Projektas

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO

NR. I-1246 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis.

Pakeisti Įstatymo 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Odontologijos rezidentūrą sudaro teorinis kursas ir gydytojo odontologo rezidento profesinės veiklos praktika. Rezidentūros teorinį kursą organizuoja universitetas gydytojo odontologo rezidento praktikos vietoje. Profesinės veiklos praktikos metu gydytojas odontologas rezidentas, prižiūrimas gydytojo odontologo rezidento vadovo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parinktoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirba pagal terminuotą darbo sutartį gydytoju odontologu rezidentu. Gydytojo odontologui rezidentui mokamas bazinis darbo užmokestis (mėnesinė alga), apskaičiuojamas atitinkamą bazinio darbo užmokesčio (mėnesinės algos) koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatyta tvarka. Jaunesniajam gydytojui odontologui rezidentui (gydytojui odontologui rezidentui, studijuojančiam pirmame odontologijos rezidentūros kurse pagal odontologijos rezidentūros studijų programą) taikomas bazinio darbo užmokesčio (mėnesinės algos) koeficientas – 4, vyresniajam gydytojui odontologui rezidentui (gydytojui odontologui rezidentui, studijuojančiam antrame ar aukštesniame odontologijos rezidentūros kurse pagal odontologijos rezidentūros studijų programą) – 4,95. Gydytojo odontologo rezidento bazinis darbo užmokestis (mėnesinė alga) mokamas iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, kurių paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose vykdoma  gydytojų odontologų rezidentų profesinės veiklos praktika, naudojimo ir atsiskaitymo už juos tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 

2 straipsnis.

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                       

Juozas Olekas

Julius Sabatauskas

Dovilė Šakalienė

Eugenijus Gentvilas (pasirašė 2018-01-11)

Antanas Matulas (pasirašė 2018-01-11)

Remigijus Žemaitaitis (pasirašė 2018-01-11)

Naglis Puteikis (pasirašė 2018-01-11)