Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2023-09-20 sprendimo Nr. T1-

Priedas

Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 53, 217, 307, 338, 357, 392 IR 405 STRAIPSNIų PAKEITIMO bei kodekso papildymo 3571 straipsniu

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 53 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi atstovo pagal įstatymą teisėmis procese gali būti leidžiama dalyvauti asmens, kuris nustatyta tvarka nėra pripažintas neveiksniu, tačiau dėl senatvės, negalios, ligos ar kitų svarbių priežasčių negali tinkamai pasinaudoti įstatymų suteiktomis teisėmis, šeimos nariui ar artimajam giminaičiui, pateikusiam rašytinį ar žodinį prašymą.“

 

2 straipsnis. 217 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 217 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu įtariamasis, dėl kurio padarytos veikos ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas šio Kodekso 212 straipsnio 6 punkte numatytu atveju, kol nesibaigė laidavimo terminas, padaro naują nusikalstamą veiką arba jeigu laiduotojas atsisako laidavimo, prokuroras Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytomis sąlygomis gali, o to paties straipsnio
9 dalyje nurodytomis sąlygomis privalo priimti nutarimą atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą.“

 

3 straipsnis. 307 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 307 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) sprendimas kaltinamąjį pripažinti recidyvistu ar pavojingu recidyvistu, jeigu teismas tai pripažįsta;“.

 

4 straipsnis. 338 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 338 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) kai nuteistasis, kuriam tėvų valdžia neapribota, turi mažamečių vaikų, – iki jauniausiajam iš jų sueis treji metai;“.

 

5 straipsnis. 357 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 357 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Nuteistiesiems, kuriems paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turtinės ir (ar) neturtinės žalos atlyginimas ar pašalinimas arba nemokami darbai, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 74 straipsnyje numatytais atvejais teismas vieną baudžiamojo poveikio priemonę gali pakeisti kita šio Kodekso 362 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. Kodekso papildymas 3571 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3571 straipsniu:

3571 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė juridiniam asmeniui, vykdymas

1. Nuosprendį, kuriuo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė juridiniam asmeniui, paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteisto juridinio asmens vadovui ar darbuotojui, atsakingam už paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės įvykdymą, šios priemonės turinį ir terminą, jos vykdymo tvarką ir sąlygas, nuteisto juridinio asmens teises ir pareigas.

2. Nuosprendį paskelbęs teismas apie draudimą juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, gauti paramą, subsidiją ar dotaciją arba reorganizuotis praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Juridinių asmenų registro tvarkytojas įtraukia šią informaciją į registrą.

3. Visuomenei naudingi darbai atliekami juridinio asmens registracijos vietos savivaldybėje. Įsiteisėjus nuosprendžiui, juridinio asmens vadovas ar darbuotojas, atsakingas už paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės įvykdymą, kreipiasi į juridinio asmens registracijos vietos savivaldybę ir suderina paskirtų neatlygintinų visuomenei naudingų darbų pobūdį bei apimtį, atsižvelgiant į juridinio asmens turimų darbuotojų skaičių, finansinę padėtį ir veiklos sritį. Atlikus paskirtus darbus, juridinio asmens vadovas ar darbuotojas, atsakingas už paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės įvykdymą, parengia atliktų darbų ataskaitą ir, gavęs savivaldybės patvirtinimą, pateikia ją nuosprendį priėmusiam teismui.

4. Jeigu nuosprendžiu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas arba išplėstinis turto konfiskavimas, ji vykdoma šio Kodekso 357 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.“

 

7 straipsnis. 392 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 392 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Priverčiamosios medicinos priemonės gali būti taikomos asmenims, teismo pripažintiems ribotai pakaltinamais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 18 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytais atvejais.“

 

8 straipsnis. 405 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 405 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Dėl priverčiamosios medicinos priemonės pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo sprendžia teismas pagal šios priemonės taikymo vietą. Sprendžiant šį klausimą, teismo posėdyje turi dalyvauti išvadą apie asmens sveikatos būklę pateikusios sveikatos priežiūros įstaigos atstovas ir asmens, kuriam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, gynėjas. Teisėjas turi teisę reikalauti, kad į posėdį būtų pristatytas asmuo, kuriam pratęsiama, keičiama ar panaikinama priverčiamoji medicinos priemonė, jeigu pagal gydytojų komisijos išvadą tam nekliudo jo ligos pobūdis. Apie posėdžio vietą ir laiką teismas privalo pranešti kitiems šio Kodekso 404 straipsnyje nurodytiems asmenims. Šių asmenų neatvykimas nagrinėti klausimo nekliudo.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. birželio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

part_56549388a4334f23be24b4cf18a38c83_end