Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1143 191 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. lapkričio _ d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 191 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 191 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

191 straipsnis. Privalomųjų nurodymų skyrimo vidaus ir tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir draudžiamos reklamos atvejais tvarka

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikęs tyrimą ir nustatęs, kad elektroniniais ryšiais skleidžiama Lietuvos Respublikos rinkai skirta tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklama ar vykdoma vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, turi teisę duoti privalomuosius nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia 

Seimo nariai