Projektas Nr. XIVP-3316(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS IR VALSTYBĖS DUOMENŲ VALDYSENOS ĮSTATYMO NR. I-270 5 ir 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMas

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės duomenų agentūra yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų ministrui pavestoje oficialiosios statistikos valdymo srityje ir ekonomikos ir inovacijų ministrui pavestoje valstybės duomenų valdysenos srityje, įgyvendinanti šią politiką ir koordinuojanti oficialiosios statistikos rengimą pagal Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatas, o valstybės duomenų tvarkymą – pagal Valstybės duomenų valdysenos programą. Valstybės duomenų agentūra yra Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos, skirtos šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams įgyvendinti, valdytoja ir tvarkytoja.“

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) rengia ir teikia finansų ministrui tvirtinti Oficialiosios statistikos programos I dalį ir Oficialiosios statistikos programos I dalies vykdymo ataskaitą, o ekonomikos ir inovacijų ministrui - Valstybės duomenų valdysenos programą ir Valstybės duomenų valdysenos programos vykdymo ataskaitą;“.

 

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kiekvienų metų Valstybės duomenų valdysenos programą tvirtina ekonomikos ir inovacijų ministras.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                         

 

 

Teikia

Ekonomikos komiteto pirmininkas                                                     Kazys Starkevičius