Projektas Nr. TSP-115                    

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės        d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros ministro  2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-860 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybės įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                 n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų ir kainų sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. birželio 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-142 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų sąrašo ir kainų“ 1 punktą.  

4. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės  meras

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vedėjo pavaduotojas

 

Vytautas Knizikevičius

 

Projektas suderintas DVS