Projektas Nr. TSP-195

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MERO PAVADUOTOJO, LAIKINAI EINANČIO SAVIVALDYBĖS MERO PAREIGAS, ALGIRDO NOTKAUS PAREIGINĖS ALGOS

 

2019 m.   Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 3 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsniu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti Dainiaus Bardausko nušalinimo nuo pareigų metu Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojui Algirdui Notkui, laikinai einančiam Savivaldybės mero pareigas, pareiginės algos koeficientą – 18 (priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus apskaičiuojamas ir mokamas teisės aktų nustatyta tvarka), skaičiuojant jį nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.                    

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                           

 

 

 

 

Parengė                                                 

Vidaus administravimo skyriaus specialistė

 

Snieguolė Vairienė

 

Dokumentas suderintas DVS