Projektas Nr. TSP-287

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. TS-151 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS          2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-8 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO‘‘ PAKEITIMO

 

2018 m.  gruodžio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2018 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. S-367 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžių papildymo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžius, patvirtintus Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. TS-151 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-8 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų  mokamų paslaugų įkainių dydžių patvirtinimopakeitimo“, 13, 14 ir 15 punktais, išdėstant juos po įkainių dydžių lentele:

13. Perkant bilietą į renginius internetu (portale www.tiketa.lt), pirkėjui už kiekvieną įsigyjamą bilietą taikomas paslaugos administravimo mokestis (nuo 0,35 Eur iki 1,20 Eur).

14. Bilietų kainų nuolaidos, nurodytos 1 ir 10 punktuose, perkant bilietą internetu netaikomos.

15. Bilieto pardavimo paslaugos kaina bilietų platintojui, kai kasoje parduodami portale www.tiketa.lt platinami bilietai ne į Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro organizuojamus renginius – 0,18 Eur už vieną bilietą.‘‘.

2. Paskelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                 

 

 

Parengė                                                  

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vedėja

 

Jurgita Trifeldienė

 

Dokumentas suderintas DVS