Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS

ĮSTATYMO NR. I-2044 2, 9, 21 STRAIPSNIŲ IR KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2017 m.                      d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

4. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 9 dalį.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Profesinės reabilitacijos paslaugos

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems organizuojamas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

NEĮGALUMO LYGIO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMAS, PROFESINĖS REABILITACIJOS PAŠALPA IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

4 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

4. Pripažinti netekusiu galios 21 straipsnį.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Seimo nariai

 

Gediminas Vasiliauskas

 

Aušra Papirtienė