Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO, GATVĖS PANAIKINIMO

IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 18 d.  Nr. (1.3)-T1-258

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo”, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu, atsižvelgdama į Balbieriškio seniūnijos   2015-10-30 raštą Nr. 2-112 ir Prienų seniūnijos 2015-11-06 raštą Nr. (1.9)-S-301, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Balbieriškio miestelio gatvei pavadinimą – Alytaus pl. (1 priedas).

2. Panaikinti Gerulių gatvę Balbieriškio miestelyje.

3. Pakeisti gatvių geografines charakteristikas:

3.1. Balbieriškio mstl. – Nemuno g. (1 priedas);

3.2. Prienų m. – Birutės g., J. Lukšos g., Statybininkų g., V. Mykolaičio-Putino g., Pakalnės g. (2, 3 priedai).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras