Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BIRŽELIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-259 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                  d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 46 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-56 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 8 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. T-259 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.3. Malik Agamalijev, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas;“.

2. Pakeisti 1.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.13. Kęstutis Šaltis, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus atstovas, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktorius;“.

3. Pakeisti 1.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.15. Daiva Rozgaitė-Udrienė, Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras