijų informacinėje sistemoje išduoti ar keisti kremavimo veiklos licenciją arba motyvuotą sprendimą atsisakyti ją išduoti ar keisti, ir apie tai raštu informuoja pareiškėją, nurodydama sprendimo priėmimo motyvus, pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką. Jei per šį terminą sprendimas išduoti ar keisti licenciją nepriimamas nelaikoma, kad licencija išduota ar pakeista. Laikotarpis, per kurį pareiškėjas šalina licencijas išduodančios institucijos nurodytus trūkumus, neįskaitomas į kremavimo veiklos licencijos išdavimo ar keitimo terminą ir tokiu atveju sprendimo išduoti ar keisti licenciją ar atsisakyti išduoti ar keisti licenciją priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

5. Kremavimo veiklos licenciją atsisakoma išduoti ar keisti šiais atvejais:

1) jeigu pareiškėjas neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų;

2) jeigu pareiškėjas pateikia ne visus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus arba netaisyklingai užpildytus dokumentus arba pateikia dokumentus, neatitinkančius jiems keliamų reikalavimų, arba neteisingus duomenis ir per nustatytą terminą nepašalina trūkumų;

3) jeigu pareiškėjui buvo panaikintas kremavimo veiklos licencijos galiojimas ir nuo licencijos galiojimo panaikinimo nepraėjo 6 mėnesiai. Ši nuostata netaikoma, kai licencijos galiojimas panaikintas kremavimo įmonės prašymu.

6. Pasikeitus bent vienam iš kremavimo veiklos licencijos turėtojo duomenų: pavadinimui, kodui, buveinės adresui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos kremavimo įmonė privalo pranešti apie pasikeitusius duomenis licencijas išduodančiai institucijai ir pateikti jai prašymą dėl licencijos patikslinimo. Licencijas išduodanti institucija gavusi prašymą patikslinti licenciją ją patikslina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Kai kremavimo įmonė nori vykdyti kremavimo veiklą kitoje veiklos vykdymo vietoje, ji privalo kreiptis dėl kremavimo veiklos licencijos keitimo.

7. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą įspėti kremavimo įmonę apie galimą kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą ir nustato ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti, jeigu paaiškėja, kad kremavimo veiklos licencijai gauti pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis.

8. Kremavimo veiklos licencijos galiojimas sustabdomas šiais atvejais:

1) kremavimo įmonės prašymu;

2) jeigu buvo priimtas sprendimas įspėti kremavimo įmonę apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir per sprendime nustatytą terminą kremavimo įmonė nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad pažeidimai pašalinti, arba pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, ir yra pasibaigęs pažeidimų pašalinimo terminas;

3) jeigu gautas šio įstatymo 30 straipsnyje nurodytų kremavimo įmonių veiklą kontroliuojančių valstybinės priežiūros institucijų motyvuotas rašytinis pasiūlymas sustabdyti kremavimo veiklos licencijos galiojimą dėl nustatytų kremavimo veiklos reikalavimų pažeidimų ir dokumentai su išvada (išvadomis), patvirtinančia (patvirtinančiomis) priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas;

4) jeigu sustabdomas 11 straipsnio  3 dalyje nurodyto leidimo-higienos paso galiojimas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, sustabdęs leidimo-higienos paso galiojimą, turi per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti licencijas išduodančią instituciją ir nurodyti jo sustabdymo galiojimo terminą.

9. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo licencijas išduodanti institucija priima per 5 darbo dienas nuo informacijos apie šio straipsnio 9 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimą gavimo dienos ir nustato ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą, per kurį kremavimo įmonė turi pašalinti pažeidimus, dėl kurių licencijos galiojimas buvo sustabdytas, išskyrus atvejus, kai sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą priimamas šio straipsnio 9 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytais atvejais. Šio straipsnio 9 dalies 3 punkte nurodytu atveju pažeidimų pašalinimo terminas nustatomas pagal gautoje informacijoje nurodytą terminą.

10. Kremavimo veiklos licencijos galiojimas panaikinamas šiais atvejais:

1) kremavimo įmonės prašymu;

2) jeigu buvo priimtas sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą šio straipsnio 9 dalies 2 ar 3 punktuose nurodytais pagrindais ir per šiame sprendime sustabdyti licencijos galiojimą nustatytą terminą kremavimo įmonė nepateikė dokumentų, įrodančių, kad pašalinti pažeidimai, dėl kurių licencijos galiojimas buvo sustabdytas, arba pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad nurodyti pažeidimai pašalinti, ir yra pasibaigęs pažeidimų pašalinimo terminas;

3) jeigu nustatoma, kad licencijos galiojimo sustabdymo metu kremavimo įmonė vykdo kremavimo veiklą;

4) jeigu kremavimo įmonė likviduojama ar reorganizuojama;

5) jeigu panaikinamas 11 straipsnio 3 dalyje nurodyto leidimo-higienos paso galiojimas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras apie tai raštu informuoja licencijas išduodančią instituciją per 3 darbo dienas nuo leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo dienos.

11. Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą įspėti kremavimo įmonę apie galimą kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą arba sustabdyti licencijos galiojimą, arba panaikinti licencijos galiojimą per 3 darbo dienas praneša kremavimo įmonei, nurodydama sprendimo priėmimo motyvus, pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką.

12. Jeigu licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti kremavimo veiklos licencijos galiojimą arba panaikinti licencijos galiojimą, kremavimo įmonė privalo atitinkamai sustabdyti arba nutraukti kremavimo veiklą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie licencijos galiojimo sustabdymą arba panaikinimą gavimo (įteikimo pagal pašto žymas) dienos.

13. Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas kremavimo įmonei per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pateikus motyvuotą prašymą ir dokumentus, įrodančius, kad pašalinti pažeidimai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar sustabdyti licencijos galiojimą. Licencijas išduodanti institucija, gavusi šioje dalyje nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo priima sprendimą panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba licencijos galiojimo sustabdymą arba, jeigu pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, priima sprendimą atsisakyti panaikinti įspėjimą apie licencijos galiojimo sustabdymą arba licencijos galiojimo sustabdymą, o jeigu pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs, priima atitinkamą sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą ar panaikinti licencijos galiojimą. Kai licencijos galiojimas sustabdomas šio straipsnio 9 dalies 1 punkte nurodytu atveju, licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas per 10 darbo dienų nuo prašymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos.

14. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialas, kuriems šio straipsnio 11 dalies 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytais pagrindais buvo panaikintas jų turėtų kremavimo veiklos licencijų galiojimas, dėl naujos kremavimo veiklos licencijos išdavimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

15. Kremavimo veiklos licencija išduodama, keičiama, patikslinama sumokėjus Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Kremavimo veiklos licencija galioja neterminuotą laiką.

16. Duomenis apie kremavimo veiklos licencijų išdavimą, keitimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų galiojimo panaikinimą licencijas išduodanti institucija sprendimo priėmimo dieną įrašo į Licencijų informacinę sistemą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir skelbia savo interneto svetainėje.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 112 straipsniu

Papildyti Įstatymą 112 straipsniu:

112 straipsnis. Kremavimo įmonės teisės ir pareigos

1. Kremavimo įmonė turi teisę:

1) verstis kremavimo veiklos licencijoje nurodyta veikla nurodytoje vietoje;

2) gauti licencijas išduodančios institucijos paaiškinimus raštu dėl atsisakymo pakeisti licenciją, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo, atsisakymo panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, atsisakymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo panaikinimo;

3) apskųsti licencijas išduodančios institucijos veiksmus ir sprendimus teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Kremavimo įmonė privalo:

1) vykdydama kremavimo veiklą, laikytis šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kremavimo veiklos vykdymą, reikalavimų;

2) Įstatymo 111 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais sustabdyti arba nutraukti licencijuojamą veiklą;

3) licencijas išduodančiai institucijai ir kitoms valstybinės priežiūros institucijoms, atliekančioms pagal kompetenciją kremavimo veiklos priežiūrą, teikti informaciją, kurios reikia kremavimo veiklos priežiūros funkcijoms vykdyti.“

 

 

4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kremavimo krosnyje vienu metu galima kremuoti ne daugiau kaip vieno žmogaus palaikus, išskyrus kremuojant vieno žmogaus vaisius iki 22-os nėštumo savaitės.

 

5 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kapinėse kapavietės skiriamos neatlygintinai. Už kolumbariumo nišos suteikimą imamas savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.“

2. Pakeisti 25 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Palaidoti žmogaus palaikai ekshumuojami palaidoto žmogaus sutuoktinio, jei jo nėra, artimųjų giminaičių prašymu ir turint Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduotą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimą. Jei žmogaus palaikai ekshumuojami priimus ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartį, prokuroras prieš ekshumavimą apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, kuris įvertinęs aplinkybes, nurodo kokias apsisaugojimo priemones turi naudoti ekshumavime ir ekshumuotų žmogaus palaikų pervežime dalyvausiantys asmenys. Ekshumavimo išlaidas apmoka pareiškėjas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimo nereikia ekshumuojant palaidotas urnas, perkeliant urnas iš vienos kolumbariumo nišos į kitą ir perkeliant rūsyje palaidotus žmogaus palaikus, išskyrus atvejus kai atidaromas karstas.“

3. Pakeisti 25 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kapinių prižiūrėtojas dalyvauja žmogaus palaikų ekshumavime ir užtikrina, kad palaikų ekshumavimo metu nebūtų sutrikdyta viešoji tvarka ir būtų išvengta galimos infekcijos išplitimo.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pateikti ir neišnagrinėti prašymai gauti, keisti kremavimo veiklos licenciją ar ekshumuoti žmogaus palaikus nagrinėjami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias procedūras.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas