Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 27 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, išskyrus kultūrinius rezervatus, kultūrinius draustinius bei kultūros paveldo objektus, apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Ją steigia Aplinkos ministerija. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos steigia saugomų teritorijų direkcijas (biudžetines įstaigas), kontroliuoja, kaip saugomų teritorijų direkcijos užtikrina nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo laikymąsi ir saugomų teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimą.“.

2. Pakeisti 27 straipsnio 5  dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) organizuoja saugomų teritorijų planavimo dokumentų, reikalingų gamtiniams rezervatams, gamtiniams ir kompleksiniams draustiniams, valstybiniams parkams, pajūrio juostai, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijoms, atkuriamiesiems ir genetiniams sklypams steigti ir tvarkyti, buferinės apsaugos zonoms, taip pat tinklo „Natura 2000“ teritorijoms nustatyti, gamtos paveldo objektams skelbti, saugoti ir tvarkyti, rengimą, saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir projektų sprendinių įgyvendinimą, dalyvauja nagrinėjant ir derinant atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentus;“

3. Pakeisti 27 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Valstybinių kultūrinių rezervatų, valstybinių kultūrinių draustinių ir kultūros paveldo objektų apsaugą ir tvarkymą organizuoja Kultūros ministerija per įsteigtas biudžetines įstaigas – valstybinių kultūrinių rezervatų direkcijas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija. Valstybinių kultūrinių rezervatų direkcijų funkcijas gali vykdyti biudžetinės įstaigos – nacionaliniai muziejai, jeigu jie veikia šių rezervatų teritorijose ir jų nuostatuose yra numatytos tokios funkcijos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Edita Rudelienė                                      

Andrius Bagdonas                                  

Romualdas Vaitkus

Justinas Urbanavičius

Aistė Gedvilienė

Aidas Gedvilas

Vytautas Gapšys

Vaida Giraitytė Juškevičienė

Mindaugas Puidokas

Audrius Mazuronis

Linas Kukuraitis

Kasparas Adomaitis

Vytautas Kernagis

Andrius Vyšniauskas

Kristijonas Bartoševičius

Ričardas Juška

Arminas Lydeka               

Simonas Gentvilas                                  

Algirdas Stončaitis