Projektas Nr. TSP-288

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 57 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-26 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, ir išdėstyti nauja redakcija pridedamus:

1.1. Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinę;

1.2. lentelę  „Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos lėšų poreikis ir numatomi finansiniai šaltiniai“;

1.3. Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinę;

1.4. lentelę „Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programos lėšų poreikis ir numatomi finansiniai šaltiniai“;

1.5. Viešosios infrastruktūros plėtros programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinę;

1.6. lentelę „Viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų poreikis ir numatomi finansiniai šaltiniai“;

1.7. Socialinės ir sveikatos apsaugos programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinę;

1.8. lentelę „Socialinės ir sveikatos apsaugos programos lėšų poreikis ir numatomi finansiniai šaltiniai“;

1.9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinę;

1.10. lentelę „Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos lėšų poreikis ir numatomi finansiniai šaltiniai“;

1.11. lentelę „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansiniai šaltiniai“;

1.12. lentelę „2020 metų strateginių tikslų ir programų išlaidų suvestinė“.

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo

skyriaus vedėjas

Arūnas Valintėlis