Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi,
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies
1 punktu
, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 4 dalimi, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Kauno rajono savivaldybės merą pasirašyti šiuo sprendimu patvirtintus nuostatus.

3. Įpareigoti Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorių įregistruoti šio sprendimo 1 punkte nurodytus nuostatus iki 2020 m. spalio 16 d. Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka ir atlikti kitus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodyti nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

5. Pripažinti netekusiais galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuostatus, nuo šio sprendimo 1 punkte nurodytų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

Savivaldybės meras

 

 

Jonas Petkevičius, tel. (8 37)  330 932

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-

 

KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jos kompetenciją, buveinę, gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas, mokymo formas ir būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Gimnazijos turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Gimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos pavadinimas – Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija. Sutrumpintas mokyklos pavadinimas – Garliavos Juozo Lukšos gimnazija (toliau – Gimnazija). Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191074837.

3. Gimnazijos istorija: gimnazija įsteigta Kauno rajono valdybos 1992-04-16 potvarkiu Nr. 164. Savo veiklą pradėjo 1992-09-01. Gimnazijos statusą (humanitarinio ir realinio profilio) įstaigai 1997-05-30 nutarimu Nr. 36 suteikė Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegija.

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Gimnazijos savininkė – Kauno rajono savivaldybė.

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba. Kauno rajono savivaldybės taryba tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; sprendžia kituose įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Gimnazijos buveinė – Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m.,  S. Lozoraičio     g. 13, LT–53226.

9. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10. Tipas – gimnazija.

11. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma – kasdienis ir nuotolinis ugdymo proceso organizavimo būdai; pavienio mokymosi forma – savarankiškas ir nuotolinis ugdymo proceso organizavimo būdai.

14.  Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos.

15.  Mokiniams išduodami mokymosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pažymėjimai ir kitus pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

16.  Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, turintis savarankišką atsiskaitomąją sąskaitą (buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija) Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

17. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

18. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

18.1. Pagrindinės veiklos rūšys:

18.1.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

18.1.2. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

18.2. Kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.3. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

18.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19.  Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1.  bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

19.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.3.  nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,
kodas 68.20;

19.4.  kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

20.  Gimnazijos veiklos tikslas – ugdyti mokinio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, demokratišku, tolerantišku, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinti gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą, plėtoti dvasines, intelektines bei fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymui(si), profesinei karjerai ir aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

21.  Gimnazijos veiklos uždaviniai:

21.1.  teikti mokiniams kokybišką pagrindinį ir vidurinį ugdymą;

21.2.  užtikrinti ugdymo programų tęstinumą;

21.3.  teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

21.4.  tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

21.5.  užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

22.  Vykdydama jai pavestus uždavinius Gimnazija:

22.1.  vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis Bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.2.  rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas, jas pritaiko specialiųjų poreikių vaikams;

22.3.  užtikrina privalomąjį mokinių mokymą, tenkina jų saviugdos ir saviraiškos poreikius, vykdo prevencines programas;

22.4.  įgyvendina pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

22.5.  vykdo mokinių ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

22.6.  išduoda mokymosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

22.7.  Gimnazijos valdymą grindžia demokratijos principais ir sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.8.  teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių profesinį orientavimą, įgyvendina mokinių sveikatos stiprinimo programas, taiko minimalios priežiūros priemones;

22.9.  įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja ir vykdo ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.10.  sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

22.11.  vykdo Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

22.12.  organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.13.  užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

22.14.  sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje;

22.15.  kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teisės aktais;

22.16.  organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;

22.17.  organizuoja mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

22.18.  viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

22.19.  atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

23.  Gimnazija, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus;

23.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymąsi;

23.3. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

23.5. teikti atlygintinas paslaugas, kurių kainas tvirtina Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

23.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

23.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

24.  Gimnazija privalo užtikrinti kokybišką ugdymą, sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos, žalingiems įpročiams aplinką, higienos normas atitinkančias ugdymo ir ugdymo(si) sąlygas, atvirumą vietos bendruomenei.

 

IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

25.  Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

25.1.  direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgaliotas asmuo;

25.2.  direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

25.3.  direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kurio projektui yra pritarusi Gimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgaliotas asmuo.

26.  Gimnazijai vadovauja direktorius. Vadovą konkurso būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras.

27.  Direktorius:

27.1.  suderinęs su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir Gimnazijai skirtų darbo užmokesčio lėšų;

27.2.  nustato Gimnazijos administracijos veiklos sritis;

27.3.  tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

27.4.  priima mokinius Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

27.5.  vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;

27.6.  suderinęs su Gimnazijos taryba ir darbuotojų atstovais, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;

27.7.  sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

27.8.  vadovauja Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano, švietimo programų, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Gimnazijoje priemonių įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

27.9.  leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

27.10.  sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

27.11.  sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;

27.12.  organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

27.13.  teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

27.14.  rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas jiems kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

27.15.  inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

27.16.  bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

27.17.  atsako už sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, socialinį ir emocinį mokinių ugdymą;

27.18.  atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

27.19.  dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui, ūkio reikalams;

27.20.  vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

28.  Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių, prevencinių programų įgyvendinimą.

29.  Gimnazijoje metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su švietimo pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones ir patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Gimnazijos pažangos. Metodinių grupių veiklą koordinuoja Gimnazijos metodinė taryba. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje, teikia Gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

30.  Gimnazijos metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai, kurie vienerių metų kadencijai mokytojų siūlymu arba gimnazijos direktoriaus teikimu renkami metodinėse grupėse. Mokytojui nutraukus darbo sutartį ar dėl kokių nors kitų priežasčių negalinčiam vykdyti metodinės grupės ar metodinės tarybos nario pareigų, vietoje jo, analogiška tvarka, renkamas naujas narys. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja pavaduotojas ugdymui.

31.  Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V SKYRIUS

GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

32.  Gimnazijos savivaldos institucijų veikla grindžiama švietimo tikslais, Gimnazijos vykdomomis švietimo programomis ir susiformavusiomis tradicijomis. Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Gimnazijos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Gimnazijos nuostatuose, priima nutarimus.

33.  Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

34Taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams.

35.  Tarybą sudaro 10 narių: 3 mokiniai, 3 mokytojai, 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 bendruomenės atstovas. Taryba renkama trejiems mokslo metams.

36.  Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) renka klasių visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, I–IV klasių mokinius – Mokinių taryba, vieną vietos bendruomenės atstovą deleguoja Gimnazijos direktorius. Išvykus Tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime. Gimnazijos tarybos sudėtį įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius. Gimnazijos tarybos pirmininkas ir posėdžių sekretorius renkami pirmame Gimnazijos tarybos posėdyje. Gimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

37.  Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Tarybos pirmininkas. Tarybos nutarimai įteisinami Gimnazijos direktoriaus įsakymais.

38.  Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Teisę sušaukti neeilinį Tarybos posėdį turi Gimnazijos direktorius arba ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

39.  Į Tarybos posėdį stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami mokytojai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos savivaldos ir vietos bendruomenės atstovai bei Gimnazijos administracijos nariai patariamojo balso teisėmis.

40.  Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

41.  Tarybos funkcijos:

41.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

41.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Metiniam veiklos planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

41.3. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

41.4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

41.5. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;

41.6. teikia siūlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

41.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

41.8. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

41.9. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

42.  Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

43.  Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

44.  Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

45.  Mokytojų tarybą sudaro Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

46.  Mokytojų tarybai vadovauja pirmininkas – Gimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame mokslo metų Mokytojų tarybos posėdyje. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.

47.  Mokytojų tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu gimnazijoje dirbančių Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokytojų tarybos pirmininkas.

48.  Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus. Į posėdžius stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos savivaldos ir vietos bendruomenės atstovai.

49.  Mokytojų tarybos funkcijos:

49.1. planuoja ugdymo turinį ir priima nutarimus mokinių ugdymo kokybės, pedagoginės veiklos tobulinimo klausimais;

49.2. svarsto ugdymo turinio atnaujinimo, optimalių mokymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

49.3. nustato mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo būdus, ryšių palaikymo ir tėvų informavimo principus;

49.4. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

49.5. svarsto ir teikia siūlymus direktoriui dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;

49.6. nustato mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo ir panaudojimo tvarką, atsiskaitymo formas;

49.7. inicijuoja Gimnazijos kaitos procesus, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus bei uždavinius;

49.8. diskutuoja dėl Gimnazijos veiklos plano, aptaria ugdymo plano, programų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo klausimus;

49.9. renka atstovus į Gimnazijos tarybą;

49.10. aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

49.11. teikia siūlymus Tarybai įvairiais Gimnazijos veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais.

50.  Mokytojų tarybos pirmininkas informuoja Mokytojų tarybą apie posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.

51Mokinių taryba – nuolat veikianti aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Mokinių taryba atstovauja mokinių interesams, inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymų organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą. Mokinių tarybą sudaro I-IV Gimnazijos klasių deleguoti mokiniai (iš kiekvienos klasės po vieną atstovą) ir Mokinių prezidentas. Mokinių taryba ir Mokinių prezidentas renkami dvejiems mokslo metams. Mokinių tarybos nariai renkami klasių susirinkimuose mokslo metų pradžioje. Išvykus Mokinių tarybos nariui, naujas narys renkamas laikantis tos pačios tvarkos. Mokinių tarybos sudėtį įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių prezidentas. Jis renkamas mokslo metų pradžioje slaptu balsavimu visų klasių mokinių rinkimuose. Mokinių tarybos posėdžių sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame Mokinių tarybos posėdyje. Mokinių tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų jos narių. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokinių prezidentas. Nutarimai priimami balsų dauguma.

52Gimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje vieneriems mokslo metams klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma savo klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose. Klasės mokinių tėvų komitetą sudaro pirmininkas ir ne mažiau kaip 2 tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasių mokinių tėvų komitetai su klasės vadovais planuoja klasės mokinių tėvų susirinkimus, padeda spręsti ugdomosios veiklos organizavimo klausimus (aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, pavėžėjimo, informacijos ir kitus klausimus), padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymų Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

53.  Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų pasitarimus.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

54.  Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

55.  Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

56.  Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, neformaliojo ugdymo organizatorius ir mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

57.  Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

58.  Gimnazijos lėšos:

58.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

58.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

58.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

58.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

59.  Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

60.  Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

61.  Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

62.  Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63.  Gimnazija informaciją apie veiklą viešai skelbia Gimnazijos interneto svetainėje www.luksosg.garliava.lm.lt, atitinkančioje teisės aktų nustatytus reikalavimus.

64.  Gimnazijos interneto svetainėje skelbiama informacija apie Gimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas Gimnazijos vykdomas veiklas. Taip pat šioje svetainėje, vietinėje spaudoje ir kituose informacijos šaltiniuose skelbiami pranešimai, kuriuos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir / ar šiais Nuostatais reikia skelbti viešai.

65.  Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

66.  Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.

67.  Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

68.  Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. rugsėjo 10 d.

Kaunas

 

1.   Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

2020 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas. Vadovaujantis šiuo dokumentu, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija pasirengė mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašo projektą bei kitus gimnazijos vidaus teisės aktų projektus, reglamentuojančius mokymą nuotoliniu būdu, ir pateikė prašymą Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui įvertinti gimnazijos pasirengimą mokyti nuotoliniu būdu. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮS-1808 „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta komisija įvertino gimnazijos pasirengimą mokinius mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu ir pritarė, kad šis naujas ugdymo proceso organizavimo būdas būtų įteisintas ir gimnazijos nuostatuose.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuostatus.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi, kurios numato, kad iš savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba, kuri tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus ir jų pakeitimus, o patvirtinti biudžetinės įstaigos nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 4 dalimi nustatyta, kad savivaldybės mokyklos nuostatai rengiami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Patvirtinus Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuostatus, įstaiga galės organizuoti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. Neigiamų padarinių nenumatoma.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Pripažįstamas netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimas Nr. TS-256 „Dėl Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Sprendimo įgyvendinimui nebus reikalingos papildomos lėšos.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

 

Skelbti Teisės aktų registre.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinimas nereikalingas.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinimas nereikalingas.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius. Už sprendimo vykdymą atsakinga Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Brazienė.

 

 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas                                                 Jonas Petkevičius