Projektas Nr. TSP-78

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2021–2026 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo  d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, 8 ir 11 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 m. programą (pridedama).

2. Skirti lėšas Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 m. programos įgyvendinimui iš Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                               

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas