Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. XI-2220 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2023 m. ..... Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Papildyti 7 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Fizinių asmenų, juridinių asmenų ar jų grupių veiksmai, atliekami konsultavimosi su visuomene metu ir atitinkantys konsultavimosi su visuomene tikslus, nėra laikomi komercine ūkine veikla.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia : Jurgis Razma