Projektas

 

LETUVOS RESPUBLIKOS

UŽSTATO UŽ PADANGAS

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                Nr.

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja visuomeninius santykius įgyvendinant užstato už padangas sistemą, kurios paskirtis – surinkti ir sutvarkyti padangų atliekas bei tokiu būdu sumažinti jų neigiamą poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai; nustato užstato už padangas sistemos organizacinius pagrindus, subjektus (užstato sistemos už padangas dalyvius) bei jų teises ir pareigas dalyvaujant užstato už padangas sistemoje.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šiame įstatyme vartojamos sąvokos

1.            Naudotos padangos – padangos, kurios naudojamos ar buvo naudojamos eksploatuojant transporto priemones ar kitais tikslais ir kurių techniniai ir  / arba kokybiniai parametrai  nebeatitinka gamintojo pagamintų naujų padangų techninių ir / arba kokybinių standartų.

2.            Padangomatas – automatizuotas įrenginys, kuriuo naudodamasis, asmuo turintis padangos (-ų) atlieką (-as), gali ją grąžinti bei susigrąžinti užstatą už padangą (-as) arba dokumentą, suteikianti teisę susigrąžinti užstatą už padangą (-as).

3.            Padangos – naudotos padangos, restauruotos padangos, naujos padangos, nurodytos šio įstatymo 3 straipsnyje.

4.            Padangų atliekos – padangos, kurios nebetinkamos naudoti pagal paskirtį dėl nusidėvėjimo ar kitų priežasčių bei kitos padangos, kurių turėtojas jų atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti.

5.            Padangų gaminimas – naujų padangų pagaminimas ir naudotų padangų restauravimas.

6.            Padangų gamintojas ir importuotojas – gamintojas ir importuotojas, nurodytas šio įstatymo 4 straipsnyje.

7.            Padangų platintojas - asmuo, įskaitant padangų gamintoją ir (ar) importuotoją, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais padangas ir / arba motorines transporto priemones, nurodytas šio įstatymo 3 straipsnyje.

8.            Pirminis padangų atliekų tvarkymas (pirminis tvarkymas) – iš padangų atliekų turėtojų priimtų padangų rūšiavimas, saugojimas, sandėliavimas, transportavimas ir kiti veiksmai iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui, tvarkančiam padangų atliekas.

9.            Užstatas už padangas (užstatas) – Vyriausybės nustatyto dydžio pinigų suma, kurią iš asmens, kuriam perleidžiamos padangos, paima padangų gamintojas ar importuotojas, siekiant užtikrinti, kad nebetinkamos naudoti pagal paskirtį padangos, tapusios padangų atliekomis, būtų grąžintos gamintojui ar importuotojui ir / arba atliekų tvarkytojui bei sutvarkytos.

10.          Užstato už padangas sistema (užstato sistema) - visuma organizacinių, administracinių, finansinių, informacinių ir kitų priemonių, įgyvendinamų užstato už padangas sistemos administratoriaus ir kitų užstato už padangas sistemos subjektų, kuriomis siekiama, kad asmeniui, turinčiam padangų atliekas, būtų grąžintas užstatas, kurį jis sumokėjo įsigydamas padangas, o padangų atliekos būtų sutvarkytos.

11.          Užstato už padangas sistemos administratorius (užstato administratorius) – pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, įsteigtas ir veikiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ar Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo pagrindais bei šio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka įgijęs teisę administruoti užstato už padangas sistemą.

12.          Restauruotos padangos – naudotos padangos, kurių techniniai ir / arba kokybiniai parametrai buvo atkurti iki tokios būklės, kuri užtikriną jų saugų naudojimą pagal paskirtį.

13.          Kitos įstatymo sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme.

 

 

ANTRAS SKIRSNIS

UŽSTATO UŽ PADANGAS TAIKYMAS. PADANGŲ GAMINTOJAI IR IMPORTUTUOTOJAI PRIVALANTYS IMTI UŽSTATĄ UŽ PADANGAS. PADANGŲ ŽENKLINIMAS

 

3 straipsnis. Užstato už padangas taikymas

1. Užstatas už padangas taikomas visoms naujoms, naudotoms ir restauruotoms padangoms, kurios naudojamos ar gali būti naudojamos eksploatuojant motorines transporto priemones pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą priskiriamas AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE kategorijoms.

 

4 straipsnis. Gamintojai ir importuotojai, privalantys imti užstatą už padangas

1.            Užstatą už padangas privalo imti padangų gamintojai ir importuotojai, kurie:

1) gamina padangas ir / arba restauruoja naudotas padangas ir tiekia jas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką verslo tikslais;

2) į Lietuvos Respubliką įvežą (importuoja) padangas ir tiekia jas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką verslo tikslais;

3) gamina ar į Lietuvos Respubliką įveža (importuoja) motorines transporto priemones, priskiriamas šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms motorinių transporto priemonių kategorijoms ir tiekia jas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką verslo tikslais.

 

5 straipsnis. Padangų ženklinimas

1.            Padangų gamintojai ir importuotojai importuojantys ir / ar gaminantys padangas ir tiekiantys jas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, privalo jas ženklinti ženklu, leidžiančiu identifikuoti, kad padangoms taikomas užstatas bei padangas pažymėti brūkšniniu kodu, leidžiančiu identifikuoti padangų gamintoją ar importuotoją.

2.            Ženklai turi būti pagaminti ir padangos paženklintos bei pažymėtos taip, kad padangai tapus padangos atlieka būtų galima:

1) nustatyti jog jai taikomas užstatas už padangas;

2) galima identifikuoti padangos gamintoją ir / arba importuotoją.

3.            Ženklo formą, užstato už padangas sistemos administratoriaus teikimu, tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.

4.            Padangų gamintojus ir importuotojus ženklais, leidžiančiais identifikuoti, kad padangai taikomas užstatas  aprūpina užstato sistemos administratorius.

 

 

TREČIAS SKIRSNIS

UŽSTATO UŽ PADANGAS SISTEMOS SUBJEKTAI, JŲ TEISĖS, PAREIGOS IR FUNKCIJOS

 

6 straipsnis. Užstato sistemos subjektai

1.            Užstato sistemos subjektai yra padangų gamintojai ir importuotojai, užstato administratorius, padangų platintojai, savivaldybės ir asmenys turintys padangų atliekų (padangų atliekų turėtojai).

 

7 straipsnis. Padangų gamintojų ir importuotojų pareigos užstato sistemoje

1.            Padangų gamintojai ir importuotojai privalo:

1)           dalyvauti užstato sistemoje;

2)           registruotis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

3)           prieš išleisdami padangas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką jas pažymėti taip, kaip numatyta šio įstatymo 5 straipsnyje;

4) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka vykdyti padangų apskaitą;

5) atlygintinai ar neatlygintinai perleisdami padangas kitiems asmenims Lietuvos Respublikoje, imti už jas užstatą, o kai padangų atliekos yra grąžinamos, grąžinti jį padangų atliekas grąžinusiam asmeniui;

6) organizuoti padangų atliekų surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų padangų atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai padangas;

7) apmokėti padangų atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo organizavimo išlaidas ir (ar) dalyvavimo užstato padangas sistemoje išlaidas, susijusias su užstato sistemoje surenkamų padangų atliekų tvarkymu, užstato sistemos administravimu, padangų ženklinimo ir ženklų pagaminimo išlaidas, taip pat šios dalies 9 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;

8) padangų platintojams kompensuoti padangų, atliekų priėmimo iš jų turėtojų bei paslaugų susijusių su šių padangų atliekų pirminiu tvarkymu, išlaidas;

9) vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas padangų atliekų tvarkymo užduotis;

10) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę padangų atliekų tvarkymo klausimais: užstato už padangas sistemą bei galimybes grąžinus padangų atliekas susigrąžinti užstatą; apie netinkamai tvarkomų ar netvarkomų padangų atliekų daromą žalą aplinkai bei žmonių sveikatai; padangų atliekų tvarkymo galimybes ir pan.;

11) Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekomis, jei nevykdo Vyriausybės nustatytos padangų atliekų tvarkymo užduoties.

 

8 straipsnis. Užstato už padangas sistemos administratorius

1. Užstato už padangas sistemos administratorių steigia padangų gamintojai ir importuotojai.

2. Užstato už padangas sistemos administratoriaus steigėjais, dalininkais, nariais, dalyviais gali būti tik padangų gamintojai ir importuotojai. Ši nuostata netaikoma šio straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

3. Užstato už padangas sistemos administratoriumi gali būti padangų gamintojų ir importuotojų organizacija, įsteigta ir veikianti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

4. Užstato už padangas administratorius, jo steigėjai, dalyviai, nariai ar pavedimo davėjai, negali veikti padangų atliekų tvarkytojų, padangų platintojų naudai.

5. Užstato už padangas administratorius privalo visiems padangų gamintojams ir importuotojams, ir padangų platintojams, platinantiems padangas, teikti paslaugas vienodomis sąlygomis.

6. Užstato už padangas administratorius gali pradėti vykdyti užstato už padangas administravimo veiklą tada kai:

1) yra sudaręs sutartis su šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytais padangų gamintojais ir importuotojais ir šios sutartys pagrindžia  finansines galimybes atlikti šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytas užstato už padangas sistemos administratoriaus funkcijas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2) yra sudaręs sutartis su padangų platintojais ir šios sutartys pagrindžia galimybes atlikti šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytas užstato už padangas sistemos administratoriaus funkcijas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

3) yra sudaręs sutartis su savivaldybėmis dėl vietų padangomatams pastatyti ir eksploatuoti ir šios sutartys pagrindžia galimybes padangomatus pastatyti ir eksploatuoti pagal šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

4) turi su Aplinkos ministerija, šios institucijos nustatyta tvarka, suderintą užstato už padangas sistemos veikimo organizavimo planą;

5) turi su Aplinkos ministerija, šios institucijos nustatyta tvarka, suderintą užstato sistemos finansavimo schemą, užtikrinančią, kad ši sistema, įskaitant jos organizavimo plano bei visuomenės švietimo ir informavimo užstato sistemos klausimais programos įgyvendinimą, bus finansuojama;

6) turi su Aplinkos ministerija, šios institucijos nustatyta tvarka, suderintą visuomenės švietimo ir informavimo užstato už padangas sistemos klausimais programą, kurioje numatytos visuomenės švietimo ir informavimo prioritetinės kryptys ir priemonės.

7. Užstato už padangas administratorius privalo vykdyti užstato sistemos organizavimo plane, užstato sistemos finansavimo schemoje, visuomenės švietimo ir informavimo užstato sistemos klausimais programoje numatytas priemones ir Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai aplinkos ministro nustatyta tvarka pateikti užstato sistemos organizavimo plano vykdymo ataskaitą ir informaciją apie užstato sistemos finansavimo schemoje, visuomenės švietimo ir informavimo užstato sistemos klausimais programoje numatytų priemonių įgyvendinimą.

 

9 straipsnis. Užstato už padangas sistemos administratoriaus funkcijos

1.            Užstato už padangas administratorius, užstato už padangas sistemoje, atlieka šias funkcijas:

1)           administruoja užstatą už padangas, dalyvauja organizuojant padangų atliekų priėmimą;

2)           organizuoja ir / arba dalyvauja organizuojant padangų atliekų surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti;

3)           organizuoja užstato sistemoje surinktų padangų atliekų sutvarkymą, viešo konkurso būdu parinkdamas atliekų tvarkytojus, perdirba ir / arba panaudoja užstato sistemoje surinktas padangų atliekas, užtikrindamas nustatytų padangų, kurioms taikomas užstatas, atliekų surinkimo ir perdirbimo užduočių įvykdymą;

4)           rengia ir teikia informaciją padangų, kurioms taikomas užstatas, platintojams apie padangų, kurioms taikomas užstatas, atliekų priėmimo, jų apskaitos, užstato grąžinimo tvarką;

5)           vykdo visuomenės švietimą ir informavimą užstato sistemos klausimais;

6)           organizuoja padangomatų pastatymą valstybės teritorijoje, taip, kad jie būtų pastatyti ir eksploatuojami pagal minimalius, šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

7)           organizuoja ir užtikrina padangomatų techninę priežiūrą ir remontą;

8)           padangų platintojų prašymu, jei toks prašymas yra ekonomiškai pagrįstas ir atitinka užstato sistemos administratoriaus nustatytus reikalavimus, aprūpina juos, padangomatais;

9)           kompensuoja šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytiems padangų platintojams jų patiriamas teisės aktų nustatytų pareigų užstato sistemoje vykdymo sąnaudas, susijusias su padangų, kurioms taikomas užstatas,  atliekų priėmimu, užstato grąžinimu, pirminiu padangų atliekų tvarkymu;

10)         atlieka kitas šiame įstatyme užstato už padangas sistemos administratoriui numatytas ir sutartimis su padangų gamintojais ir importuotojais, Lietuvos Respublikos rinkai tiekiančiais padangas bei šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytais padangų platintojais, pavestas funkcijas bei kitas funkcijas, susijusias su užstato už padangas sistemos administravimu.

 

10 straipsnis. Padangų platintojai

1.            Padangų platintojai privalo:

1)           atlygintinai ar neatlygintinai perleisdami padangas kitiems asmenims padangas, imti užstatą;

2)           padangų platinimo vietose, priimti padangų atliekas iš jų turėtojų ir grąžinti užstatą;

3)           padangų platinimo vietose grąžinti užstatą asmenims, pateikusiems padangų atliekų grąžinimo per padangomatą faktą įrodantį dokumentą;

4)           vykdyti pirminį padangų atliekų tvarkymą;

5)           iš padangų, kurioms taikomas užstatas, turėtojų priimtas padangų atliekas neatlygintinai perduoti užstato už padangas administratoriui arba jo nurodytam padangų atliekas tvarkančiam atliekų tvarkytojui;

6)           atlygintinai ar neatlygintinai perleisdami padangas kitiems asmenims, perleidimo faktą patvirtinančiuose dokumentuose nurodyti užstato dydį;

7)           padangų kurioms taikomas užstatas platinimo vietose skelbti rašytinę informaciją kaip asmenys, įsigiję padangas, gali atsiimti užstatą.

 

11 straipsnis. Savivaldybės

1. Savivaldybės užtikrina, kad užstato už padangas administratoriui būtų neatlygintinai suteiktos vietos padangomatams pastatyti ir jiems eksploatuoti.

2. Savivaldybių perduodamos užstato už padangas administratoriui vietos, skirtos padangomatams pastatyti ir eksploatuoti bei tokių vietų skaičius turi atitikti šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

12 straipsnis. Padangų atliekų turėtojai

1.            Padangų atliekų turėtojai, tiesiogiai, per platintojus ar padangomatus privalo grąžinti padangų atliekas padangų gamintojams ir importuotojams.


KETVIRTAS SKIRSNIS

PADANGOMATŲ INFRASTRUKTŪRA

 

13 straipsnis. Padangomatų infrastruktūra

1.            Padangomatų infrastruktūra turi atitikti šiuos kriterijus:

1)           savivaldybės teritorijoje turi būti pastatytas ir eksploatuojamas ne mažiau kaip vienas padangomatas;

2)           penkiasdešimčiai tūkstančių gyventojų turi būti pastatytas ir eksploatuojamas ne mažiau kaip vienas padangomatas;

2.            Padangomatų pastatymo vietos turi būti patogios privažiuoti ir įrengtos taip, kad prie padangomatų būtų patogu iškrauti padangų atliekas bei jas įdėti į padangomatą.

3.            Padangomatų infrastruktūros ir jų pastatymo vietų reikalavimus nustato aplinkos ministras.

 

 

PENKTAS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14  straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.            Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

2.            Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2024 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                  Virginija Vingrienė

 

Tomas Tomilinas