Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-130/D1-144 „DĖL MIŠKO ĮVEISIMO NE MIŠKO ŽEMĖJE“ PAKEITIMO

 

2021 m.                          d. Nr. D1-     

Vilnius

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ ir išdėstome jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MIŠKO ĮVEISIMO PRIVAČIOJE NE MIŠKO ŽEMĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi,

1. T v i r t i n a m e  Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras

 

 

 

Aplinkos ministras