Projektas Nr. XIIIP-4778(2)

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIENKARTINĖS IŠMOKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ IR ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams (toliau – vienkartinė išmoka) dydį, teisę ją gauti turinčius asmenis, jos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Šis įstatymas taikomas asmenims, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje ir deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, kuriems mokamos:

1) socialinio draudimo senatvės (išankstinės senatvės, senatvės pensijos neįgaliajam) pensijos;

2) socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijos;

3) socialinio draudimo našlių pensijos;

4) socialinio draudimo našlaičių pensijos;

5) maitintojo netekimo pensijos;

6) ištarnauto laiko pensijos;

7) kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas;

8) šalpos senatvės pensijos;

9) šalpos neįgalumo pensijos;

10) šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose;

11) šalpos našlaičių pensijos;

12) socialinės pensijos;

13) šalpos kompensacijos.

14) pensijos pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir (ar) Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus.

3. Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme.

 

2 straipsnis. Vienkartinės išmokos dydis

Vienkartinės išmokos dydis yra 200 eurų.

 

3 straipsnis. Teisė į vienkartinę išmoką

1. Teisę į vienkartinę išmoką turi šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, kurie nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. gavo (gauna) vieną iš šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų išmokų. 

2. Asmuo, neatsižvelgiant į jo teisę gauti daugiau negu vieną šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą išmoką, turi teisę gauti tik vieną vienkartinę išmoką.

3. Teisė gauti vienkartinę išmoką nepaveldima.

 

4 straipsnis. Vienkartinės išmokos mokėjimo terminai

1. Vienkartinė išmoka išmokama 2020 m. rugpjūčio mėnesį, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį.

2. Jeigu vieną iš šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų išmokų asmuo pradeda gauti 2020 m. rugsėjo ar vėlesnį mėnesį, vienkartinė išmoka išmokama tą patį mėnesį, kurį asmeniui išmokama šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka, bet ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio mėnesį.  

 

5 straipsnis. Vienkartinės išmokos skyrimas ir mokėjimas

1. Vienkartines išmokas, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, paskiria ir šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytais terminais išmoka Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, nereikalaudamos iš asmenų, kurie pagal šį įstatymą turi teisę gauti vienkartinę išmoką, prašymų. Vienkartinė išmoka, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.

2. Vienkartinė išmoka asmeniui pristatoma tokia pačia tvarka, kuria jam yra (buvo) pristatoma šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka.

 

6 straipsnis. Vienkartinės išmokos ir kitų asmeniui priklausančių išmokų ar kompensacijų santykis

Pagal šį įstatymą išmokama vienkartinė išmoka neturi įtakos kitoms asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ir (ar) kompensacijoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai, apmokėjimui už socialines paslaugas.

 

7 straipsnis. Išskaitos iš vienkartinės išmokos

Išskaitos iš vienkartinės išmokos pagal vykdomuosius dokumentus ir (ar) Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos vadovo sprendimus nedaromos.

 

8 straipsnis. Vienkartinių išmokų finansavimo šaltinis

Vienkartinės išmokos išmokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skiriamų valstybės biudžeto tikslinių asignavimų išmokoms iš valstybės biudžeto finansuoti.

 

9 straipsnis. Įstatymo galiojimas

Šis įstatymas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu     

Komiteto pirmininkė                                                                                       Rimantė Šalaševičiūtė