LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽVALGYBOS KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO NR. XIV-868 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.         d. Nr.

Vilnius

6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Žvalgybos kontrolieriui keliami reikalavimai

Žvalgybos kontrolieriumi skiriamas nepriekaištingos reputacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba kvalifikaciją, įgyjamą baigus vientisąsias studijas, ne mažesnę kaip 10 metų patirtį vykdant veiklą, susijusią su nacionaliniu saugumu ir gynyba ir/arba žmogaus teisių ir laisvių apsauga, ir atitinkantis teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“. Žvalgybos kontrolieriumi skiriamas asmuo, kuris iki jo kandidatūros pateikimo Seime dienos pastaruosius 5 metus nebuvo valstybės politiku.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Seimo nariai