Projektas  Nr. TSP-310

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS IŠRINKIMO

 

2018 m. gruodžio       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 32 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Išrinkti Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją:

1.1.  _________________ Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai;

1.2. _________________                    Lietuvos socialdemokratų partija;

1.3.  _________________                   Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga;

1.4._________________ visuomeninis rinkimų komitetas „Kupiškio kraštą keiskime kartu“.

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo           17 d. sprendimą Nr. TS-52 „Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

 

Parengė

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus                                                                       

vyr. specialistė (teisininkė)                                                             

 

Raminta Morkūnaitė        

 

 

Dokumentas suderintas DVS