Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „KREGŽDUTĖ“

 

2021 m.                       d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunktį,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą (priedas), įsigytą įgyvendinant projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0008 „Lopšelio-darželio „Kregždutė“    modernizavimas“, Šiaulių lopšeliui-darželiui „Kregždutė“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras