2

 

            Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „BIOMETANO IR (AR) BIODUJŲ PANAUDOJIMAS ŽEMĖS ŪKYJE PAKEIČIANT DYZELINĮ KURĄ“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2023 m.             d. Nr.  

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 2022–2025 metų Klimato kaitos programos investicijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“ 5.3 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 3.2 papunkčio nuostatas,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos priemonės „Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą“ tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                                                              


 

2

 

part_b87e612f7a1b4484b68bac56f0a74a36_end

part_1fb2d47ec4de49b6aa0ee2d0ac13cb17_end

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro

2023 m.                   d. įsakymu Nr.

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS BIOMETANO IR (AR) BIODUJŲ PANAUDOJIMAS ŽEMĖS ŪKYJE PAKEIČIANT DYZELINĮ KURĄ

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos priemonės Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurątvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato sąlygas gauti finansinę paramą, projektų paraiškoms (toliau – paraiška) ir išlaidoms taikomus reikalavimus, paraiškų vertinimo, finansavimo skyrimo, finansavimo sutarčių sudarymo, mokėjimo prašymų teikimo ir apmokėjimo, taip pat įsipareigojimų gavus kompensacinę išmoką priežiūros tvarką.

2. Finansavimas teikiamas pagal Klimato kaitos programą (toliau – Programa) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“  (toliau – Pažangos priemonės aprašas), patvirtintą priemonę „Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui“ (toliau – priemonė), siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) administruoja Programą.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimą teikti paraiškas, vertina paraiškas, mokėjimo prašymus, skiria finansavimą ir vykdo kompensacinių išmokų gavėjų (toliau – pareiškėjų) įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir Pažangos priemonės aprašu.

5. Įgyvendinant Tvarkos aprašą, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Kompensacinė išmoka – pagal priemonę teikiamo finansavimo forma.

6.2. Mokėjimo prašymas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą teikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas.

6.3. Pareiškėjas – tvarkos aprašo 7 punkte nurodytas asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paraišką gauti kompensacinę išmoką ir įgyvendinantis projektą.

6.4Paraiška – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pareiškėjo teikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintas nustatytos formos dokumentas gauti kompensacinę išmoką iš Klimato kaitos programos lėšų.


 

 

 

part_74fed6d4d3864231958e15df0521147c_end

6.5. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžia – finansavimo įsakymo įsigaliojimo data.

6.6. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis, per kurį vykdoma projekto įgyvendinimo veikla (sutarčių pasirašymas, prekių, paslaugų įsigijimas, darbų atlikimas, įrangos montavimas, derinimas, paleidimas, eksploatacija).

6.7. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga – projekto mokėjimo prašymo pateikimo data, kai baigta visa projekto veikla ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

part_95d8c7fe0cea480c99820927a59663c0_end

part_2b4bee59d8bf4db7a6c09d1bbfbd687e_end

II SKYRIUS

SĄLYGOS GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ

 

7. Pagal Tvarkos aprašą tinkami pareiškėjai:

7.1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas juridinis asmuo: didelė, vidutinė, maža ar labai maža įmonė;

7.2. Žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai;

7.3. Pripažinti žemės ūkio kooperatyvai (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos kooperatyvinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 31 straipsnyje).

8. Sąlygos gauti finansinę paramą:

8.1. Pareiškėjas paraiškos teikimo metu turi turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

8.2. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu.

8.3. Parama projektui įgyvendinti yra vienkartinė, pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Agentūrą prašydamas paramos projekto toms pačioms išlaidoms finansuoti, jeigu jau yra gavęs ar rezervavęs paramą iš kitų finansavimo šaltinių.

8.4. Finansavimas negali būti skiriamas pareiškėjams, kuriems taikomos Europos Sąjungos sankcijos. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166).

8.5. Pareiškėjas ir jo tiekėjai neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. Šią informaciją pareiškėjas patvirtina teikdamas paraišką Agentūrai.

8.6. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

8.7.  Pareiškėjas, užsiimantis žemės ūkio veikla ir būdamas fizinis ar juridinis asmuo savo vardu yra įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą žemės ūkio valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų žemės ūkio valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų žemės ūkio valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

8.8. Tuo atveju, kai paraišką teikia pareiškėjas, kuris yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, t. y. pareiškėjas nėra galutinis paramos gavėjas, turi būti pateiktos pasirašytos galutinių paramos gavėjų paraiškos arba patvirtintos jų kopijos, arba užpildytos galutinio paramos gavėjo prašymo APVIS formos.

9. Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10. Dokumentus, įrodančius pareiškėjų atitiktį keliamiems reikalavimams, Agentūra gali patikrinti naudodamasi prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais, jeigu tokiai patikrai atlikti Agentūros funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos, pareiškėjas Agentūros prašymu privalo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus.

11. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai (per šį laikotarpį, skaičiuojant nuo finansavimo skyrimo Agentūros direktoriaus įsakymu turi būti įsigytos prekės, paslaugos, atlikti darbai, sumontuota įranga, suderinta ir eksploatuojama), taip pat pateiktas mokėjimo prašymas Agentūrai kompensuoti projekto išlaidas.

 

III SKYRIUS

PROJEKTO IŠLAIDOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

12. Finansavimas pagal priemonę teikiamas vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas),  su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237, 14 straipsnio „Regioninė investicinė pagalba“ 13 dalies punkto nuostatomis.

13. Parama neteikiama, jeigu pareiškėjas yra gavęs pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, kol jis grąžina visą neteisėtą ir nesuderinamą pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

14. Agentūra pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 ir 12 straipsnių nuostatas vykdo pagalbos skaičiavimus, suteikimo kontrolę ir stebėseną, saugo išsamius suteiktos paramos duomenis ir dokumentus. Dokumentai, susiję su sprendimu skirti finansinę paramą ir šios paramos išmokėjimu, saugomi Agentūroje 10 metų nuo paskutinės finansinės paramos suteikimo dienos.

15. Tinkamos finansuoti išlaidos pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį:

15.1. dyzelinį kurą naudojančių grūdų džiovyklos įrenginių perdarymui į biodujas ar biometaną naudojančius grūdų džiovyklos įrenginius:

15.1.1. biometano ir (ar) biodųjų saugojimo įrenginiai;

15.1.2. biometano ir (ar) biodųjų užpildymo įranga;

15.1.3. biometano ir (ar) biodujų degikliai, degimo kameros arba (ir) įrenginiai, kurių pagalba gaminama elektros energija ir šiluma, šilumos perdavimo oro šildymui įrenginiai; 

15.1.4. 15.1.115.1.3 papunkčiuose nurodytos įrangos ir sistemų montavimo darbai.

16. Pareiškėjui už 15.1.115.1.4 įsigytą įrangą ir atliktus darbus, pateikus vieną mokėjimo prašymą mokama kompensacinė išmoka. Įranga nurodyta Tvarkos aprašo 15.1.115.1.3 papunkčiuose turi būti įrengiama kartu. Kompensacinė išmoka vienam pareiškėjui yra 65 %  faktiškai patirtų tinkamų išlaidų sumos, neviršijant 33 000 eurų.

17. Įsigyjama 15.1.1–15.1.4 papunkčiuose nurodoma įranga turi būti nauja, nenaudota, atitikti tokiai įrangai taikomus reikalavimus.

18. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti padarytos po paraiškos pateikimo Agentūrai dienos. Tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats. 

19. Už įrangą su tiekėju turi būti atsiskaityta per finansų įstaigas.

20. Netinkamos finansuoti išlaidos:

20.1. apmokėtos ar kurias apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas;

20.2. žemės pirkimo išlaidos;

20.3. žemės nuomos išlaidos;

20.4. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (išperkamosios, finansinės nuomos) išlaidos;

20.5. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

20.6. biometano dujų gamybos įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų tinklų išlaidos (pvz., dujotiekio tiesimas);

20.7. transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

20.8. projektą ir (ar) projekto veiklas vykdančių asmenų komandiruočių ir kelionių išlaidos;

20.9. paskolos suteikimo ar grąžinimo išlaidos, palūkanos už gautą paskolą;

20.10. kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), sąskaitos faktūros už išlaidas išrašyti ir (ar) apmokėti ne pareiškėjo arba jo įgalioto asmens lėšomis (netaikoma mokėjimams, kuriuos paslaugų ir (ar) prekių tiekėjui atlieka bankas arba kredito įstaiga pagal sudarytą su pareiškėju paskolos sutartį ir jei yra Agentūros sutikimas įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą);

20.11. kai neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros;

20.12. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

20.13. išlaidos susijusios su projekto dokumentacijos parengimu, projekto vykdymu ir (ar) technine priežiūra, dokumentacijos atidavimu kitoms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

20.14. patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą;

20.15. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;

20.16. baudos ir bylinėjimosi išlaidos;

20.17. naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;

20.18. sutarčių administravimo mokesčiai;

20.19. kai sąskaitos už išlaidas išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra bendraturčiai;

20.20. projekto viešinimo išlaidos.

21. Pareiškėjai darbų, paslaugų ir prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, arba vadovaudamiesi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.

22. Pareiškėjui, įsigijusiam įrangą po paraiškos pateikimo, bet anksčiau nei gautas Agentūros patvirtinimas, kad jam bus skirta kompensacinė išmoka, nesuteikiama garantija, kad prašoma kompensacinė išmoka bus paskirta.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

23. Pareiškėjas paraiškoje turi nurodyti atsakingo ar įgalioto fizinio asmens vardą, pavardę, projekto pavadinimą, juridinio asmens kodą, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodą (jei pareiškėjas yra PVM mokėtojas), juridinio asmens (buveinės) adresą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. paštą), fizinio asmens, teikiančio paraišką, pareigas, vietovę, kurioje planuojama įgyvendinti projektą.

24. Su paraiška  (arba paraiškoje, jei tokia informacija privaloma pildant paraiškos formą APVIS) privaloma pateikti:

24.1. sutikimą (deklaraciją), jog kiekvienais paskesniais ūkiniais metais, įgyvendinus projektą, 20 procentų bus sumažintas naudojamo raudonai žymėto šildymui skirto dyzelinio kuro kiekis, lyginant su vidutiniškai sunaudojamu kuro kiekiu grūdų džiovinimui per paskutiniuosius 3-ejus metus iš 5-erių kalendorinių metų (kai atmetami metai, kuomet buvo mažiausiai ir daugiausiai sunaudota kuro) arba per paskutiniuosius 3-ejus kalendorinius metus (jeigu nėra duomenų už 5 metus), arba per paskutiniuosius metus (jeigu nėra duomenų už ankstesnius metus);

24.2. kai paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, deklaraciją, kurioje visi besinaudojantys grūdų džiovinimo įranga, sutinka, jog kiekvienais paskesniais ūkiniais metais, įgyvendinus projektą, sumažins šildymui naudojamo kuro kiekį kaip nurodyta šio Tvarkos aprašo 25.1 papunktyje;

24.3. finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus (banko ar kitos kredito įstaigos paskola arba pareiškėjo nuosavos lėšos);

24.4. jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pareiškėjas turi pateikti pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statusą patvirtinančius dokumentus;

24.5. nurodomas vietos adresas, kur numatoma naudoti biometaną ir (ar) biodujas. Jeigu biometaną ir (ar) biodujas numatoma naudoti mobiliuose šilumos gamybos objektuose ar daugiau negu vienoje vietoje, tokiu atveju turi būti nurodoma ta panaudojimo vieta, kurioje šildymui skirtas kuras bus ilgiausiai naudojamas;

24.6. įgyvendinant projektą planuojamos įdiegti įrangos projektinius sprendinius, kuriuose pateikiamas kompensacinės išmokos lėšomis įsigyjamos įrangos aprašymas, planuojamos įdiegti įrangos pajėgumai, pagrindiniai techniniai parametrai,

24.7. informaciją apie pareiškėjo įmonės dydį: labai maža, maža, vidutinė (pateikiama smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija) ar didelė įmonės, kai pareiškėjas juridinis asmuo (pateikiama įmonės pažyma)

24.8. planuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas;

24.9. kitus Agentūros kvietime nurodytus dokumentus.

25. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus. Kilus įtarimų, kad pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

 

V SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS, PARAIŠKŲ VERTINIMAS, SPRENDIMAS DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO IR FINANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

26. Agentūra suderina su Ministerija kvietimo teikti paraiškas datą ir kvietimą bei reikalingą informaciją paskelbia savo interneto svetainėje.

27. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Agentūrai, užtikrina, kad projekto išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų. Šis reikalavimas netaikomas nuosavo indėlio (prisidėjimo) prie projekto išlaidoms.

28. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas ir privalomų pateikti dokumentų elektronines versijas Agentūra priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki kol pakanka lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Pasibaigus kvietime nustatytam terminui, paraiškos nebepriimamos. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Paraiškos yra registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Paraiškoje nurodyti duomenys, jei nėra Agentūros leidimo, po paraiškos pateikimo dienos negali būti tikslinami.

29. Paraiškos, gautos pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, renkamos į rezervinį sąrašą iki 10 proc. kvietime nurodytos sumos ir neviršijant 28 punkte nurodyto termino, tačiau nevertinamos.

30. Paraiškų vertinimą sudaro: administracinės atitikties ir aplinkosauginis-techninis vertinimas.

31. Paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos registravimo APVIS dienos. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas atitinka paramos gavėjo statusą.

32Agentūra, nustačiusi, kad paraiškoje pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai ar ne iki galo, pateikta klaidinga informacija arba trūksta informacijos, reikalingos įvertinti pareiškėjo atitikčiai Aprašo reikalavimams, per Agentūros nustatytą terminą paprašo pateikti atitinkamus dokumentus. Terminas trūkumams pašalinti neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. Jeigu per nustatytą terminą trūkstamų dokumentų ar patikslintos paraiškos bei informacijos nepateikiama, Agentūros sprendimu paraiška atmetama. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką, Agentūra per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia raštą, kuriame nurodo priežastį, dėl kurios paraiška atmesta.

33Paraiškos, atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, yra vertinamos aplinkosauginio-techninio projekto vertinimo etape, kuris negali trukti ilgiau kaip 60 darbo dienų nuo atlikto paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos.

34Paraiškoje nurodyti duomenys, be Agentūros paklausimo, po paraiškos pateikimo dienos negali būti koreguojami ar tikslinami.

35Projekto vertinimą atlieka Agentūros darbuotojas (-ai) ir (arba) prireikus nepriklausomas ekspertas.

36Po aplinkosauginio-techninio vertinimo pabaigos sprendimas skirti kompensacinę išmoką įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu per 5 darbo dienas.

37Pasibaigus aplinkosauginiam-techniniam vertinimui, sudaroma finansuotinų paraiškų eilės ir per 5 darbo dienas sprendimas skirti finansavimą įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu ir juridiniams asmenims skirtas finansavimas paskelbiamas Teisės aktų registre. Skelbiamoje informacijoje nurodomi pareiškėjai, pareiškėjų (įmonių) kodai, projektų pavadinimai, skirta kompensacinė išmoka.

38. Agentūra per 10 darbo dienų nuo Agentūros direktoriaus įsakymo patvirtinimo per APVIS informuoja pareiškėjus apie skirtą, neskirtą finansavimą, nurodo finansavimo neskyrimo priežastis.

39. Agentūros direktoriaus įsakymu skyrus finansavimą, pareiškėjas bet kuriuo metu turi teisę jo atsisakyti. Apie finansavimo atsisakymą pareiškėjas informuoja Agentūrą pateikdamas prašymą per APVIS, nurodydamas atsisakymo aplinkybes ir (ar) priežastis, kurių nebuvo galima numatyti teikiant ir vertinant paraišką. Pareiškėjas išmokėtą kompensacinę išmoką ar jos dalį privalo grąžinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. 

40. Projekto įgyvendinimo pradžios data laikoma Agentūros direktoriaus įsakymo data, kai skirtas finansavimas. 

 

VI SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

41. Kompensacinė išmoka vienam pareiškėjui yra 65 % faktiškai patirtų tinkamų išlaidų sumos, neviršijant 33 000 eurų.

42. Įgyvendinant priemonę pagal aprašą, įrangos įsigijimo kompensuojamoji išlaidų dalis apmokama tik įsigijus įrangą ir pateikus vieną mokėjimo prašymą.

43. Kompensacinės išmokos gavėjas, įgyvendinęs priemonę, laikydamasis 6.7 papunktyje nurodytų projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos reikalavimų per APVIS pateikia Agentūrai mokėjimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Iki mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai dienos įranga turi būti įranga turi būti sumontuota (grūdų džiovykla turi būti veikianti).

44. Su mokėjimo prašymu privaloma pateikti:

44.1. išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, kad paramos gavėjas apmokėjo visą šio Tvarkos aprašo papunkčiuose 15.1.1. –15.1.3 įrangos įsigijimo kainą ir įrangos montavimo kainą (nurodytą 15.1.4. papunktyje);

44.2. sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą išrašytą paramos gavėjo vardu;

44.3. techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (įrangos pasas ir (ar) techninė specifikacija);

44.4. įsigytos ir sumontuotos įrangos ne mažiau kaip  2 el. nuotraukas;

44.5. kitus Agentūros prašomus dokumentus, jų nuorašus (kopijas) arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui ir priemonės įgyvendinimo užbaigimui įvertinti.

45. Agentūra, gavusi mokėjimo prašymą, faktinę kompensacinę išmoką nustato vadovaudamasi kompensacinės išmokos gavėjo pateiktais priemonės įgyvendinimo įrodymo dokumentais neviršydama patvirtintos kompensacinės išmokos.

46. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, be kurių Agentūra negali išmokėti kompensacinės išmokos, kompensacinės išmokos gavėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą terminą mokėjimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nenurodomos priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti mokėjimo prašymo, ar nurodytos priežastys nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas.

47. Agentūra, atlikusi mokėjimo prašymo ir privalomų pateikti dokumentų patikrą ne per ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpį nuo tinkamai įforminto mokėjimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, perveda paskirtą kompensacinę išmoką į paraiškoje nurodytą sąskaitą.

48. Jeigu kompensacinės išmokos gavėjas, įgyvendinęs priemonę, patenka į atrinktųjų patikrai vietoje sąrašą, Agentūra patikrina vietoje, kaip priemonė įgyvendinama, vadovaudamasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. Jei nenustatoma trūkumų, per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo patikros atlikimo laikotarpį pervedama kompensacinė išmoka.

49. Išmokėjus  kompensacinę išmoką už įsigytą įrangą, per 5 darbo dienas nuo jos išmokėjimo Agentūra pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) ir VĮ Žemės ūkio duomenų centrui informaciją apie tai, koks konkretus lengvatinių žemės ūkyje naudoti skirtų gazolių (žymėtų dyzelinių degalų) – raudono dyzelio normos sumažinimas turi būti taikomas žemės ūkio valdos savininkui (žemės ūkio subjektui) (kaip nurodyta 24.1 papunktyje). VMI pagal gautą informaciją sumažina leistiną įsigyti degalų, kuriems taikomi sumažinto tarifo akcizai, kiekį.

50. Kompensacinė išmoka pagal šią priemonę yra vienkartinė.


VI SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

51. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 20 dienos Agentūra pateikia Ministerijai apibendrintą informaciją apie Programos lėšomis finansuotus projektus, ŠESD sutaupymą.

52. Pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, finansuojamą programos lėšomis, privalo pažymėti įsigytą įrangą lipdukais. Taip pat pareiškėjas privalo paskelbti informaciją apie įgyvendintą projektą interneto svetainėje (savo, savivaldybės ar žiniasklaidos) nurodydamas projekto pavadinimą, gautą kompensacinę išmoką projektui įgyvendinti, finansavimo šaltinį.

53. Agentūra per 5 metų laikotarpį nuo galutiniame mokėjimo prašyme nurodytos sumos apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra pareikalauja iš pareiškėjo grąžinti jam išmokėtą kompensacinę išmoką.

54. Už suteiktas lėšas materialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn ir naudoja paraiškoje ir pareiškėjo deklaracijoje nustatytais tikslais projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus pasibaigus projekto įgyvendinimo terminui, be Agentūros sutikimo neperleidžia, neparduoda, neįkeičia ar kitokiu būdu nesuvaržo daiktinių teisių į turtą. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina kompensacinę išmoką proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais). Sutikimas įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą, kuris įsigytas ar bus įsigytas lėšomis, pareiškėjui išduodamas Agentūros nustatyta tvarka.

55. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi pareiškėjo ne trumpiau kaip 10 metų pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

56. Jeigu pareiškėjas, įgyvendindamas arba įgyvendinęs projektą, nesilaiko Tvarkos aprašo reikalavimų Agentūra atlieka pažeidimo tyrimą pagal Agentūros direktoriaus patvirtintą tvarką ir priima sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, nutraukimo, sumažinimo ir (ar) išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo arba šių finansinių patikslinimų netaikymo.

57. Pareiškėjai turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto paraiškų vertinimu, atranka, sprendimu dėl kompensacinės išmokos skyrimo ar neskyrimo, sprendimu dėl finansinės paramos mokėjimo ar neišmokėjimo ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

______________________

part_9c4185cde2424e8e8035246091e2d2d9_end